Indsigelse mod pengeinstituts afvisning af at lade klager udnytte tegningsretter til at købe aktier til favørkurs til kapitalpension med henvisning til 20 %-reglen og til frit depot med henvisning til bestemmelse i prospekt om, at tegningsretterne ikke kunne overdrages.

Sagsnummer:20/2020
Dato:08-06-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Michael Reved, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen, Jørn Ravn.
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Kapitalpensionskonti - 20%-reglen
Ledetekst:Indsigelse mod pengeinstituts afvisning af at lade klager udnytte tegningsretter til at købe aktier til favørkurs til kapitalpension med henvisning til 20 %-reglen og til frit depot med henvisning til bestemmelse i prospekt om, at tegningsretterne ikke kunne overdrages.
Indklagede:BankNordik
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod BankNordiks afvisning af at lade klageren udnytte tegningsretter til at købe aktier til en favørkurs til kapitalpension med henvisning til  20 %-reglen og til et frit depot med henvisning til bestemmelse i prospekt om, at tegningsretterne ikke kunne overdrages.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er bosiddende på Færøerne, var kunde i BankNordik, hvor han blandt andet havde en såkaldt ”60-ára” konto (en kapitalpension) med et tilhørende depot, som er reguleret efter lagtingslov nr. 51 af 29. december 1971 med senere ændringer. Udover ovennævnte lagtingslov er kontoen reguleret efter bekendtgørelse nr. 1235 af 5. november 2015 for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v.

Kontoen var oprettet før en pensionsreform, der trådte i kraft den 1. januar 2012. Pensionsreformen betød, at det ikke var muligt at indbetale på ordningen efter den 31. december 2011.

Klageren havde for en del af kapitalpensionsmidlerne for år tilbage investeret i aktier i et færøsk selskab, P/F Bakkafrost (Bakkafrost). Klageren har oplyst, at han i efteråret 2019 havde 1.201 stk. aktier i Bakkafrost.

Klageren har fremlagt et prospekt af 20. november 2019 vedrørende en kapitaludvidelse i Bakkafrost, hvoraf fremgik, at alle eksisterende aktionærer i Bakkafrost fik udstedt tegningsrettigheder til at købe aktier til en favørkurs. Af prospektet fremgik blandt andet:

”The information contained in this prospectus (the "Prospectus") relates to, and has been prepared in connection with a subsequent offering (the "Subsequent Offering") and listing on Oslo Børs (the “Oslo Børs” or the "Oslo Stock Exchange") of up to 1,000,000 new offer shares in P/F Bakkafrost (the "Company" or "Bakkafrost", and together with its subsidiaries, the "Bakkafrost Group"), each with a nominal value of DKK 1.00 (the "Offer Shares") at a subscription price of NOK 500 per Offer Share (the "Subscription Price"). The Company's shares are listed on Oslo Børs under the ticker code "BAKKA". …

The subscription period for the Subsequent Offering commences on 21 November 2019 at 09:00 hours, Oslo time, and expires at 16:30 hours, Oslo time, on 5 December 2019 (the “Subscription Period”). The Subscription Rights are non-transferable and will not be listed. Subscription Rights not used to subscribe for Offer Shares before the expiry of the Subscription Period will have no value and will lapse without compensation to the holder.

5.3.3 Subscription Rights and Offer Shares

Each Eligible Shareholder will be granted 0.0285 Subscription Rights for each of the shares held in the Company as of the Record Date. The number of Subscription Rights issued to each Eligible Shareholder will be rounded down to the nearest whole number of Subscription Rights. Each Subscription Right grants the owner the right to subscribe for and be allocated one Offer Share in the Subsequent Offering. …

The Subscription Rights will be non-transferable and hence not listed on the Oslo Stock Exchange during the Subscription Period.

After the expiry of the Subscription Period, the Subscription Rights will be of no value and will automatically lapse without compensation to the holder. Eligible Shareholders not utilizing their Subscription Rights will have no further Subscription Rights after expiry of the Subscription Period. …”

Klageren har oplyst, at han umiddelbart efter tegningsperiodens begyndelse i november 2019 drøftede muligheden for at udnytte sine tegningsretter til køb aktier i Bakkafrost for 14,5 % af sine 1.201 stk. aktier til favørkursen. Banken nægtede ham at udnytte tegningsretterne uden en egentlig forklaring. Ved brev af 26. november 2019 oplyste banken, at han kunne udnytte tegningsretterne til køb af aktier til sin kapitalpension. Ved en SMS af 28. november 2019 oplyste banken, at det på grund af 20 %-reglen alligevel ikke kunne lade sig gøre. Han ønskede herefter at udnytte tegningsretterne til køb af aktier ved at betale med sine frie midler og lægge de nye aktier i et frit depot. Dette nægtede banken ligeledes, idet den oplyste, at tegningsretterne og hans bestående aktier ikke kunne adskilles.

Den 29. november 2019 gjorde klageren over for banken indsigelse mod, at den nægtede at lade ham udnytte sine tegningsretter til køb af aktier. Banken fastholdt, at han ikke kunne udnytte tegningsretterne.

Den 16. januar 2020 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Banken har oplyst, at værdien af klagerens Bakkafrost aktier pr. den 11. maj 2020 udgjorde ca.  455.000 kr.   

Af § 12 i bekendtgørelse nr. 1235 af 5. november 2015 for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. fremgår blandt andet:

”§ 12. Opsparingen i den enkelte ordning skal anbringes på en eller flere af følgende måder:

3) I aktier, konvertible obligationer, erhvervsobligationer samt i tegningsretter knyttet til aktier, der allerede indgår i opsparingen.

Stk. 14. Anvendes midler i særskilte depoter til anbringelse i de i stk. 1, nr. 3, 6, 7, 9 og 10 nævnte aktiver, må værdien af værdipapirer udstedt af en enkelt emittent ikke overstige 20 pct. af kundens opsparing i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti samt i særskilte depoter. Op til 20 pct. af kundens opsparing i særskilte depoter kan anbringes i de i stk. 1, nr. 8, nævnte aktiver. Et beløb svarende til DKK 30.000 kan dog altid anbringes i værdipapirer omfattet af stk. 1, nr. 3 og 5-10.

Stk. 15. Pengeinstituttet skal påse, at reglerne om anbringelse af midler i særskilt depot, jf. stk. 1, 2, 10, 11 og 14, er overholdt.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at BankNordik skal anerkende, at den ikke havde ret til at nægte ham at udnytte sine tegningsretter til at købe aktier i Bakkafrost. Som følge heraf skal banken dække hans udgifter til køb af aktier i Bakkafrost på samme vilkår som i prospektet.

BankNordik har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken ikke kunne nægte ham at udnytte sine tegningsretter.

Banken har oplyst, at en eventuel udbetaling før det fyldte 60 år er at betragte som udbetaling i utide, og at der skal svares en afgift til landskassen på 55 % af udbetalingen.

Banken henviser til punkt 5.3.3 i prospektet og bruger sætningen: ”The Subscription Rights are non-transferable and will not be listed”. Section 5.3.3 siger imidlertid ikke noget om, at han ikke måtte lægge tegningsretterne i en ny portefølje i sit navn. Der står derimod, at han som ejer af aktier i Bakkafrost har ret til at bruge sin forkøbsret uden nogle bindinger om, at aktierne skal i samme eller en bestemt portefølje.

I punkt 5.3.3.i prospektet står: “Each Subscription Right grants the owner the right to subscribe for and be allocated one Offer Share in the Subsequent Offering.”  Dette understøtter, at banken ikke havde ret til at nægte ham at udnytte tegningsretterne.

Tegningsrettighederne, som Bakkafrost udstedte, var et tilbud og ikke et direkte afkast til de eksisterende Bakkafrost aktieejere.

Banken havde ikke hjemmel til at nægte ham at bruge sin forkøbsret med eventuel 55 % afgift til landskassen.

BankNordik har anført, at klageren ikke havde mulighed for at udnytte tegningsretterne til at købe flere Bakkafrost aktier til kapitalpensionsdepotet. 20 %-grænsen for investeringer i samme aktie fremgår af § 12, stk. 14, i bekendtgørelse for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. Endvidere fremgår det af stk. 15, at det er pengeinstituttet, der skal påse, at reglerne i bl.a. stk. 14 overholdes.

”60-ára” kontoen kan tidligst udbetales, når klageren fylder 60 år, og mod, at der svares en afgift på 35 % af udbetalingen til landskassen. En eventuel udbetaling før det fyldte 60 år er at betragte som udbetaling i utide, og her skal der svares en afgift til landskassen på 55 % af udbetalingen.

”60-ára” kontoen er en skattebegunstiget kapitalpensionsopsparing, og midler på denne (kontoen og depotet) må ikke blandes med andre midler, dvs. at der er tale om et ”lukket kredsløb”, som der ikke uden videre kan trækkes midler ud fra.

Det fremgår af punkt 5.3.3 i prospektet, at der er en nøje sammenhæng mellem det antal aktier, der ejes, og det antal aktier, der tilbydes.

Tegningsrettighederne, som Bakkafrost udstedte, var et direkte afkast af de eksisterende Bakkafrost aktier, der lå i klagers kapitalpensionsdepot, og sådanne tegningsrettigheder er ofte værdipapirer, der kan handles (overdrages) ligesom andre værdipapirer f.eks. aktier.

I dette tilfælde var det dog eksplicit bestemt i prospektet, at tegningsrettighederne ikke kunne overdrages, og derfor var det ikke muligt at sælge tegningsrettighederne ud af kapitalpensionsopsparingen.

Det var således heller ikke muligt at udnytte tegningsrettighederne og herefter lægge de nytegnede aktier i et åbent depot uden for kapitalpensionsopsparingen.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren, der er bosiddende på Færøerne, var kunde i BankNordik, hvor han blandt andet havde en såkaldt ”60-ára” konto (en kapitalpension) med et tilhørende depot.

Klageren har oplyst, at han i efteråret 2019 havde 1.201 stk. aktier i P/F Bakkafrost i kapitalpensionsdepotet.

Af et prospekt af 20. november 2019 vedrørende en kapitaludvidelse i Bakkafrost fremgik, at alle eksisterende aktionærer i Bakkafrost fik udstedt tegningsrettigheder til at købe aktier til en favørkurs. Det fremgik endvidere af prospektet, at tegningsretterne ikke kunne overdrages.

Ankenævnet lægger til grund, at der mellem parterne er enighed om, at 20 %-reglen i § 12, stk. 14, i bekendtgørelse nr. 1235 af 5. november 2015 for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. var til hinder for, at klageren kunne udnytte sine tegningsretter til køb af yderligere aktier i Bakkafrost til kapitalpensionen.

Da tegningsretterne ikke kunne overdrages, finder Ankenævnet ikke, at klageren havde mulighed for at sælge tegningsretterne ud af kapitalpensionsordningen og i stedet udnytte tegningsretterne til at købe aktier med frie midler til et frit depot.

Banken var således berettiget til at afvise at lade klageren udnytte tegningsretterne.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.