Spørgsmål om, hvorvidt ordre om køb af aktier var afgivet.

Sagsnummer:422/1999
Dato:16-02-2000
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Lisbeth Baastrup, Peter Stig Hansen, Leif Nielsen, Allan Pedersen
Klageemne:Værdipapirer - ikke-effektueret ordre
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om, hvorvidt ordre om køb af aktier var afgivet.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører spørgsmålet om, hvorvidt klageren den 8. september 1999 over for indklagede afgav mundtlig ordre om køb af i alt 1.500 aktier i Olicom.

Sagens omstændigheder.

Den 8. september 1999 indkøbte indklagedes investeringsafdeling 1.000 stk. Olicom aktier til kurs 21,7 og 500 stk. Olicom aktier til kurs 21 til klagerens depot hos indklagede.

Købet af de 1.000 Olicom aktier blev debiteret klagerens indlånskonto hos indklagede, mens købet af de 500 stk. Olicom aktier ifølge indklagede ved en fejl blev debiteret klagerens lønkonto. Lønkontoen kom herved i overtræk med 9.770,71 kr.

Indklagede fremsendte købsnotaer vedrørende handlerne til klageren, og den 14. september 1999 fremsendte indklagede en rykkerskrivelse til klageren vedrørende overtrækket på lønkontoen.

Den 15. september 1999 foranledigede klageren via PC-privat overtrækket inddækket ved en overførsel af 12.000 kr. fra sin aktionærkonto til lønkontoen.

Det er oplyst, at kursen på Olicom aktier i dagene 17.-20. september 1999 faldt fra ca. 19 til ca. 8.

Den 20. september 1999 gjorde klageren indsigelse mod handlerne, idet han anførte, at han ikke havde foretaget disse.

Indklagede afslog at tilbageføre handlerne.

Parternes påstande.

Klageren har den 14. oktober 1999 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbageføre handlerne.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han ikke har afgivet ordre vedrørende de to aktiekøb.

Handlerne er efter det oplyste gennemført på grundlag af opgivelse af hans personnummer og information om fire aktier i hans depot. Gennemførelsen af handlerne på dette grundlag var uberettiget og uden ansvar for ham.

På tidspunktet for handlernes gennemførelse boede han ikke i sin lejlighed, idet denne var under ombygning. Dette er baggrunden for, at han ikke straks blev bekendt med handlerne.

I forbindelse med en dankorttransaktion blev han bekendt med overtrækket, som han antog skyldtes udgifter i forbindelse med ombygningen.

Indklagede har anført, at klageren den 8. september 1999 telefonisk kontaktede investeringsafdelingen om et eventuelt køb af aktien Olicom. Efter en længere drøftelse om risiko/perspektiv for denne aktie afgav klageren ordre om køb af 1.000 stk. Olicom aktier. Klageren kunne ikke huske kontonummer, men opgav sit CPR-nummer og oplyste, at han havde et depot, hvori der lå fire aktier. På denne baggrund blev købet effektueret og debiteret indlånskontoen.

Senere samme dag ringede klageren igen og afgav ordre om køb af yderligere 500 stk. Olicom aktier. Også denne ordre blev effektueret, men ved en fejl blev købet debiteret lønkontoen, som herved kom i overtræk.

Det må antages, at inddækningen af overtrækket den 15. september 1999 skete på foranledning af rykkerskrivelsen. Eventuelle udlæg i forbindelse med ombygningen af lejligheden må formodes at være sket med klagerens samtykke. Klageren burde således i hvert fald have undersøgt årsagen til overtrækket. Det fremgår klart af posteringen, at der er tale om køb af fonds.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Indklagede har anført, at klageren den 8. september 1999 telefonisk gav investeringsafdelingen ordre om at indkøbe i alt 1.500 Olicom aktier, mens klageren har bestridt at have foretaget de to aktiekøb. Under disse omstændigheder finder Ankenævnet, at en stillingtagen til klagen forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Klagegebyret tilbagebetales klageren.