Indsigelse mod afmelding af betalinger via Betalingsservice for februar 2021 og inddækning af overtræk på lønkonto med pensionsydelser (modregning).

Sagsnummer:86/2021
Dato:20-12-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen, Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:Modregning - trangsbeneficium
Betalingsservice - afmelding
Ledetekst:Indsigelse mod afmelding af betalinger via Betalingsservice for februar 2021 og inddækning af overtræk på lønkonto med pensionsydelser (modregning).
Indklagede:Klim Sparekasse
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod afmelding af betalinger via Betalingsservice for februar 2021 og inddækning af overtræk på lønkonto med pensionsydelser (modregning). 

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Klim Sparekasse, hvor han blandt andet havde en lønkonto -400, en budgetkonto -419 og en konto -669.

Klageren var førtidspensionist, og hans pensionsydelser indgik hver måned på lønkontoen. Der blev samtidig overført 10.200 kr. om måneden fra lønkontoen til budgetkontoen.

Sparekassen har oplyst, at klageren i januar og februar 2020 fik udbetalt en arbejdsskadeerstatning på over 500.000 kr. til konto -669. Han fik på daværende tidspunkt udstedt et Visa/dankort til sin lønkonto på trods af, at han var registreret i RKI og tidligere havde haft overtræk på lønkontoen.

I slutningen af maj 2020 var hele erstatningen blevet hævet på konto -669.

Den 14. december 2020 blev det i en mailkorrespondance mellem klageren og sparekassen aftalt, at klageren fik et bevilget overtræk på lønkontoen på 8.500 kr. Overtrækket skulle nedbringes med 2.500 kr. i slutningen af hver måned, første gang i slutningen af december 2020.

I slutningen af december 2020 var der en negativ saldo på 11.247 kr. på lønkontoen. Efter indbetaling af klagerens pensionsydelser på i alt 15.731,11 kr. og overførsel af 10.200 kr. til budgetkontoen, var der en negativ saldo på 5.715,90 kr. på lønkontoen. Det bevilgede overtræk var på daværende tidspunkt 6.000 kr. indtil i slutningen af januar 2021, hvor det faldt til 3.500 kr.

Den 26. januar 2021 var der en negativ saldo på lønkontoen på over 11.000 kr. Ved en mail af 26. januar 2021 kl. 10:22 til klageren anførte sparekassen:

”Jeg har spærret dit kort indtil videre. Der er trukket ÷11.215 kr. på lønkontoen i dag. Langt over hvad der er aftalt. Jeg kan ikke se, hvordan du vil få det indhentet.

Det går altså ikke med det kort. Vi har prøvet det mange gange før, og vi kan ikke sidde og holde øje med at aftalerne overholdes.

Lad mig høre, hvad din plan for nedbringelse er ?”

Ved en mail af 26. januar 2021 kl. 10:29 til sparekassen svarede klageren:

”Der kommer løn d. 31/1 også har jeg nogen ting på auktion som gerne skulle indbringes omkring 4000 – 5000 kr. som kommer ca. 14/2.

Så jeg håber da du ophæver den spærring du har lagt ind gerne idag.”

Sparekassen meddelte klageren, at den fandt situationen uholdbar, og at den bestilte et MasterCard debet til ham. Sparekassen opfordrede klageren til at komme forbi for at få penge til forbrug efter nærmere aftale, indtil nyt kort og fremtidig aftale var på plads.

Ved en mail af 27. januar 2021 kl. 13:56 til sparekassen svarede klageren:

”Det er jeg IKKE enige i at det sådan det skal være og [fastholder] i det må jeg kraftig overveje at skifte bank med omgående virkning, der er intet i vejen når man har meget til at stå på sin konto og ikke engang der er du behjælpelig med at lave forhandlinger [vedrørende] rki registreringer slettes med et [forlig].

Hører jeg IKKE fra dig [senest] i dag pr. tlf. skiftes der bank og ikke mere ind på konto hos jer.

PS [Fastholder] jeg beholder mit visakort & IKKE et deb.kort.”

Den 29. januar 2021 indgik der en pensionsydelse på 12.769 kr. på lønkontoen, og der blev samme dag overført 10.200 kr. til budgetkontoen. Lønkontoen havde herefter en negativ saldo på 8.796,47 kr. Sparekassen frameldte herefter klagerens betalinger via Betalingsservice for februar 2021 og tilbageførte det indestående beløb på budgetkontoen på i alt 8.958,63 kr. til lønkontoen.

Efter sparekassens afvisning af klagerens betalinger via Betalingsservice, bad klageren den 29. januar 2021 sparekassen om at overføre 4.500 kr. som en straksoverførsel fra lønkontoen til en konto i hans nye pengeinstitut, idet han anførte, at han blandt andet selv skulle betale en del af de regninger, som sparekassen afviste. Sparekassen imødekom anmodningen og overførte 4.500 kr. til den af klageren anviste konto.

Den 1. februar 2021 indgik der en pensionsydelse på 2.366,11 kr. på lønkontoen, som herefter havde en negativ saldo på 2.003,73 kr.

Den 9. februar 2021 betalte sparekassen efter aftale med klageren husleje på 4.967 kr. Efter overførsel af et mindre beløb til dækning af renter på budgetkontoen, var der i februar 2021 en negativ saldo på 6.994,82 kr. på lønkontoen efter, at klageren havde skiftet pengeinstitut.

Parternes påstande

Den 12. februar 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet, der har forstået klagerens påstand således, at Klim Sparekasse skal betale 3.991,63 kr., svarende til beløbet på 8.958,63 kr., som sparekassen hævede på budgetkontoen, med fradrag af huslejebetalingen på 4.967 kr.

Klim Sparekasse har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sparekassen uberettiget tog hans penge til faste udgifter til nedbringelse af bevilget overtræk. Det eneste sparekassen betalte var hans husleje, resten har den afvist.

Det var uberettiget, at sparekassen afviste alle hans betalinger via Betalingsservice, selv om der var dækning på budgetkontoen.

Efter et længere tovtrækkeri lykkedes det ham at få 4.500 kr. udbetalt, så han kunne hente sin medicin samt piller mod allergi, som kostede knap 3.000 kr. Han måtte lave flere aftaler med alle de kreditorer, som sparekassen havde afvist at betale fra budgetkontoen. Det var fjernvarme, alle forsikringer, el, vægtafgift osv. Dette har medført, at han først senere har fået rettet op på det og er ”med igen”.

Han prøvede at få fat på sin rådgiver i sparekassen flere gange uden held og fik at vide på mail, at hun arbejdede hjemmefra og ej heller havde mulighed for at ringe og drøfte sagen med ham. Han fik at vide, at han bare kunne skifte pengeinstitut jo før jo bedre, da sparekassen ikke længere ønskede et samarbejde med ham.

Klim Sparekasse har anført, at klageren i alt fik 15.135 kr. i pensionsydelser. Af disse midler fik klageren stillet 4.500 kr. til fri rådighed, mens 4.967 kr. blev anvendt til betaling af husleje.

Af klagerens mail af 26. januar 2021 til sparekassen fremgik, at han i midten af februar 2021 ville modtage 4.000 - 5.000 kr. fra et auktionssalg. Klageren har derfor samlet set haft ca. 8.500 kr. - 9.500 kr. til fri rådighed i februar 2021 efter betaling af husleje.

Sparekassen frameldte klagerens betalinger via Betalingsservice for februar 2021 og tilbageførte det indestående beløb på budgetkontoen til lønkontoen på grund af overtrækket på lønkontoen og klagerens meddelelse om, at han ville skifte pengeinstitut.

Klageren har i perioden oktober 2020 - januar 2021 gentagne gange afgivet urigtige oplysninger over for sparekassen, ligesom klageren ikke har overholdt de aftaler, der blev indgået i forbindelse med, at sparekassen gav klageren et Visa/dankort til lønkontoen og i december 2020 bevilgede klageren et midlertidigt overtræk.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Klim Sparekasse, hvor han blandt andet havde en lønkonto og en budgetkonto. Det var aftalt med sparekassen, at det bevilgede overtræk på klagens lønkonto i slutningen af januar 2021 skulle være nedbragt til 3.500 kr.

Da der var et større overtræk end de aftalte 3.500 kr. på lønkontoen den 29. januar 2021 efter indbetaling af klagerens pensionsydelse og overførsel af det månedlige beløb til budgetkontoen, og der således ikke var dækning for overførslen til betalinger via Betalingsservice for februar 2021 til budgetkontoen, finder Ankenævnet, at sparekassen var berettiget til at tilbageføre det indestående beløb på budgetkontoen til lønkontoen og afmelde betalingerne via Betalingsservice.

Uanset at lønkontoen var i overtræk, finder Ankenævnet imidlertid, at sparekassen var forpligtet til at lade klageren råde over pensionsydelserne på henholdsvis 12.769 kr. og 2.366,11 kr., i alt 15.135,11 kr., som blev indsat på kontoen i slutningen af januar 2021 og i starten af februar 2021, da disse beløb måtte anses for nødvendige til dækning af almindelige leveomkostninger for klageren, jf. princippet i retsplejelovens § 509, stk. 2, om trangsbeneficiet.

Sparekassen udbetalte 4.500 kr. til klageren og gennemførte klagerens betaling af husleje på 4.967 kr., i alt 9.467 kr. Ankenævnet finder herefter, at sparekassen uberettiget afskar klageren fra at råde over 5.668 kr. (15.135 kr. - 9.467 kr. = 5.668 kr.). Dette gælder, uanset at klageren i midten af februar 2021 forventede at modtage et provenu fra salg af nogle genstande på auktion, da sparekassen i så fald ikke ville kunne modregne i provenuet, før det faktisk var udbetalt.

Efter en samlet vurdering, herunder den omstændighed, at klageren skiftede pengeinstitut, og at han ifølge egne oplysninger er ”med igen”, finder Ankenævnet imidlertid, at det på nuværende tidspunkt ikke kan pålægges sparekassen at tilbageføre modregningen hverken helt eller delvist.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.