Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner fo-retaget med MasterCard i København i forbindelse med besøg på en natklub, herunder hævning fra en pengeautomat. Kort ikke bortkommet.

Sagsnummer:71/2017
Dato:02-03-2018
Ankenævn:Eva Hammerum, Anita Nedergaard, og Morten Bruun Pedersen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner fo-retaget med MasterCard i København i forbindelse med besøg på en natklub, herunder hævning fra en pengeautomat. Kort ikke bortkommet.
Indklagede:SEB Kort Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod transaktioner foretaget med MasterCard i København i forbindelse med besøg på en natklub, herunder hævning fra en pengeautomat. Kort ikke bortkommet.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i SEB Kort Bank, hvor han har et MasterCard med en tilknyttet kortkonto.

Fredag den 25. november 2016 var klageren i byen i København med to kammera-ter. Efter de havde spist sammen, tog den ene kammerat hjem, mens klageren og den anden kammerat efter midnat tog på natklub.

Klageren har oplyst, at de tog på natklubben F1, hvor de hver drak en øl, som kam-meraten betalte. Kl. 01:47 købte klageren en øl mere, som han betalte med sit Vi-sa/dankort, der var udstedt af et andet pengeinstitut. Han skiltes med sin kammerat, der tog på pub. Planen var, at de senere skulle mødes på pubben, når klageren havde drukket sin øl.

Straks efter at kammeraten var gået, kom to damer fra natklubben og indledte en samtale med klageren, der har oplyst, at han husker de første minutter af dette forløb klart, men at han herefter mistede hukommelsen og er ude af stand til at redegøre for aftenens videre forløb.

Det næste klageren husker er, at han befandt sig alene i en taxa i København. Han har fået oplyst fra taxaselskabet, at taxaturen startede kl. 05:44 fra den gade, hvor natklubben F2 ligger. Fra taxaen fik han ringet til sin kammerat, der forgæves havde forsøgt at kontakte ham. Han fik herefter omdirigeret taxaen og samlet sin kammerat op. Kl. 06:09 ankom de til kammeratens bopæl.

Ifølge udskrifter fra Nets indhentet af banken blev der foretaget følgende transakti-oner med klagerens MasterCard i nattetimerne/tidligt om morgenen den 26. november 2016:

Dato

Transaktions-tidspunkt

Beløb i DKK

Forretning

Status

26-11-2016

04:44

5.000,00

ATM 2

Afvist – forkert pinkode

26-11-2016

04:44

5.000,00

ATM 2

Afvist – forkert pinkode

26-11-2016

04:45

5.000,00

ATM 2

Afvist – over max. beløb

26-11-2016

04:47

2.000,00

ATM 2

Gennemført

26-11-2016

04:58

400,00

F2

Gennemført

26-11-2016

04:58

9.500,00

F2

Gennemført

26-11-2016

05:19

12.000,00

F2

Afvist – max. overskredet

26-11-2016

05:20

10.000,00

F2

Afvist – max. overskredet

26-11-2016

05:20

6.000,00

F2

Afvist – max. overskredet

Klageren har oplyst, at han om eftermiddagen den 26. november 2016 opdagede, at hans Visa/dankort var væk, og at han øjeblikkelig fik kortet spærret. Han konstaterede, at der var foretaget en række transaktioner med dette kort, som han ikke kunne vedkende sig.

Klagerens MasterCard var i hans pung den 26. november 2016 om eftermiddagen, og han har oplyst, at han normalt ikke anvendte dette kort til forbrug.  

Klageren har endvidere oplyst, at han mandag den 28. november 2016 anmeldte forholdet vedrørende transaktionerne foretaget med hans Visa/Dankort til politiet og kontaktede indsigelsesafdelingen i det pengeinstitut, der havde udstedt hans Visa-/dankort. Samme dag tog han afsted på forretningsrejse, og han havde derfor ikke mulighed for at få taget en blodprøve.

Da klageren modtog kontoudtog for sit MasterCard den 20. december 2016 konstaterede han, at der var fortaget tre transaktioner på i alt 11.900 kr., som han ikke kunne vedkende sig. Transaktionerne er i oversigten oven for markeret med fed skrift. Han anmeldte herefter ligeledes forholdet vedrørende transaktionerne foretaget med hans MasterCard til politiet og gjorde indsigelse mod transaktionerne over for SEB Kort Bank.

Banken afviste klagerens indsigelse, idet der efter bankens opfattelse ikke var tale om tredjemandsmisbrug. Det fremgik af overvågningsbilleder fra F2, at klageren havde været i F2. Banken oplyste endvidere, at de ikke vedkendte transaktioner blev gennemført ved aflæsning af chip og indtastning af korrekt pinkode.

Banken har fremlagt kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard gældende fra den 1. november 2016. Heraf fremgår blandt andet:

”...

2.8 Tilbagekaldelse

Du kan ikke tilbagekalde transaktioner, du har godkendt.

2.10 Beløbsbegrænsninger og kreditmaksimum

Uanset aftalt kreditmaksimum hæfter du for alle betalingskrav, som måtte følge af kortets/kortenes udstedelse og anvendelse, med de begrænsninger, der følger af lov om betalingstjenester §§ 61-62, som du finder bagerst i kortbestemmelserne.

…”

Den 6. marts 2017 indbragte klageren sagen for Ankenævnet

Den 23. marts 2017 indgav klageren endvidere en klage til Ankenævnet over det pengeinstitut, der havde udstedt hans Visa/dankort, hvori han gjorde indsigelse mod transaktionerne foretaget i forbindelse med natklubbesøget med dette kort, se afgørelse nr. 96/2017.  

Banken har under sagens forberedelse på forespørgsel fra Ankenævnet oplyst, at den er bekendt med, at der tidligere har været indsigelsessager mod F2, men det ligger en del år tilbage, og det er ikke noget, som den har statistik på.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at SEB Kort Bank Danmark skal tilbageføre de ikke vedkendte transaktioner.

SEB Kort Bank Danmark har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke kender til de omtalte transaktioner, og at han ikke var vidende om, at de blev foretaget.

Han kan huske, at han tog på natklubben F1 sammen med sin kammerat, men ikke at han var på natklubben F2.

Han er ikke i tvivl om, at han er blevet bedøvet/drugged på natklubben, og at hans tilstand/hjælpeløshed efterfølgende er blevet groft udnyttet til at foretage uønskede hævninger. Man kan godt på afstand/overvågningsbilleder se vågen ud, men reelt er man uden for egen bevidsthed og vilje og kan være ude af stand til at sætte sig til modværge over for kriminelle.

Politiet har oplyst, at ”drug rape” er et stærkt stigende problem i nattelivet, hvor det for mænds vedkommende har tyveri af penge som formål, samt at natklubber som den pågældende er kendt af politiet som steder, hvor drugging og økonomisk udnyttelse er organiseret. Det foregår typisk, når ofret er alene, som han var.

Han har fået misbrugt to forskellige kort, både sit MasterCard og sit Visa/dankort ud-stedt af et andet pengeinstitut, i forbindelse med besøget i natklubben for et beløb på i alt 45.200 kr. Transaktionerne er meget mistænkelige i deres frekvens og beløbsstørrelse, idet der er hævet store beløb inden for meget kort tid.

Der er foretaget i alt seks hævninger på de to kort i intervallet 4.000 kr. – 12.000 kr. plus en række beløb, der ligger under dette. Hvis han alene skulle have købt og drukket seks flasker champagne (som er det, man kan købe på natklubben til de pri-ser), ville han have indtaget ca. 42 genstande alene i form af champagnen plus det løse. Da han var alene under hele forløbet, er det urealistisk, at han skulle have indkøbt og drukket denne mængde alkohol på ca. tre timer.

Efter 30 år i vinbranchen ville det endvidere ligge ham meget fjernt at indkøbe vin/champagne til restaurationspriser generelt. Da han kender indkøbsprisen på produkterne, animerer det ham ikke til et overdrevent forbrug.

Han har kontaktet F2 for at få udleveret bilag vedrørende købene, men han har fået oplyst, at der ikke findes nogen bilag, som F2 ønsker at udlevere. Dette er ikke korrekt regnskabsskik og støtter hans påstand om, at de mange beløb trukket på hans to kort den pågældende nat ikke kan henføres til hverken køb af varer (f.eks. champagne) eller ydelser af nogen art.

Der hæves kontanter på hans Visa/dankort i en hæveautomat kl. 04:33 og på hans MasterCard kl. 04:47, men han havde ingen kontanter på sig knap en time senere, da han mødtes med sin kammerat i taxaen.

Pinkoden på hans MasterCard var den samme som på hans Visa/dankort, hvorfor de forsøg på hævning med forkert pinkode, der er foretaget med både hans Vi-sa/dankort og hans MasterCard i en ATM omkring kl. ca. 04:40 næppe er foretaget bevidst af ham.

Der er en klar sammenhæng mellem misbruget af hans to kort. Inden transaktionen på 12.000 kr. med hans Visa/dankort kl. 05:21 på F2, var der mellem kl. 05:19 og kl. 05:20 tre forsøg på hævninger på 12.000 kr., 10.000 kr. og 6.000 kr. på F2 med hans MasterCard. Det virker mistænkeligt, at der blev forsøgt hævet disse beløb og umid-delbart herefter blev hævet 12.000 kr. Hævningen skete i øvrigt ca. 20 minutter efter kl. 05:00, hvor natklubben lukkede.

Hændelsesforløbet stemmer ikke overens med hans normale forbrugsmønster som mangeårig kunde i banken.

Forløbet hen over natten, antallet af hævninger, beløbenes størrelse, tidsfaktoren, samt det forhold, at han var alene og hans forbrugshistorik, udelukker, at hændelsesforløbet og dermed transaktionerne fandt sted på lovlig vis.

SEB Kort Bank Danmark har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at to af hævningerne er foretaget på natklubben F2. Ankenævnet skal alene forholde sig til transaktionerne foretaget med klagerens MasterCard udstedt af banken og ikke til transaktionerne foretaget med klagerens Visa/dankort udstedt af et andet pengeinstitut.

Banken har af F2 fået udleveret kopi af videooptagelser fra den 26. november 2016, der viser klageren ved baren, klageren set bagfra siddende i en sofa i et selskab på tre til fire personer, og klageren set forfra siddende i en sofa med to damer og en flaske champagne. Klageren ser ikke bedøvet eller træt ud på billederne.

Det er offentlig kendt, at der ved betaling for champagne på natklubber som F2 også indgår andre ”serviceydelser” i prisen, eller at det alene er andre ”serviceydelser”, som man betaler for, men at det af kvitteringsmæssige (fradragsmæssige) årsager faktureres som champagne.

Der er ingen lægeundersøgelse eller anden dokumentation, som beviser, at klage-ren blev drugged/bedøvet, som han påstår.

Sidste transaktion foretaget med pinkode med klagerens MasterCard fandt sted ca. 4½ måned forud for den 26. november 2016, og det må derfor anses for usandsynligt, at pinkoden er blevet afluret.

Der kan være mange grunde til, at klageren skiftede kort i løbet af aftenen, f.eks. at han ramte hævegrænsen, at han ikke ønskede, at alle betalingerne fremgik af det samme kontoudtog, at han ikke ønskede at alle betalingerne skete her og nu på debetkortet, men i stedet blev trukket på et senere tidspunkt, eller at han ønskede at gøre brug af kreditfaciliteten knyttet til MasterCardet.

Det har desværre ikke været muligt at fremskaffe overvågningsbilleder fra den ATM, der blev anvendt til kontanthævningen. Det er alene politiet, der har adgang til sådanne videooptagelser. 

Betalingstransaktionerne var korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Transaktionerne blev gennemført ved aflæsning af chip og indtastning af korrekt pinkode.

Endvidere var kortet i klagerens besiddelse under hele forløbet og har ikke været bortkommet. Klageren blev først opmærksom på transaktionerne på MasterCardet, da han modtog kontoudtoget den 20. december 2016.

Samlet set må det fastholdes, at transaktionerne er foretaget af klageren selv eller en person, som han har bemyndiget hertil.

Banken har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en stillingtagen til sagen vil kræve en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger som anført af SEB Kort Bank til grund, at chippen på klagerens MasterCard blev aflæst ved de ikke vedkendte transaktioner, at korrekt pinkode blev indtastet ved transaktionerne, og at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Af den dagældende lov om betalingstjenester § 64, stk. 1, 3. pkt., følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. § 59.

Klageren har anført, at han tilsyneladende blev drugged/bedøvet, og at transaktio-nerne blev foretaget, uden at han var vidende om det. Ankenævnet finder, at klagerens oplysning til brug for indsigelsessagen om, at kortet ikke havde været bortkommet, må forstås således, at kortet ikke med hans viden og samtykke havde været bortkommet.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmis-brug, eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv eller med klagerens sam-tykke.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.