Spørgsmål om ansvar for manglende tegning af gruppeforsikring.

Sagsnummer:372/2021
Dato:05-05-2022
Ankenævn:Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes, Karin Sønderbæk, Poul Erik Jensen og Jacob Ruben Hansen
Klageemne:Forsikring - gruppeforsikring
Ledetekst:Spørgsmål om ansvar for manglende tegning af gruppeforsikring.
Indklagede:Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om ansvar for manglende tegning af gruppeforsikring.

Sagens omstændigheder

Klagerne, M og H, er kunder i Nordea Danmark.

I 2010 ønskede M og H at låne penge til køb af en ejerlejlighed. I den forbindelse havde banken og klagerne en dialog herom.

Banken har anført, at muligheden for at klagerne kunne tegne livsforsikringer gennem et forsikringsselskab, F, blev drøftet. Hensigten med livsforsikringerne var, at de blev stillet til sikkerhed over for banken. Banken er ikke i besiddelse af materiale fra rådgivningsmødet i 2010, hvorfor den ikke kan gengive dialogen om livsforsikringerne. Banken havde dog ikke et generelt krav om, at der skulle tegnes livsforsikringer ved bevilling af lån.

Klagerne har anført, at det var et krav fra bankens side for bevilling af lånet, at de begge tegnede en livsforsikring gennem F.

Banken bevilgede klagerne et boliglån. Det blev endvidere aftalt, at klagerne begge tegnede en livsforsikring hos F.

Banken har oplyst, at den på den baggrund oprettede forsikringsbegæringer med forsikringsnumre i sit system. Forsikringsnummeret kunne ses i netbanken.

Banken har endvidere oplyst, at den i forbindelse med oprettelsen af forsikringsbegæringerne udleverede de skemaer, som klagerne skulle udfylde med deres helbredsoplysninger og efterfølgende sende til F. Når helbredsoplysningerne var godkendt af F, blev forsikringsbegæringen til en aktiv forsikring, og den kvartårlige præmie for forsikringen ville blive opkrævet af banken.

For H blev hendes forsikring aktiv, og præmie herfor blev opkrævet, indtil hun i 2019 opsagde sin forsikring. Hun kunne i samme periode se sin aktive livsforsikring på den årligt udsendte Pensions- og forsikringsoversigt fra banken. Endvidere fik hun i september 2013 et brev om, at der fra 1. januar 2014 skete ændringer på hendes gruppeforsikring i F.

For M blev forsikringen aldrig aktiv, og der blev aldrig opkrævet præmie for forsikringen. Banken har oplyst, at M kun stod i bankens system med en forsikringsbegæring, men at livsforsikringen ikke fremgik af hans årlige Pensions- og forsikringsoversigt fra banken.

I M’s netbank fremgik følgende af oversigten for hans engagement i banken:

Forsikring

Kendenavn

Policenr.

Betaling pr. år

Gruppeforsik. lån/kredit

[-920]

Se forsikringsoplysninger”

Banken har oplyst, at hvis M klikkede på ”Se forsikringsoplysninger” i netbanken, ville han erfare, at der reelt ikke var tale om en aktiv forsikring.

Klagerne solgte ejerlejligheden i 2012, og boliglånet blev indfriet i den forbindelse.

Ved en mail af 10. juni 2021 til banken anførte H blandt andet:

”I forbindelse med køb af ejerlejlighed i [gade] i 2010, der oprettede vi et kreditforeningslån gennem Nordea, i hvilken forbindelse det var et krav samt en del af den samlede pakke, at vi også tegnede hver sin livsforsikring, idet Nordea / kreditforeningen herigennem havde sikkerhed for deres lån.

Både min mand og jeg tegnede den livsforsikring, som var en del af pakken og vi underskrev diverse papirer som krævet af Nordea v/[navn på medarbejder] fra Nordea´s […] Afdeling, herunder at Nordea kunne trække præmien for den påkrævede livsforsikring direkte fra vores konti.

I forlængelse af de underskrevne papirer modtog vi hver sin helbredsblanket til udfyldelse.

Disse blev udfyldt og returneret og livsforsikringerne var derefter i kraft.

Vi solgte ejerlejligheden i 2012 og vi havde derfor ikke længere kreditforeningslånet, men vores livsforsikringer lod vi køre videre, nok mest af alt, fordi de have været obligatoriske og dermed var de blevet en del af vores budget.

I 2019 valgte jeg imidlertid at opsige min livsforsikring, privat har min mand og jeg separate økonomier, men desuagtet vendte vi min opsigelse inden jeg opsagde min livsforsikring, men min mand der trods alt havde et ”lidt farligere” og til tider meget stressende og tidspresset arbejdsliv i et køkken med knive, glat gulv, kogende vand m.v. (modsat mit stillesiddende kontorjob) valgte at lade sin livsforsikring køre videre, da han var ganske tryg ved at have den som sikkerhed, hvis der skulle ske ham ét eller andet. Jeg husker hans bemærkning ”Amora, I keep my insurance, because there is more danger in my job”.

Som I ser, så har min mand ikke bare én gang, men hele to gange taget stilling til, at hans livsforsikring skal være i kraft.

I min dialog med Nordea, der har i NU oplyst, at min mands livsforsikring aldrig har være betalt og at forsikringen aldrig har været oprettet.

ALT i ALT)

Vi har i HELE forløbet været i en vildfarelse som I har bragt os i og vi er selvfølgelig indstillet på at betale den skyldige præmie mod, at forsikringen straks sættes i kraft med tilbagevirkende kraft.

…”

Banken afviste, at forsikringen skulle sættes i kraft med tilbagevirkende kraft og anførte, at det var vanskeligt at redegøre for, hvad skete i den konkrete forsikringssag i 2010. M havde ingen forsikring hos F, og det bedste bud fra F var, at F aldrig havde modtaget de helbredsoplysninger fra M, der skulle til, for at forsikringen kunne træde i kraft.

Banken henviste H til at rette henvendelse til F for at få nærmere oplysninger om hendes tidligere gruppeforsikring og eventuelle oplysninger om M’s forsikringsbegæring og udfyldelse af helbredsoplysninger.

Klagerne har fremlagt en mail af 6. juli 2021 fra F til H, hvoraf fremgår følgende:

”Ifølge [F’s] systemer har du oprette[t] en gruppelivsforsikring via Nordea Bank i tilknytning til et låne/kredit arrangement. Gruppelivsaftale nr. [-76-1] modtaget i [F] den 30. oktober 2008 og helbredserklæringen er underskrevet af dig den 29. oktober 2008. Denne skulle du have modtaget en kopi af fra [medarbejder]. Forsikringen er ophørt den 1. januar 2020.

Vi har ikke modtaget ansøgning om evt. ændring i 2010.

Vedr. Police/dækningsoversigt er det information som Nordea Bank selv skal udlevere til deres kunder. [F] administrerer blot selv administrationen vedrørende optagelse med helbred og notering af særlige begunstigelser. Nordea Bank opkræver ligeledes selv præmie direkte hos den enkelte kunde.

Din man[d] [M] har ikke forsikring i [F].”

Parternes påstande

Den 28. august 2021 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal stille M som om, at gruppeforsikringen var tegnet mod, at han betaler den skyldige præmie.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har blandt andet anført, at banken i forbindelse med, at de optog et boliglån i 2010, stillede krav om, at de som sikkerhed for lånet tegnede livsforsikringer. Hvis banken ikke havde stillet dette krav, så havde de ikke indgået aftaler om at tegne livsforsikringer.

Da M i 2020 blev livstruende syg og kontaktede banken, fik de først oplyst, at M havde en aktiv livsforsikring og herefter oplyst, at han ikke havde en livsforsikring.

Banken har oplyst, at den generelle proces ved oprettelse af en gruppeforsikring hos F i 2010 var, at hvis F ikke havde modtaget helbredsoplysninger, ville banken kontakte kunden og gøre opmærksom på det.

De har i hele forløbet, det vil sige i 11 år, været i en vildfarelse om, at M havde tegnet en livsforsikring, som banken har bragt dem i. De har udfyldt alle de nødvendige papirer, herunder helbredsskemaerne, som de returnerede. De har ikke hørt noget fra banken om, at M’s forsikring ikke blev aktiv. Banken har endvidere ikke kontaktet M om de manglende helbredsoplysninger eller om manglende betaling.

Banken har anført, at det fra de indfriede boliglånet i 2012, var op til dem selv, om de ville have en livsforsikring, hvorfor det senest fra dette tidspunkt var M’s eget ansvar at sikre, at livsforsikringen var trådt i kraft Der er således tale om, at banken påtager sig ansvaret for, at livsforsikringen ikke var tegnet i den periode, hvor boliglånet eksisterede fra 2010 til 2012. Det bestrides imidlertid, at ansvaret derfra bliver M’s, idet den største mangel i forløbet er bankens manglende opfølgning på helbredsoplysningerne.

Det bestrides, at de har udvist passivitet.

Livsforsikringen fremgik som værende i kraft af M’s netbank. Det fremgik ikke af netbanken, at livsforsikringen ikke var aktiv.

Banken har stadig ikke fjernet livsforsikringslinket på M’s netbank 11 år efter, at den blev tegnet. H’s livsforsikring var ikke længere synlig i hendes netbank, efter at hun opsagde forsikringen i 2019. Det må bero på en fejl fra bankens side, at M’s link stadig var synligt i hans netbank, efter at tilbuddet var forældet/udløbet.

De har haft hver deres konto i banken, og de har ikke talt om de Pensions- og forsikringsoversigter, som de hver især modtog fra banken. Banken kan ikke lægge til grund, at de talte om de breve og meddelelser, som banken sendte til hver af dem, og at de derved kunne have opdaget, at der var forskel på oversigterne.

På trods af sin volumen har banken slet ikke har haft styr på processer og opfølgning i forbindelse med M’s tegning af sin livsforsikring.

Nordea Danmark har anført, at når M på intet tidspunkt - gennem mere end ti år - har betalt præmie for livsforsikringen, kan han heller ikke forvente, at han har en aktiv forsikring. Ligeledes har livsforsikringen ikke fremgået af den årlige Pensions- og forsikringsoversigt fra banken eller af anden information, og klagerne reagerede ikke, da kun H i 2013 modtog varsling om vilkårsændringer for livsforsikringen, hvorfor M heller ikke af disse grunde kan have en forventning om at have en aktiv forsikring.

Dernæst er der udvist passivitet i en så stor grad, at et eventuelt krav, er forældet.

At der i netbank stod, ”Gruppeforsik.lån/kredit, Policenr. [-920]”, ændrer ikke på ovenstående. Banken beklager, hvis M har misforstået denne overskrift, men det ændrer ikke på det forhold, at der reelt ikke var tale om en aktiv forsikring. Dette ville M også erfare, når han klikkede videre på denne oplysning i netbank, jf. ”Se forsikringsoplysninger”.

Klagernes påstand om, at det var et krav, at de tegnede en livsforsikring, bestrides. Tegning af livsforsikringer var noget, som banken tog en dialog med klagerne om.

Måtte Ankenævnet imidlertid lægge til grund, at klagerne blev mødt med et krav om tegning af livsforsikringer fra bankens side, så var manglen herpå ikke ansvarspådragende for banken, idet det alene - for bankens vedkommende - blev en mangel på sikkerhedsstillelse i bankens favør. Fra klagerne indfriede boliglånet i 2012, var det op til dem selv, om de ville have en livsforsikring, hvorfor det senest fra dette tidspunkt var M’s eget ansvar at sikre, at livsforsikringen var trådt i kraft samt at betale præmie herfor. Det skete ikke, og det kan ikke bebrejdes banken, at M ikke har den omhandlede forsikring.

Når M’s forsikring aldrig blev aktiv, skyldes det sandsynligvis, at F aldrig modtog de fyldestgørende helbredsoplysninger, som F kræver. Bankens del af processen med forsikringstegning gennem F var dengang, at efter forsikringsbegæringen var oprettet, udleverede banken de skemaer, som klagerne skulle udfylde med helbredsoplysninger og sende til F. Herefter var fremsendelse af helbredsoplysninger og dialogen herom alene et forhold mellem F og klagerne. Det kan derfor ikke lægges banken til last, at der mellem M og F foregik forhold, som medførte, at M’s forsikringsbegæring aldrig blev aktiv.

Banken har mulighed for at kontakte kunder i det tilfælde, hvor en forsikringsbegæring vedbliver med at stå som en forsikringsbegæring. Men det er ikke en forpligtelse, og det ændrer ikke på, at fremsendelse af helbredsoplysningerne til F var et forhold mellem F og klagerne.

Ankenævnets bemærkninger

I 2010 bevilgede Nordea Danmark klagerne, M og H, et boliglån til køb af en ejerlejlighed. Det blev endvidere aftalt, at klagerne begge tegnede en livsforsikring gennem forsikringsselskabet F.

Banken har oplyst, at den oprettede forsikringsbegæringer med forsikringsnumre i sit system. Forsikringsnummeret kunne ses i netbanken. Banken har endvidere oplyst, at den udleverede skemaer, som klagerne skulle udfylde med deres helbredsoplysninger og sende til F. Når helbredsoplysningerne var godkendt af F, blev forsikringsbegæringen til en aktiv forsikring, og den kvartårlige præmie for forsikringen ville blive opkrævet af banken.

Klagerne solgte ejerlejligheden i 2012, og boliglånet blev indfriet i den forbindelse.

For M blev livsforsikringen aldrig aktiv, og der blev aldrig opkrævet præmie for forsikringen.

Allerede fordi der er gået mere end ti år fra tidspunktet for bankens mulige ansvar vedrørende processen i forbindelse med oprettelse af M’s forsikringsbegæring finder Ankenævnet, at klagernes mulige erstatningskrav er bortfaldet ved forældelse, jf. forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 4, jf. § 2, stk. 4.

Klagerne får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.