Krav om erstatning for tab ved valutaterminsforretning som følge af spærring af MasterCard grundet mistanke om misbrug

Sagsnummer:576/2012
Dato:11-04-2013
Ankenævn:Vibeke Rønne, Karin Duerlund, Søren Geckler, Niels Bolt Jørgensen, Morten Bruun Pedersen
Klageemne:Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om erstatning for tab ved valutaterminsforretning som følge af spærring af MasterCard grundet mistanke om misbrug
Indklagede:Sparekassen Sjælland
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning for tab ved valutaterminsforretning som følge af spærring af MasterCard grundet mistanke om misbrug.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Sparekassen Sjælland, hvor han har en konto med et tilknyttet MasterCard Debit.

Klageren indgik løbende valutaterminsforretninger med et Investeringsfirma, F, der er hjemmehørende på Cypern. Klageren har oplyst, at han havde anvendt sit MasterCard Debit til betalinger over internettet til F gennem ca. et år, og at han i to år havde handlet med valuta på internettet hos F med et andet kort.

Klageren har oplyst, at han den 21. november 2012 forgæves forsøgte at hæve en stop loss kurs på en indgået valutaforretning hos F ved betaling med sit MasterCard Debit, men at betalingen ikke kunne gennemføres.

Klageren har fremlagt udskrift af sine transaktioner med F, hvoraf fremgår, at klageren den 21. og 22. november 2012 forgæves søgte at gennemføre syv betalinger til F på forskellige beløb i USD og ét beløb på 1.500 Euro. Af udskriften fremgår følgende transaktioner hos F i perioden fra medio juni 2012 til den 22. november 2012:

Transaktion

Dato

Beløb USD

Status

1

Deposit

221112

1.000

Decline

2

Deposit

221112

2.000

Decline

3

Deposit

211112

500

Decline

4

Deposit

211112

800

Decline

5

Deposit

211112

2.000

Decline

6

Deposit

211112

1.500

Decline

7

Deposit

211112

1.500

EURO

Decline

8

Deposit

211112

2.000

Decline

9

Deposit

211112

2.000

Approved

10

Deposit

211112

2.000

Approved

11

Deposit

191112

1.250

Approved

12

Cashout

071112

17.975

Processed

13

Cashout

071112

25

Processed

14

Bonus

270912

2.660

15

Deposit

250912

3.300

Approved

16

Bonus

200912

340

17

Deposit

200912

5.000

Approved

18

Deposit

200912

5.300

Decline

22

Deposit

200912

5.000

Decline

23

Deposit

200912

5.000

Decline

24

Bonus

130912

15

25

Deposit

130712

50

Approved

26

Deposit

090712

1.000

Approved

27

Deposit

040712

1.250

Approved

28

Deposit

280612

2.000

Approved

29

Deposit

260612

1.350

Approved

30

Deposit

250612

200

Decline

31

Deposit

250612

250

Approved

32

Deposit

210612

500

Approved

33

Deposit

210612

1.000

Decline

34

Deposit

210612

2.000

Decline

35

Deposit

190612

2.000

Approved

36

Deposit

190612

3.000

Decline

37

Deposit

190612

1.000

Approved

38

Deposit

140612

1.000

Approved

Klageren har oplyst, at transaktionerne nr. 9-11 på henholdsvis 1.250 USD, 2.000 USD og 2.000 USD den 19. og 21. november 2012 med status "Approved" skulle bekræftes. Klageren har endvidere fremlagt en kreditnota af 9. november 2012 fra sparekassen vedrørende en overførsel på 5.170,06 USD fra F til klageren.

Ved e-mail af 21. november 2012 kl. 23.28 fra F fik klageren meddelelse om, at hans betaling til F var blevet afvist af hans pengeinstitut. F anførte blandt andet følgende:

"… Note: only your bank can tell you why your card has been declined.

In order to successfully complete your deposit we suggest you take the following step:

  • Make sure you accurately fill-in all your credit card information in the credit card deposit form.
  • Try depositing by using a different credit card or any other means of payment.
  • Our help is always available, should you experience any problems please contact us …"

Ved brev af 21. november 2012 til klageren oplyste sparekassen, at klagerens kort var spærret den 21. november 2012 kl. 14.55.

Ved brev af 21. november 2012 til klageren meddelte Nets, at spærringen var sket, da kortet kunne være misbrugt. Nets anførte endvidere følgende:

"Vi beder dig kontakte os snarest muligt på tlf. ... – åben 24 timer i døgnet – så vi enten kan ophæve blokeringen eller udskifte dit kort. …"

Klageren har fremlagt en transaktionsudskrift fra F, hvoraf fremgår, at klagerens valutaterminsforretning EUR/USD blev lukket den 22. november 2012 kl. 11.23 på en stop loss kurs på 1,2877 med et tab på 6.250 USD.

Klageren har oplyst, at han henvendte sig i sparekassen den 22. november 2012 for at indsætte et beløb på sin konto. Han spurgte, om kortet var spærret, men det kunne sparekassen ikke se. Han fandt herefter brevet fra sparekassen i sin postkasse og rettede telefonisk henvendelse til sparekassen. Kortet blev genåbnet den 22. november 2012, efter at han havde besvaret sparekassens sikkerhedsspørgsmål.

Klageren har oplyst, at han modtog brevet fra Nets den 23. november 2012.

Den 23. november 2012 rejste klageren indsigelse mod spærringen. Klageren anførte, at spærringen havde medført et tab på 6.250 USD som følge af, at han ikke kunne vedligeholde sin valutahandel. Den 27. november 2012 afviste sparekassen klagerens krav.

Sparekassen har fremlagt en udskrift vedrørende klagerens konto i sparekassen, hvoraf fremgår, at der i perioden fra den 21. november 2012 til den 14. december 2012 blev foretaget en række betalinger i USD til F, herunder en betaling på 1.250 USD den 21. november 2012 og to betalinger á 2.000 USD den 23. november 2012.

Af sparekassens kortbestemmelser for MasterCard Debit fremgår blandt andet:

"… 1.1 Brug af kortet som betalingskort i Danmark og udlandet

Kortet kan bruges til betaling af varer og tjenesteydelser hos betalingsmodtagere, der tager imod MasterCard, herunder betalingsmodtagere på internettet. …

2.10 Pengeinstituttets ret til at spærre kortet

Pengeinstituttet er berettiget til at spærre for brug af kortet

-hvis den konto, dit kort er knyttet til, er ophævet … eller

-hvis du overtræder kortbestemmelserne, herunder hvis kontoen, som kortet er knyttet til, kommer i overtræk eller

-hvis kortet er blevet misbrugt eller formodes misbrugt af tredjemand.

I tilfælde af overtræk vil du blive rykket skriftligt, før kortet bliver spærret. Øjeblikkelig spærring kan dog være nødvendig, hvis der er tale om særligt groft og/eller gentagne overtræk.

Pengeinstituttet kan desuden forlange alle kort, der er udleveret til kontoen, leveret tilbage. Når pengeinstituttet har spærret kortet, vil du blive informeret om dette med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen.

2.11 Pengeinstituttets erstatningsansvar

Pengeinstituttet er erstatningsansvarligt, hvis det på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes: …

Pengeinstituttets ansvarsfrihed gælder ikke hvis:

-pengeinstituttet burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet

-lovgivningen under alle omstændigheder gør pengeinstituttet ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. …

5. Udsendelse af advarsel, hvis kort eller pinkode bortkommer eller misbruges eller hvis en uberettiget har fået kortet i besiddelse

Når pengeinstituttet har fået besked om, at kortet er mistet, eller at en anden kender pinkoden, vil kortet øjeblikkeligt blive annulleret hos pengeinstituttet. Derudover vil kortet blive spærret for brug i PBS’ og MasterCards autorisationssystemer i det omfang, pengeinstituttet finder det nødvendigt for at hindre misbrug. På tilsvarende måde vil kortet blive spærret, hvis pengeinstituttet får en begrundet mistanke om misbrug.

Du vil modtage en skriftlig bekræftelse på spærringen med angivelse af tidspunktet for, hvornår pengeinstituttet fik besked om spærringen. …"

Parternes påstande

Den 4. december 2012 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Sjælland skal betale 6.250 USD.

Sparekassen Sjælland har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at kortet blev spærret uden varsel. Sparekassen var ikke berettiget til at spærre kortet uden varsel. Sparekassen havde hans privatoplysninger og kunne have kontaktet ham telefonisk. Hvis han havde fået et opkald fra Nets eller fra sparekassen, kunne han have reageret på spærringen indenfor en overskuelig tidsramme.

Sparekassens bestemmelser indeholder alene procedurer for kortholders egen spærring af kort, men ikke procedurer ved sparekassens/Nets spærring af kort. Bestemmelserne giver ikke sparekassen ret til at spærre uden varsel.

Spærringen var uberettiget. Sparekassens begrundelse var, at han havde betalt et beløb på 1.250 USD og to beløb á 2.000 USD med kortet. Han har brugt hjemmesiden uden problemer i mere end et år med samme kort og to år med et andet kort. Hjemmesiden er krypteret. Der kan opstå mistanke på alle webshops, for eksempel hvor der har været anvendt stjålne kort. F er registreret hos Finanstilsynet og er under tilsyn af Finanstilsynet. Han er bekendt med flere danske privatpersoner, som bruger den pågældende hjemmeside uden problemer. Sparekassen vidste, at han også modtog penge fra aktier. Han modtog en kreditnota fra sparekassen, hvoraf fremgik, at F ville sætte penge ind på hans konto.

Sparekassen har haft 1½ år til at spærre kortet i. Han havde tidligere brugt kortet flere gange til større betalinger hos F. På bare seks måneder havde han brugt kortet 38 gange. Af kortbestemmelserne fremgår, at sparekassen ikke er ansvarsfri for forhold, der kunne forudses af sparekassen. Sparekassen burde have forudset problemet seks måneder tidligere, hvor der var større aktivitet på kortet. Sparekassen har ikke ydet den fornødne rådgivning til ham.

Som følge af sparekassens uvarslede spærring kunne han ikke vedligeholde sin EUR/USD handel og mistede 6.250 USD og en eventuel gevinst. Han skulle bruge kortet til at betale for at flytte sin stop loss kurs på handlen, så handlen ikke gik tabt. Tabet ville ikke have været sket, hvis spærringen ikke havde fundet sted, eller hvis spærringen var blevet varslet først. Han opdagede først, at han ikke kunne bruge kortet den 21. november 2012 kl. 23.28. Han prøvede desperat at betale med kortet syv gange og kunne ikke forstå, at betalingen blev afvist, selvom der var rigeligt med penge på hans konto. I mellemtiden løb handlen ud.

Ved hans henvendelse den 22. november 2012 spurgte han sparekassen, om kortet var spærret, men det kunne sparekassen ikke se.

Sparekassen har henvist til, at han kunne have rettet henvendelse til Nets 24 timer i døgnet. Kortet blev først genåbnet, efter at han havde besvaret sparekassens sikkerhedsspørgsmål. Det ville også være mærkeligt, hvis man blot ved en telefonisk henvendelse til Nets kunne få genåbnet kortet.

Sparekassen har anført, at han ikke har dokumenteret, at tabet ville have været mindre, hvis han havde kunnet disponere over kortet, og at det fremgår af kontoudskriften fra sparekassen, at der også efter, at kortet blev åbnet, er indkasseret et tab fra F. Han er ikke enig heri. Hvis han havde kunnet disponere over kortet, ville skylden ikke have ligget hos sparekassen. Udskriften kan på ingen måde vise, hvilket tab han havde, men viser kun, at han har brugt penge på at handle hos F.

Sparekassen Sjælland har blandt andet anført, at det fremgår af kortbestemmelserne, at sparekassen er berettiget til at spærre kortet ved mistanke om misbrug. Nets har netop haft en formodning om misbrug, og spærringen skete for at beskytte klageren mod tab herved. Nets inddrager ikke sparekassen i beslutningsprocessen.

Nets har efterfølgende telefonisk oplyst til sparekassen, at man har dårlige erfaringer med den pågældende hjemmeside, hvilket blandt andet medvirkede til beslutningen om at spærre kortet.

Da kortet var spærret kl. 14.55, kunne klageren have kontaktet sparekassen indtil kl. 16.00. Klageren kunne have kontaktet Nets 24 timer i døgnet for at få åbnet kortet igen.

Klageren har ikke dokumenteret, at tabet ville have været mindre, hvis han havde kunnet disponere over kortet. Det fremgår af udskriften vedrørende klagerens konto hos sparekassen, at der også efter, at kortet blev åbnet, er indkasseret tab fra F.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har fremlagt en udskrift af sine transaktioner med investeringsfirmaet F den 21. og 22. november 2012. På baggrund af det betydelige antal transaktioner de pågældende dage finder Ankenævnet, at Nets (Sparekassen Sjælland) var berettiget til at spærre brugen af klagerens MasterCard Debit, jf. kortbestemmelserne punkt 2.10 om tredjemands formodede misbrug af kortet. Henset til det formodede misbrugs karakter finder Ankenævnet endvidere, at Nets kunne gennemføre spærringen uden forudgående underretning af klageren, jf. lov om betalingstjenester og elektroniske penge§ 58, stk. 2.

Sparekassen og Nets orienterede klageren om spærringen ved breve af 21. november 2012.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at sparekassen og/eller Nets har begået fejl i forbindelse med spærringen af kortet.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.