Tvist om størrelsen af indsat beløb uanset udstedt kvittering.

Sagsnummer:82/1999
Dato:16-06-1999
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Karin Duerlund, Inge Frølich, Niels Bolt Jørgensen, Leif Nielsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Indlån - bevis for indbetaling/udbetaling
Ledetekst:Tvist om størrelsen af indsat beløb uanset udstedt kvittering.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører størrelsen af et indsat kontantbeløb på klagerens konto hos indklagede.

Sagens omstændigheder.

Den 6. januar 1999, kl. ca. 15.40, henvendte en bekendt af klageren sig i indklagedes Islands Brygge afdeling for at indsætte et beløb på klagerens konto hos indklagede.

Ifølge kvittering dateret 6. januar 1999 udgjorde det indsatte beløb 8.000 kr.

Indklagede har anført, at der alene blev indsat 4.000 kr. på klagerens konto. Ved indsætningen anvendtes klagerens kundekort. Kassereren indtastede beløbet på 4.000 kr. som kontant indbetaling, hvorefter kundekortet blev kørt gennem kasseterminalen, hvorved systembemærkningen "transaktion annulleret" fremkom, hvilket skyldtes, at kundekortet ikke virkede/var spærret. Kassereren valgte herefter at indsætte de 4.000 kr. uden brug af kortet. Ekspeditionen blev gennemført, men som følge af at kassereren glemte at slette den første registrering, blev der fejlagtigt udskrevet en kvittering på 8.000 kr. i stedet for 4.000 kr. Den mødte blev af kassereren anmodet om at gå til afdelingens skranke for bestilling af et nyt kort, men pågældende gik i stedet ud i lokalet og studerede bilaget. Kassereren opfattede situationen, som om den mødte ikke havde forstået, at han skulle henvende sig til skranken, hvorfor beskeden blev gentaget. Den mødte forlod herefter afdelingen.

Samme dag kl. 15.56 blev klagerens kundekort inddraget i afdelingens gennem mur-automat. Klageren henvendte sig kl. 16.03 i afdelingen og fik udleveret det inddragne kort mod kvittering. Kortet blev i denne forbindelse aktiveret, således at det igen kunne anvendes.

Samme dag kl. 16.04 blev der fra afdelingens gennem mur automat hævet 4.000 kr.

Den 7. januar 1999 hævede indklagede 8.000 kr. på klagerens konto og indsatte samtidig 4.000 kr. Klageren blev orienteret herom samt om baggrunden for korrektionen.

Ved skrivelse af 11. januar 1999 protesterede klageren gennem sin advokat mod indklagedes tilbageførsel. Indklagede fastholdt tilbageførslen.

Parternes påstande.

Klageren har den 18. februar 1999 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede skal tilbageføre transaktionerne den 7. januar 1999 "så indbetalingen af kr. 8.000,00 af 6. januar 1999 står ved magt".

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at det fremstår som uforklarligt, hvordan indklagedes edb-anlæg skulle kunne have sammenlagt den annullerede indbetaling med en senere transaktion. Indklagede har ikke dokumenteret, at der skulle have foreligget en kassedifference. Der kan være begået fejl på andre konti, som man nu ved en tilfældighed tillægger hans konto. Ifølge hans bekendt blev der indsat 8.000 kr. på kontoen.

Indklagede har anført, at den udleverede kvittering er udstedt ved en fejl, hvorfor man ikke er forpligtet i henhold til denne. De foretagne undersøgelser viser, at der er tale om en fejlagtig kvittering. Afdelingen havde den pågældende dag en kassedifference modsvarende det fejlagtigt indtastede beløb.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Uanset at indklagede har afgivet kvittering på 8.000 kr. for modtagelsen af et beløb af denne størrelse, finder Ankenævnet under hensyn til det af indklagede anførte, at en afgørelse af den foreliggende tvist forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser der sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.