Indsigelse mod opsigelse af engagement begrundet i manglende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvaskloven samt indsigelse mod gebyrer.

Sagsnummer:163/2022
Dato:23-02-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Christina B. Konge, Karin Sønderbæk, Jacob Ruben Hansen og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Konto - øvrige spørgsmål
Indlån - opsigelse
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af engagement begrundet i manglende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvaskloven samt indsigelse mod gebyrer.
Indklagede:Arbejdernes Landsbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opsigelse af engagement begrundet i manglende oplysninger og dokumentation i henhold til hvidvaskloven samt indsigelse mod gebyrer.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Arbejdernes Landsbank, hvor han havde tre indlånskonti og et andelsboliglån.

Banken har oplyst, at klageren betalte et halvårligt depotgebyr på 125 kr. for et sikkerhedsdepot, hvor et pantebrev, der lå til sikkerhed for andelsboliglånet, var registreret.

Den 15. august 2021 solgte klageren sin andelsbolig. Banken har oplyst, at den uden grundlag og på grund af en ekspeditionsfejl opkrævede depotgebyr frem til den 13. juni 2021 svarende til et gebyr på 125 kr., samt at der alene burde være opkrævet 41 kr.

Ved brev af 10. februar 2022 til klageren anmodede banken om oplysninger om kontantindsættelser og større overførsler på klagerens konto. Af brevet fremgik:

”Arbejdernes Landsbank har konstateret, at der på din konto ses kontantindsættelser og større overførsler.

Vi skal derfor bede dig skriftligt forklare formålet med, samt indlevere dokumentation på følgende:

• Kr. 101.100 indsat kontant i ATM indenfor sidste 12 mdr. herunder kr. 29.900 den 23.09.21

• Kr. 90.000 I alt overført fra [privatperson, P] – formål og relation?

Vi skal modtage den efterspurgte skriftlige forklaring samt dokumentation senest den [17.02.2022]

Vær opmærksom på, at hvis vi ikke modtager de ønskede oplysninger indenfor den fastsatte tidsfrist, forbeholder banken sig retten til at begrænse eller opsige dit konto- og kundeforhold.”

Ved besked i netbank samt brev af 18. februar 2022 til klageren rykkede banken for oplysningerne og dokumentationen vedrørende klagerens brug af banken, og klageren fik en ny frist til den 24. februar 2022 til at indlevere oplysningerne.

Ved besked i netbank samme dag svarede klageren, at han tjente mellem 30.000 kr. og 50.000 kr. om måneden samt foretog mange kontanthævninger. Endvidere oplyste klageren, at han havde lånt penge af en privatperson, P, som han tilbagebetalte med 5.000 kr. hver måned, og som han skyldte 60.000 kr. De 29.900 kr. havde han vundet i kiosken, K. Klageren anførte, at banken nok kunne se, at han havde brugt penge i K og ikke havde et overskud.

Ved besked i netbank samme dag til banken spurgte klageren ind til dokumentationskravet, herunder hvilke oplysninger banken ønskede. Af beskeden fremgik:

”Er det nok som dokumentation, hvis [K] skriver en mail, med de gevinster jeg har vundet, som er over 20.000 som er udbetalt hos forhandler i kontanter, så kan I se dato osv. Hvad vil du mere vide og have dokumentation på? Og hvor kan jeg sende det hen?

Du må gerne skrive specifikt hvilken datoer og indbetalinger du ønsker at vide mere om 101.100 kr. i indbetalinger, du kan se jeg har brugt en del i kiosken på at spille, og det er ikke 10.000 kr. jeg har brugt men mere i nærheden af 300.000 kr. Jeg har hævet i kiosken spillet og tabt og vundet og sat ind på min konto.

Og det ville du også hurtigt kunne se en mønster på. Sidst jeg har spillet for et højt beløb i kiosken er den 7. Januar, på i alt 3000 kr.”

Ved besked i netbank af 21. februar 2022 til klageren skrev banken, at udbetaling ifølge K’s hjemmeside skete til en konto og ikke i kontanter. Endvidere anførte banken, at kontante indbetalinger uden dokumentation skulle stoppe. Banken anførte tillige, at den kunne se, at klageren foretog en del overførsler fra klagerens egne konti i to andre pengeinstitutter, hvorfor den bad ham om at sende en kopi af kontoudtog for 2021 og 2022 for disse konti senest den 25. februar 2022.

Ved besked i netbank samme dag til banken spurgte klageren, hvad banken skulle bruge hans oplysninger til, da han syntes, det var mærkeligt, at banken spurgte ind til dette. Endvidere skrev klageren, at han ikke længere havde adgang til den ene af de to konti i de andre pengeinstitutter.

Ved besked i netbank af 22. februar 2022 til klageren anmodede banken igen om en kopi af kontoudtog fra hans konti i begge pengeinstitutter.

Ved besked i netbank samme dag til banken videresendte klageren en PDF-fil fra K og anførte:

”Jeg har sendt dig den mail jeg har fået fra [K].

Her er de seneste 3 gevinster jeg har vundet

30.09.21 beløb 56.200 kr
22.09.21 beløb 22.950 kr
02.10.21 beløb 28.100 kr

Alle kuponerne er spillet i kiosken: [K]
Adresse […]

på en cashpoint spille terminalen, og pengene er udbetalt kontant af forhandleren som er kiosken.”

Ved besked i netbank samme dag til banken skrev klageren, at banken ikke havde ret til at få indsigt i hans privatøkonomi i andre pengeinstitutter.

Klageren indgav en klage til banken over, at banken ville lukke hans konto uden en saglig begrundelse samt ikke overholdt GDPR-lovgivningen.

Ved besked i netbank af 23. februar 2022 til klageren skrev banken, at det var i orden, hvis klageren fremlagde anden form for dokumentation for indbetalingerne end kontoudtog.

Ved besked i netbank samme dag til banken henviste klageren til sin klage indgivet til bankens klageansvarlige.

Ved besked i netbank samme dag til klageren svarede banken, at den ikke behøvede kopi af kontoudtog, men skulle have dokumentation på, hvor indbetalingerne stammede fra, og den anførte, at banken var pålagt at følge hvidvaskloven.

Ved besked i netbank samme dag til banken henviste klageren bl.a. til, at hans kontante hævninger og beløbene, han havde indsat, var nogenlunde tilsvarende.

Ved brev af 24. februar 2022 afviste banken klagerens klage af 22. februar 2022. Banken anførte bl.a., at den var forpligtet efter hvidvaskloven til at indhente alle relevante oplysninger om dens kunder og kunders transaktioner, og at den derfor havde hjemmel til at indhente oplysningerne fra klageren, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6. Banken anførte endvidere, at den var forpligtet til at afbryde et kundeforhold, hvis den ikke modtog de anmodede oplysninger, jf. hvidvasklovens § 14, stk. 5.

Ved brev af 7. marts 2022 opsagde banken konto- og kundeforholdet med klageren med henvisning til, at klageren ikke havde reageret tilfredsstillende på bankens henvendelser, og banken ikke i tilstrækkelig grad så sig betrygget i hans fortsatte brug af banken. Af brevet fremgik endvidere, at den ville opgøre klagerens konto- og kundeforhold den 7. maj 2022.

Den 7. april 2022 skrev klageren bl.a. til banken, at den havde 14 dage til at trække sin opsigelse tilbage og sende ham en undskyldning. 

Den 3. maj 2022 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Ved e-mail af 4. maj 2022 til klageren kvitterede banken for klagerens henvendelse til banken af 7. april 2022 og anførte, at den gerne ville se på sagen igen, hvis klageren sendte kontoudtog for sine konti i de to andre pengeinstitutter, hvorfor banken satte opsigelsen af klagerens konto på hold indtil den 6. juni 2022.

Den 12. maj 2022 blev klagerens konti, kort og betalingsaftaler lukket.

Banken har oplyst, at lukningen skete ved en fejl, og at den genåbnede konti, fremsendte nye kort og p.t. arbejder med at få klagerens betalingsaftaler på plads. Banken har endvidere oplyst, at opsigelsen af klagerens konto- og kundeforhold er sat i bero, imens sagen er under behandling i Ankenævnet.

Den 18. maj 2022 trak banken et gebyr på 125 kr. på klagerens indlånskonto, og den 13. juni 2022 trak den et gebyr på 15 kr. Banken har oplyst, at opkrævningerne ikke skulle være foretaget. 

Banken har oplyst, at den tilbageførte et beløb på 224 kr. til klagerens indlånskonto den 2. august 2022 svarende til de fejlagtigt opkrævede gebyrer fra klagerens indlånskonto og sikkerhedsdepot.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Arbejdernes Landsbank skal genetablere hans kundeforhold og konto samt tilbagebetale gebyrer.

Arbejdernes Landsbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har bl.a. anført, at han siden 2008 har betalt cirka 25.000 kr. i renter på sit andelsboliglån. Den 15. august 2021 solgte han sin andelsbolig og indfriede lånet i banken. Nu beskylder banken ham for hvidvask af hans egne penge. Nogen i banken er ude efter ham personligt, da en opsigelse af hans kundeforhold vil resultere i, at han ikke kan betale sine regninger og få udbetalt løn eller ydelser fra det offentlige.

Banken satte spørgsmålstegn ved nogle penge, han havde lånt af en ven. Banken har ikke ansvaret for de penge, som hans ven overfører til hans konto. Banken bør forklare, hvor der bliver hvidvasket penge.

Han gav banken de oplysninger, som den anmodede om, men lige pludselig ønskede den kontoudtog fra to andre pengeinstitutter, hvor han er kunde. Banken krævede kontoudtog på en kredit/lånet, han har optaget hos et andet pengeinstitut. Det vil sige, at banken tror, at han låner penge for efterfølgende at hvidvaske dem. Banken bør forklare, hvordan dette kan dreje sig om hvidvask af penge.

Hvis banken havde lavet sit arbejde og undersøgelse ordentligt, kunne den se, at han hver måned indbetaler minimum 2.000 kr. til en kredit, han har hos pengeinstituttet. De bliver betalt den første i måneden med de penge, han får udbetalt af sin arbejdsgiver. Hvis banken mener, at pengeinstituttet hvidvasker penge ved at låne ham penge, så må den melde forholdet til politiet.

Han undrer sig over, hvordan et andet pengeinstitut kan være bankens ansvar i henhold til hvidvasklovgivningen, da andre pengeinstitutter har samme forpligtelser til at overholde hvidvasklovgivningen.

Den 12. maj 2022 lukkede banken hans konto og netbank. Han oplyste i filialen, at hans konto ikke skulle lukkes før den 6. juni 2022, men de var ligeglade og hjalp ham ikke. Banken kontaktede ham telefonisk og oplyste, at den ved en fejl havde lukket hans konto og kort. Alle hans aftaler i Betalingsservice var blevet afmeldt, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for ham. Det er løgn, når banken oplyser, at hans konto blev lukket på grund af en intern fejl.

Banken skal anmeldes til politiet for tyveri, da den stjal 125 kr. og kaldte det et depotgebyr på en konto, han ikke havde. Det samme gælder for en tidligere opsparing, han havde, hvor banken trak 15 kr.

Han har ikke tænkt sig at skifte bank. Hvis banken ønsker, at han skifter bank, så må den betale 100.000 kr., og så kan de aftale et bankskifte.

Da han ikke har modtaget en undskyldning fra banken, som han har bedt om, kræver han, at banken betaler 500 kr. for hver gang, han har skrevet til den, da banken valgte at lægge sit ansvar over på ham.

Arbejdernes Landsbank har anført, at den er underlagt tavshedspligt, som begrænser bankens mulighed for at redegøre nærmere for detaljerne omkring de transaktioner, der er foregået på klagerens konti, jf. hvidvasklovens kapitel 8. Banken kan ikke udlevere oplysninger, som har eller kan have dannet grundlag for eventuelle indberetninger til myndighederne.

Banken er underlagt hvidvaskloven og er i henhold til denne forpligtet til at kende sine kunder og kende kundernes formål med kundeforholdet, herunder skal banken have indsigt i og føre kontrol med de transaktioner, der sker via bankens systemer. Banken er forpligtet til at forstå kundens brug af banken, jf. hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 4, og § 11, stk. 4.

Banken har som følge heraf løbende forholdt sig til klagerens kundeforhold og har bedt om relevant dokumentation fra klageren for at give banken tilstrækkelig indsigt i klagerens brug af banken. Banken har således foretaget en grundig gennemgang og vurdering af klagerens kundeforhold. Ved denne gennemgang har banken fundet, at de transaktioner og pengestrømme, som sker på klagerens konti, medfører en brug af banken, som banken ikke har tilstrækkeligt overblik over og derfor ikke ønsker at stille konti til rådighed for. Banken har derfor valgt at opsige kundeforholdet. Opsigelsen af kundeforholdet er sket på sagligt grundlag – uden at banken nødvendigvis kan gå i detaljer om bankens bevæggrunde og vurderinger.

Eftersom klageren fortsat ikke er villig til at indsende de ønskede oplysninger om sin brug af banken, vurderer banken ikke, at der er grundlag for at trække opsigelsen tilbage.

Det er op til banken at afgøre, hvilke krav der bør stilles til kunder på baggrund af reglerne i hvidvaskloven. Dette klare udgangspunkt – som er i overensstemmelse med Ankenævnets praksis – er der ikke grundlag for at fravige i denne sag.

Opsigelsen af kundeforholdet er sket i henhold til reglerne i hvidvaskloven, og banken har lovligt kunnet opsige kundeforholdet med klageren i henhold til hvidvasklovens § 14, stk. 5. Bankens opsigelse er desuden sagligt begrundet og er sket på et andet varigt medium, i overensstemmelse med bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, § 6, stk. 5. Opsigelsen skete med en oprindelig frist på to måneder, som efterfølgende blev forlænget til den 6. juni 2022 for at give klageren rimelig tid til at indsende de ønskede oplysninger eller finde en anden bankforbindelse.

For så vidt angår de tre gebyropkrævninger er banken enig med klageren i, at disse opkrævninger var fejlagtige. Det korrekte gebyrbeløb på sikkerhedsdepotet var 41 kr., og de to gebyrer på indlånskontoen på 125 kr. og 15 kr. skulle ikke være opkrævet. Banken har derfor den 2. august 2022 tilbageført et beløb på 224 kr. til klageren.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Arbejdernes Landsbank, hvor han havde tre indlånskonti og et andelsboliglån.

Den 15. august 2021 solgte klageren sin andelsbolig. Klageren betalte et halvårligt depotgebyr på 125 kr. for et sikkerhedsdepot tilknyttet andelsboliglånet frem til den 13. juni 2022. Banken har oplyst, at klageren alene skulle have betalt 41 kr. i gebyr.

I februar 2022 anmodede banken klageren om oplysninger om kontantindsættelser og større overførsler på klagerens konto samt kopi af kontoudtog fra klagerens konti i andre pengeinstitutter. Klageren sendte oplysninger om kontantindsættelserne til banken, men afviste at sende kontoudtog fra klagerens andre pengeinstitutter til banken. Banken har oplyst, den var forpligtet efter hvidvaskloven til at indhente alle relevante oplysninger om dens kunder og kundernes transaktioner.

Den 7. marts 2022 opsagde banken klagerens konto- og kundeforhold til ophør med et varsel på to måneder med begrundelsen, at klageren ikke havde reageret tilfredsstillende på bankens henvendelser, og at banken ikke i tilstrækkelig grad så sig betrygget i hans fortsatte brug af banken.

Den 3. maj 2022 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Den 18. maj 2022 trak banken et gebyr på 125 kr. på klagerens indlånskonto, og den 13. juni 2022 trak den et gebyr på 15 kr. Banken har oplyst, at gebyrerne blev opkrævet ved en fejl.

Ankenævnet bemærker, at banken har oplyst, at den tilbageførte et beløb på 224 kr. til klagerens konto den 2. august 2022 svarende til de fejlagtigt opkrævede gebyrer fra klagerens indlånskonto og sikkerhedsdepot.

I hvidvasklovens kapitel 3 er det beskrevet, hvordan virksomheder skal gennemføre kundekendskabsprocedurer. Det følger af hvidvasklovens § 14, stk. 5, at hvis kravene i lovens § 11, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2 og 3, ikke kan opfyldes, skal en etableret forretningsforbindelse afbrydes eller afvikles, og der må ikke gennemføres yderligere transaktioner.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt må være op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer bør stille i henseende til dokumentation, behandling af dokumentation eller forklaringer på større eller usædvanlige transaktioner på kunders konti i banken. Dette udgangspunkt finder Ankenævnet ikke grundlag for at fravige i denne sag. Ankenævnet finder således ikke grundlag for at fastslå, at bankens opsigelse af klagerens kundeforhold i banken var uberettiget.

Klageren har fremsat krav om, at banken skal betale 500 kr. for hver gang, han har rettet skriftlig henvendelse til banken.

Det følger af Ankenævnets vedtægter § 25, stk. 1, at ingen af parterne betaler omkostninger i forbindelse med klagesagens behandling til den anden part. Efter Ankenævnets praksis tilkendes der som udgangspunkt heller ikke klageren kompensation for klagerens tidsforbrug forud for, at sagen indbringes for nævnet. Ankenævnet finder ikke anledning til at fravige denne praksis i nærværende sag.

Klageren har anmodet Ankenævnet om at anmelde banken til politiet for tyveri.

Ankenævnet foretager ikke politianmeldelser, hvorfor anmodningen herom afvises.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.