Indsigelse om uansvarlig långivning og manglende vurde-ring af kreditværdighed i 2014 og 2016.

Sagsnummer:99/2021
Dato:09-11-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jesper Claus Christensen, Karin Sønderbæk, Morten Bruun Pedersen, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Udlån - hæftelse
Kreditaftaleloven - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse om uansvarlig långivning og manglende vurde-ring af kreditværdighed i 2014 og 2016.
Indklagede:Santander Consumer Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om uansvarlig långivning og manglende vurdering af kreditværdighed i 2014 og 2016.

Sagens omstændigheder

Klageren optog i 2014 i GE Money Bank (nu Santander Consumer Bank) en kredit med et tilknyttet kreditkort, som blev opsagt og omlagt til privatlån -304 i Santander Consumer Bank. Banken har fremlagt en låneaftale af 10. september 2016, hvoraf fremgår, at hovedstolen på det omlagte lån var 8.535,98 kr., og at debitorrenten var variabel på for tiden 18,48 % om året. Lånet skulle afvikles med en månedlig ydelse på 166 kr., og løbetiden var 94 måneder.

I august 2016 optog klageren en kredit -547 på 10.000 kr. med et tilknyttet Santander Red Card i forbindelse med omlægningen af klagerens oprindelige kredit i banken.

Banken har oplyst, at klageren ikke er i restance med sine låneaftaler i banken.

Banken har endvidere oplyst, at den ikke ligger inde med detaljerede oplysninger om kreditværdighedsvurderingerne af klageren. Banken er ikke i besiddelse af oplysninger om kreditværdighedsvurderingen vedrørende den oprindelige kredit (nu privatlån -304), der foregik i GE Money Bank i 2014, da oplysningerne ikke blev overdraget i forbindelse med bankens opkøb af GE Money Bank i 2014.

I forhold til kredit -547 har banken oplyst, at der blev foretaget en kreditværdighedsvurdering på baggrund af kundehistorik, eksisterende kundeoplysninger, RKI tjek samt Kreditstatus tjek. Det blev i den forbindelse taget i betragtning, at kreditrammen lød på et beskedent beløb på 10.000 kr.

Parternes påstande

Den 22. februar 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Santander Consumer Bank skal afskrive hans gæld og tilbagebetale renter og gebyrer på de optagne kreditaftaler.

Santander Consumer Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken (hverken GE Money Bank eller Santander Consumer Bank) har overholdt kreditvurderingspligten i kreditaftalelovens § 7 c ved oprettelsen af kreditaftalerne, og at han derfor ikke skal betale renter og gebyrer. Han henviser til Forbrugerombudsmandens sager om kreditaftalelovens § 7 c.

Han betaler under protest og anmoder om, at gælden helt afskrives, og at renter og gebyrer tilbagebetales for begge de optagne kreditaftaler.

Han er i dag blevet overgældsat og har ikke til husleje og mad.

Han har ikke råd til at betale på kreditaftaler, som er helt misvisende, hvad angår betingelserne for kreditten, da det ikke fremgår, at der skal betales skjulte gebyrer, hver gang der betales tilbage på et afdrag månedligt. Det viser sig, at gebyrer og renter udgør næsten det halve af afdraget, således at lånet kommer til blive noget nær det dobbelte eller mere end selve hovedstolen. Hvis dette ikke var tilfældet ville hovedstolen være betalt for lang tid siden.

Nu er han havnet i en gældsfælde, som han ikke har mulighed for at komme ud af, da han ikke kan betale et så dyrt lån, som aldrig burde være oprettet, hvis banken havde foretaget en saglig kreditvurdering, hvilket ikke er sket.

Santander Consumer Bank har anført, at banken ikke har tilsidesat forpligtelserne i kreditaftaleloven.

Klageren er ikke i restance med sine aftaler i banken, hvilket i sig selv dokumenterer, at han har haft råd til de ovennævnte kreditter.

Såfremt klagerens økonomiske forhold nu skulle have ændret sig til det værre, har det intet at gøre med den kreditværdighedsvurdering, som banken foretog for ca. fem år siden.

Et eventuelt erstatningskrav for mangelfuld rådgivning efter forældelseslovens § 3, stk. 1, forældes tre år efter rådgivningstidspunktet, hvilket i nærværende sag er tidspunktet for indgåelsen af kreditaftalen mellem klager og banken vedrørende Santander Red Card i august 2016. Nærværende klage er indgivet af klageren i februar 2021, hvorfor et eventuelt erstatningskrav for mangelfuld rådgivning er forældet.

Klageren har tidligere indgivet en klage til Ankenævnet vedrørende indsigelser omkring nogle transaktioner på kredit -547 med det tilknyttede Santander Red Card. Klageren fik ikke medhold i klagen (sag 237/2017). Banken finder det påfaldende, at indsigelsen fremsat i nærværende klage ikke allerede blev fremsat i den tidligere klagesag, såfremt klageren ved modtagelsen af sit Santander Red Card mente, at han ikke havde råd til at have kortet.

Det bestrides, at banken opkræver skjulte gebyrer. Banken opkræver alene gebyrer og renter i overensstemmelse med de kreditaftaler, der er indgået med klageren og i overensstemmelse med lovgivningen i øvrigt.

Ankenævnets bemærkninger

I 2014 optog klageren en kredit med et tilknyttet kreditkort i GE Money Bank (nu Santander Consumer Bank), som i september 2016 blev omlagt til privatlån -304 med en hovedstol på 8.535,98 kr. i Santander Consumer Bank. Lånet skulle afvikles med en månedlig ydelse på 166 kr., og løbetiden var 94 måneder.

I august 2016 optog klageren en kredit -547 på 10.000 kr. med et tilknyttet Santander Red Card i forbindelse med omlægningen af klagerens oprindelige kredit i banken.

Banken har oplyst, at den ikke ligger inde med detaljerede oplysninger om kreditværdighedsvurderingerne af klageren. Banken er ikke i i besiddelse af oplysninger om kreditværdighedsvurderingen vedrørende den oprindelige kredit (nu privatlån -304), der foregik i GE Money Bank i 2014, da oplysningerne ikke blev overdraget i forbindelse med bankens opkøb af GE Money Bank i 2014.

I forhold til kredit -547 har banken oplyst, at der blev foretaget en kreditværdigheds-vurdering på baggrund af kundehistorik, eksisterende kundeoplysninger, RKI tjek samt Kreditstatus tjek. Det blev i den forbindelse taget i betragtning, at kreditrammen lød på et beskedent beløb på 10.000 kr.

Klageren har ikke fremlagt dokumentation for sine økonomiske forhold i 2014 og i 2016.

Efter en samlet vurdering finder Ankenævnet ikke, at det på nuværende tidspunkt kan pålægges banken at fremlægge dokumentation for den kreditværdighedsvurdering, der blev foretaget ved henholdsvis kredittens etablering i GE Money Bank og i Santander Consumer Bank. Ankenævnet finder ikke, at der er godtgjort omstændigheder omkring lånenes stiftelse, der kan medføre, at klageren ikke hæfter for lånet, herunder påløbne renter og gebyrer.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.