Indsigelse mod indløsning af checks trods manglende endossement.

Sagsnummer:69/2005
Dato:15-09-2005
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Karen Frøsig, Erik Sevaldsen
Klageemne:Check - indløsning
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse mod indløsning af checks trods manglende endossement.
Indklagede:Vestjysk Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens krav vedrørende to checks udstedt til hende, men indløst af hendes samlever.

Sagens omstændigheder.

Den 28. maj 2001 indløste indklagede en krydset check på 8.764 kr. udstedt til klageren. Indløsningen blev foretaget af klagerens daværende samlever og indsat på en konto hos indklagede. Af kopi af checken fremgår, at denne ikke er endosseret af klageren.

Den 27. maj 2002 indløste indklagede en krydset check på 4.624 kr. udstedt til klageren. Indløsningen blev foretaget af klagerens daværende samlever og indsat på en konto hos indklagede. Af kopi af checken fremgår, at denne ikke er endosseret af klageren.

Begge checks var udstedt af Told og Skat og angik tilbagebetaling af overskydende skat.

Klageren har anført, at hun og S ophævede samlivet i juni 2003. I denne forbindelse blev hun opmærksom på, at S uretmæssigt havde indløst de to checks. Hun rettede på dette tidspunkt henvendelse til indklagede med krav om udbetaling, hvilket indklagede afviste med henvisning til, at det måtte hun selv klare med S. Indklagede bestrider klagerens sagsfremstilling.

Ved skrivelse af 6. maj 2004 rettede en advokat på vegne af klageren henvendelse til indklagede vedrørende de to checks. Med henvisning til at klageren ikke havde endosseret nogen af de to checks, forespurgte advokaten, hvorvidt "der foreligger en løs allonge på checkene eller, der ikke er anden dokumentationsmateriale, end det af mig fremsendte".

Indklagede har fremlagt kopi af advokatens skrivelse, der bærer påtegning om, at det telefonisk blev meddelt advokatens kontor, at indklagede "ikke har yderligere".

Parternes påstande.

Klageren har den 7. marts 2005 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 8.764 kr. og 4.624 kr. med tillæg af renter efter renteloven.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at de to checkbeløb tilkommer hende.

Indklagede har i strid med checkreglerne ladet S indløse de to checks, idet hun ikke havde endosseret dem.

S havde mulighed for at tilegne sig checken, da han ikke havde fast arbejde og derfor var hjemme en stor del af tiden.

Ved henvendelsen til indklagede blev hun afvist, da hun selv måtte søge forholdet afklaret med S. En ordentlig bank ville have været imødekommende, ligesom andre pengeinstitutter ville have henvist hende til Ankenævnet.

Hun bestrider at have udvist passivitet, der kan medføre, at hun har tabt sit krav over for indklagede. Hun bad sin advokat gøre kravet gældende

Indklagede har anført, at kassereren ved indløsningen af de to checks ved en fejl overså det manglende endossement fra klageren.

Klageren kunne ikke være uvidende om eksistensen af de to beløb i form af overskydende skat. Det må antages, at begge checks er fremsendt ved selvstændige skrivelser, ligesom klageren har modtaget årsopgørelser, hvoraf er fremgået, at hun skulle have overskydende skat tilbage.

Klageren har først rejst krav om de to checks henholdsvis fire og tre år efter modtagelsen og indløsningen af de to checks. Klageren har således forholdt sig passiv med hensyn til krav over for indklagede.

Indklagede har ikke haft anledning til at tro, at klageren ikke havde kendskab til og accepteret, at S havde indløst begge checks.

Måtte Ankenævnet lægge til grund, at klageren ikke havde kendskab til eksistensen af de to checks tilbage til årene 2001 og 2002, gør indklagede gældende, at klageren i hvert fald i juni måned 2003 blev opmærksom på de to checks.

Klagerens advokat rettede henvendelse i maj 2004 og henvendelsen vedrørte alene spørgsmålet, om der forelå løs allonge vedrørende checkene. Denne forespørgsel blev besvaret benægtende. Advokaten fremsatte ikke ved henvendelsen krav over for indklagede.

Først i februar 2005 fremsatte klageren gennem sin far krav over for indklagede.

Indklagede er på intet tidspunkt forud for fremsættelse af kravet i februar 2005 blevet kontaktet af klageren, hverken med anmodning om udlevering af kopi af de to checks eller med anmodning om udbetaling af checkbeløbene. Indklagede har alene udleveret kopi af de to checks til Told Skat efter anmodning.

At klagerens advokat var bekendt med, at klageren ønskede et krav gjort gældende, afbryder ikke passiviteten, idet kravet ikke blev fremsat over for den relevante fysiske eller juridiske person.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det er ubestridt, at indklagede ved en fejl indløste de to checks henholdsvis den 28. maj 2001 og 27. maj 2002 uanset, at disse ikke var påført endossement af klageren. Sagen drejer sig herefter om, hvorvidt klageren har udvist passivitet, der medfører, at klageren nu er afskåret fra at gøre krav gældende vedrørende indklagedes indløsning af de to checks fra klagerens tidligere samlever.

Tre medlemmer - John Mosegaard, Karen Frøsig og Erik Sevaldsen - udtaler herefter:

Vi finder ikke, at sagen kan afgøres uden bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, herunder om klagerens henvendelse til indklagede i juni 2003. Da en sådan bevisførelse ikke kan finde sted for Ankenævnet, stemmer vi for, at sagen afvises, jf. Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Hans Daugaard, der efter vedtægternes § 13, stk. 1 er tillagt to stemmer, udtaler:

Jeg finder ikke, at klageren har udvist en retsfortabende passivitet, der kan medføre, at hun nu er afskåret fra at gøre krav på de to checkbeløb over for indklagede, og stemmer derfor for, at klageren gives medhold.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertal.

Ankenævnet kan ikke behandle denne sag. Klagegebyret tilbagebetales klageren.