Indsigelse mod en korttransaktion vedrørende et køb hos et rejsebureau i udlandet gennemført ved brug af 3D Secure

Sagsnummer:97/2019
Dato:22-01-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jesper Claus Christensen, Kristian Inge-mann Petersen, Ida Marie Moesby, Lisbeth Baastrup Bur-gaard
Klageemne:Betalingstjenester - ikke groft uforsvarlig adfærd
Ledetekst:Indsigelse mod en korttransaktion vedrørende et køb hos et rejsebureau i udlandet gennemført ved brug af 3D Secure
Indklagede:Lollands Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager medhold

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod en korttransaktion vedrørende et køb hos et rejsebureau i udlandet.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde hos Lollands Bank, hvor hun havde et Visa-/Dankort, der var tilmeldt 3D Secure.

Banken har fremlagt en udskrift fra Nets, der viser, at der den 21. december 2018 kl. 11.44.18 blev sendt en sms-kode til klagerens telefonnummer. Samme dag kl. 11.46.39 blev der autoriseret en transaktion på 914,92 EUR vedrørende køb med klagerens kort hos et rejsebureau i Italien.

Klageren har oplyst, at hun blev bekendt med transaktionen den 28. december 2018, og at hun straks spærrede kortet og kontaktede banken. Klageren udfyldte endvidere en indsigelsesblanket til banken. Klageren oplyste, at hun opbevarede kortet i sin pung, at hun alene havde haft adgang til kortet, og at hun ikke på noget tidspunkt var blevet kontaktet og bedt om at bekræfte sit betalingskort eller sine personlige oplysninger. Klageren anførte endvidere blandt andet:

”…

Jeg skal til morgen den 28/12-18 kl. 7.00 tjekke om min løn er gået ind og tjekke om det er det rigtige beløb. Der kan jeg se, at der er trukket 6.900 kr. Dette er ikke noget jeg kender noget til og ringer med det samme til NETS, for at få spærret mit kort. De spørger om jeg har modtaget SMS kode, hvilket jeg ikke har, og jeg har heller ikke modtaget noget på mail, hverken i spam eller i min indbakke. Jeg ringer til Lollands Bank kl. 10 og snakke med min rådgiver omkring dette og det voldsomt store beløb. Han siger jeg skal lave denne indsigelse.

…”

Parternes påstande

Den 5. marts 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Lollands Bank skal tilbageføre transaktionen på 914,92 EUR.

Lollands Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun ikke erindrer at have modtaget en sms, mail eller andet mistænksomt.

Den 21. december 2018 var hun på arbejde, og hun har ikke aktiveret nogen kode. Hun arbejder som udekørende sygeplejerske, og hun må ikke have sin private telefon med.

Hun har forsøgt at kontakte rejsebureauet for at få et bevis for, at hun ikke har modtaget nogen billetter. Dette har de været meget længe om at svare på, da det hele er foregået på engelsk. Hun ville aldrig bruge sådan et bureau, da de selv på trustpilot, har fået dårlige anmeldelser, men de kunne ikke se, at hun havde booket en rejse. De kunne desværre ikke oplyse, hvem der havde købt. Hun har ikke været ude at rejse i årevis, hun har ikke hævet udenlandsk valuta, eller brugt sit kort i udlandet, hvilket understøtter, at hun ikke har været ude at rejse.

Lollands Bank har anført, at klageren er tilmeldt 3D Secure, og at hun før transaktionen blev gennemført modtog en sms-besked med engangskode fra Nets til sin mobiltelefon. Sms-engangskoden blev sammen med klagerens personlige oplysninger om kortnummer, udløbsdato og det trecifrede sikkerhedsnummer på bagsiden af kortet anvendt for gennemførelse af transaktionen.

Ankenævnets bemærkninger

Den 21. december 2018 blev der med klagerens betalingskort, der er udstedt af Lollands Bank, autoriseret en betalingstransaktion på 914,92 EUR vedrørende et køb hos et udenlandsk rejsebureau.

Banken har oplyst, at transaktionen skete med såkaldt 3D Secure, det vil sige på grundlag af en sms-kode, som blev sendt til klagerens telefonnummer, hvilket er bekræftet af Nets, samt på grundlag af kortoplysninger og kortets trecifrede sikkerhedsnummer.

Det lægges til grund, at transaktionen er korrekt registreret og bogført og ikke er ramt af tekniske svigt eller andre fejl, jf. betalingslovens § 98, stk. 1. Efter bestemmelsens stk. 2 er registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. betalingslovens § 93.

Klageren har bestridt, at hun skulle have modtaget eller anvendt den pågældende sms-kode.

Tre medlemmer –  Vibeke Rønne, Ida Marie Moesby og Lisbeth Baastrup Burgaard – udtaler:

Vi finder ikke grundlag for at betvivle klagerens oplysninger om manglende kendskab til rejsebureauet og det pågældende køb, og at hun ikke har modtaget eller anvendt sms-koden.

Vi finder det herefter godtgjort, at transaktionen skyldes tredjemands misbrug/u­berettigede anvendelse af klagerens kort, og at misbruget også omfatter sms-koden.

Vi finder ikke grundlag for at fastslå, at klageren kunne have opdaget misbruget forud for den uberettigede anvendelse. Klageren hæfter derfor ikke for transaktionen, jf. betalingslovens § 100, stk. 8.

Vi stemmer derfor for, at give klageren medhold i klagen.

To medlemmer – Jesper Claus Christensen og Kristian Ingemann Petersen – udtaler:

Afgørelsen af, om klageren hæfter for betalingstransaktionen, beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug. Vi finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene.

Vi stemmer derfor for at afvise sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Lollands Bank skal inden 30 dage tilbageføre transaktionen på 914,92 EUR med valør på debiteringstidspunktet.

Klageren får klagegebyret tilbage.