Konto, udbetaling.

Sagsnummer:158/1994
Dato:19-09-1994
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Lars Pedersen, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Fejlekspedition - kontoforhold
Ledetekst:Konto, udbetaling.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klageren har hos indklagedes Sønder Nærå Afdeling 2 indlånskonti: en økonomikonto (-624) og en standardkonto (-637). Til økonomikontoen er knyttet et hævekort, medens standardkontoen ikke har hævekort.

Den 16. december 1993 hævede klageren 1.800 kr. på økonomikontoen. Han kvitterede på et udbetalingsbilag herfor. Ifølge klageren ønskede han herefter at få 1500 kr. flyttet fra standardkontoen til økonomikontoen. Han konstaterede den 13. januar 1994, at der var hævet 1.500 kr. på standardkontoen, men ikke indsat et tilsvarende beløb på økonomikontoen, hvorefter han protesterede overfor indklagede.

Indklagede har fremlagt en af klageren underskrevet meddelelse dateret 16. december 1993, hvoraf fremgår, at der på standardkontoen er hævet 1.500 kr. Indklagede har endvidere oplyst, at klageren den 22. december 1993 i afdelingen ønskede af hæve 1.000 kr. på økonomikontoen; da saldoen kun var 12,05 kr. fik han bevilget et midlertidigt overtræk mod debitering af 50 kr. i gebyr.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at indsætte 1.500 kr. på økonomikontoen.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at indklagede har hævet 1.500 kr. fra standardkontoen uden at indsætte beløbet på økonomikontoen i overensstemmelse med hans anmodning.

Indklagede har anført, at det af den fremlagte elektroniske kassejournal fremgår, at der er tale om to udbetalinger, og at der ikke er foretaget overførsel mellem klagerens konti. Hertil kommer, at klageren ved henvendelsen den 22. december 1993 ikke fremførte indvendinger mod, at der "manglede" 1.500 kr. Først i januar 1994 henvendte klageren sig herom. Den pågældende afdeling havde ingen kassedifferencer den 16. december 1993.

Ankenævnets bemærkninger:

Klageren har den 16. december 1993 underskrevet en meddelelse om, at der var hævet 1.500 kr. på hans standardkonto, medens han ikke har fremlagt kvittering for indbetaling af 1.500 kr. på økonomikontoen. På denne baggrund og efter det i øvrigt oplyste må Ankenævnet lægge til grund, at klageren under den pågældende ekspedition foruden beløbet på 1.800 kr., der blev hævet på økonomikontoen, fik udbetalt de 1.500 kr., der blev hævet på standardkontoen.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.