Kort og kode opbevaret i pung i aflåst bil.

Sagsnummer:343/1991
Dato:09-07-1992
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Lars Pedersen, Ole Simonsen
Klageemne:Lov om betalingskort af 6. juni 1984 - pinkode opbevaret ved kort
Ledetekst:Kort og kode opbevaret i pung i aflåst bil.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 4. april 1991 mellem kl. 17.30 og 23.30 blev der forøvet et tyveri fra klagerens aflåste bil, hvorunder bl.a. klagerens pung indeholdende klagerens 4 dankort blev stjålet. Den 5. april 1991, kl. 01.03 blev klagerens kort spærret ved en telefonisk henvendelse til PBS.

I tidsrummet mellem tyveriet af kortene og disses spærring blev der den 5. april 1991 kl. 00.38 hævet 2.000 kr. i en DK-kontanten ved hjælp af klagerens dankort knyttet til hans konto i indklagedes Strandmark afdeling.

Klageren har om tyveriet oplyst, at de 4 kort blev opbevaret i klagerens pung i en aflåst taske placeret i den aflåste bil på en sidegade til Jagtvej i København. De til kortene hørende PIN-koder var noteret på et lille klistermærke i pungen kamufleret i et 24-cifret tal.

Efter at indklagede har meddelt klageren, at han selv hæfter for det hævede beløb, har klageren indbragt klagen for Ankenævnet med påstand om principalt, at han ikke hæfter for nogen del af beløbet, subsidiært at han højest hæfter for 1.200 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at tasken med tegnebogen befandt sig i hans aflåste bils bagagerum på en gade, der ikke kan betegnes som befærdet, hvorfor han ikke finder, at han har mistet kortet ved grov uagtsomhed. Klageren finder ikke, at det er groft uagtsomt at opbevare den til kortet hørende PIN-kode som sket, og det er ikke lykkedes for tyven at misbruge de 3 andre dankort, hvis kode ligeledes var kamufleret i det 24-cifrede tal.

Indklagede har anført, at tyven 2 gange forgæves har forsøgt at hæve på dankortet og derefter ved tredje forsøg har anvendt den korrekte PIN-kode. Det må således konkluderes, at gerningsmanden forholdsvis nemt har kunnet tyde koden på trods af, at denne var kamufleret. Indklagede finder, at den pågældende opbevaring af dankortet har været groft uagtsom henset til, at dankortet i et længere tidsrum har været opbevaret i en bil på et befærdet område på Nørrebro.

Ankenævnets bemærkninger:

3 medlemmer - Peter Blok, Peter Stig Hansen og Ole Simonsen - udtaler:

Efter den på misbrugstidspunktet gældende affattelse af betalingskortlovens § 21, stk. 1, nr. 1, er kortindehaveren med den beløbsgrænse på 5.000 kr., der følger af den medfør af stk. 2 udstedte bekendtgørelse, ansvarlig for tab som følge af uberettiget brug af kortet, hvis "kortindehaveren eller nogen, som han har overladt kortet til, har mistet dette ved grov uagtsomhed". Denne bestemmelse findes uanset ordlyden også at måtte omfatte en uagtsomhed, som består i, at kortindehaveren har opbevaret PIN-koden samme sted som dankortet. I det foreliggende tilfælde har klageren erkendt, at han i den pung, hvori kortet lå, opbevarede et klistermærke påført koden. Selvom koden var søgt kamufleret som en del af et 24-cifret tal, findes klageren herved at have udvist grov uagtsomhed, og vi stemmer derfor for, at klagen ikke tages til følge.

2 medlemmer - Peter Møgelvang-Hansen og Lars Pedersen - udtaler:

Vi lægger til grund, at klageren i den foreliggende sag har opbevaret kortet i en pung, der blev stjålet fra klagerens bil, og at den til kortet hørende kode var noteret på et klistermærke placeret i pungen kamufleret i et 24-cifret tal.

Ved domme af den 24. februar og den 23. april 1992 har Østre Landsret afgjort ankesager, hvis udfald - ligesom den foreliggende sags - i væsentligt omfang har været afhængig af fortolkningen af betalingskortlovens § 21, stk. 1, nr. 1, i den tidligere gældende affattelse. Vi forstår dommene således, at det ved afgørelsen af, om kortet er mistet ved grov uagtsomhed, efter landsrettens opfattelse er en relevant omstændighed, at PIN-koden blev opbevaret sammen med kortet, men at sådan samlet opbevaring ikke automatisk bør føre til, at der statueres "grov uagtsomhed". Dette spørgsmål må besvares på grundlag af en samlet vurdering af den måde, hvorpå kortet og koden blev opbevaret.

Ved en vurdering af den foreliggende sag i lyset af de nævnte landsretsdomme finder vi - navnlig under hensyn til den måde, på hvilken koden var kamufleret - ikke, at klageren har handlet groft uagtsomt. Vi stemmer derfor for at tage klagen til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.