Indsigelse mod spærring af MasterCard som følge af overtræk på den konto, som kortet var knyttet til.

Sagsnummer:97/2018
Dato:25-01-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Inkasso - berettigelse af overgivelse til inkasso
Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Betalingstjenester - udstedelse og (gen)udlevering af kort
Ledetekst:Indsigelse mod spærring af MasterCard som følge af overtræk på den konto, som kortet var knyttet til.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod spærring af MasterCard som følge af overtræk på den konto, som kortet var knyttet til.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor han blandt andet havde en kredit -831 med et tilknyttet Visa/dankort, en budgetkonto og adgang til netbank. Ifølge det oplyste var kredit -831 klagerens NemKonto.

Den 17. november 2009 bestilte klageren et MasterCard Gold med en forbrugsgrænse på 150.000 kr. pr. måned. Forbruget blev opgjort omkring den 20. i hver måned (fakturering) og forfaldt til betaling den første bankdag i den efterfølgende måned (forfaldsdag). Forbruget på kortet blev registreret på en kortkonto i banken og blev hævet på konto -831 via Betalingsservice. 

Ved en kreditkontrakt af 2. december 2009, blev maksimum på kredit -831 forhøjet til 50.000 kr.

Klageren har oplyst, at han i en periode brugte sit MasterCard som en kassekredit til at betale regninger med, idet han hver måned satte penge ind på kassekredit -831, som han havde hævet med sit MasterCard.

I sagen er fremlagt posteringsoversigt for kredit -831 for perioden fra den 23. december 2016 til den 16. maj 2017 samt oversigter fra Betalingsservice til klageren vedrørende hans MasterCard for januar, februar og marts 2017, hvoraf klagerens forbrug og månedens fakturering fremgik. Af oversigterne fremgik, at klageren i perioden fra den 19. januar 2017 til den 28. januar 2017 hævede ti gange 6.000 kr., i alt 60.000 kr., med sit MasterCard i Nordea Danmarks pengeautomater. Forbruget på kortet udgjorde herefter 146.904,25 kr. (summen af forbruget fra den 18. december 2016 til den 17. januar 2017, som udgjorde 85.704,26 kr., og som forfaldt til betaling den 1. februar 2017, plus forbruget/saldoen pr. 28. januar 2017 som udgjorde 61.200 kr.).

Den 29. januar 2017 forsøgte klageren at hæve 6.000 kr. på kortet, men hævningen blev afvist på grund af indtastning af forkert pinkode. Banken har oplyst, at klageren på daværende tidspunkt i øvrigt ikke havde mulighed for at hæve 6.000 kr., idet den månedlige forbrugsgrænse herved ville være blevet overskredet.

Den 31. januar 2017 indsatte klageren de overfor omtalte 60.000 kr. på kredit -831. Klagerens pension på 14.653 kr. og arbejdsskadeerstatning på 1.868 kr. indgik ligeledes på kreditten, der efter nogle mindre øvrige posteringer herefter havde en positiv saldo på 29.164 kr.

Den 1. februar 2017 blev der via Betalingsservice trukket 85.704,26 kr. fra kredit -831 til betaling af forbruget på klagerens MasterCard fra den 18. december 2016 til den 17. januar 2017.

Den 1. februar 2017 kl. 05:56 forsøgte klageren at hæve 6.000 kr. med sit MasterCard, men hævningen blev afvist. Banken har oplyst, at dette skyldtes, at betalingen af det fakturerede beløb via Betalingsservice på 85.704,26 kr. endnu ikke var registreret hos Nets, og at forbrugsgrænsen derfor ikke var korrigeret for denne betaling.

Den 1. februar 2017 rettede klageren henvendelse til banken vedrørende det forgæves forsøg på hævning på MasterCardet samme morgen. Han anmodede samtidig om et midlertidigt overtræk på kredit -831. Det blev aftalt, at klageren snarest skulle komme til møde i banken.

Den 1. februar og den 2. februar 2017 blev der ud over betalingen af det fakturerede beløb på klagerens MasterCard via Betalingsservice trukket beløb fra kredit -831 til betaling af regninger, hvorefter kreditten den 2. februar 2017 havde en negativ saldo på 72.902,98 kr. Hovedparten af regningerne blev den 3. februar 2017 tilbageført på grund af manglende dækning, hvorefter kreditten havde en negativ saldo på 60.744,69 kr.

Den 7. februar 2017 var klageren til møde i banken, hvor hans økonomiske situation blev drøftet. Klageren var førtidspensionist med en månedlig indkomst efter skat på ca. 15.900 kr. (pension ca. 14.000 kr. og arbejdsskadeerstatning på 1.868 kr.). Banken modtog på mødet klagerens samlede skatteoplysninger for 2015, klagerens forskudsopgørelse for 2017 samt en faktura fra en anden kreditor vedrørende en opkrævning på et andet betalingskort. Banken har oplyst, at det fremgik af materialet, at klageren havde gældsforpligtelser på over 825.000 kr., hvoraf ca. 670.000 kr. var gæld til pengeinstitutter, finansieringsselskaber mv., og ca. 155.000 kr. var gæld til det offentlige, som var sendt til inddrivelse.  

Klageren afleverede på mødet sit MasterCard til banken. Klageren fik endvidere udbetalt 1.000 kr., der blev trukket på kredit -831. Parterne er herudover ikke enige om, hvad der skete på mødet.

Af en mail af 7. februar 2017 fra klageren til banken fremgik følgende:

”Tak for mødet i dag og efter følgende tlf. samtaler.

Jeg tog som du ved kontakt til en advokat som du selv opfordrede mig til, og skal på den baggrund anmode dig om en hurtig skriftlig redegørelse på for hvorfor i har tilsidesat gældende lovgivning på mit rådighedsbeløb og at i har tilbageholdt hele min pension på min nemkonto bortset fra et overtræk tilkendegivet på 1000 kr. d.d.”

Banken har oplyst, at den spærrede klagerens MasterCard den 8. februar 2017 uden skriftlig varsel, idet der var et større overtræk på kredit -831. Kreditten havde pr. den 8. februar 2017 blandt andet efter udbetaling af 1.000 kr. til klageren en negativ saldo på 61.817,48 kr.

Af Regler for Nordeas kreditkort gældende fra den 2. januar 2017 fremgik blandt andet:

”…

2.3 Træk af beløb på din konto

Hver gang du bruger dit kreditkort, registreres transaktionen i Nets. Det samlede beløb hæves på din konto og/eller den tilknyttede kredit en gang om måneden.

11 Nordeas rettigheder og ansvar

11.1 Nordeas ret til at spærre kortet

Nordea er berettiget til at spærre for brug af kortet, hvis

 • du overtræder reglerne, herunder hvis kontoen, som kortet er knyttet til, kommer i overtræk …
  … I tilfælde af overtræk bliver du rykket skriftligt, før kortet bliver spærret. Øjeblikkelig spærring kan dog være nødvendig, hvis der er tale om særlig groft og/eller gentagne overtræk.
  Nordea kan desuden forlange alle kort, der er udleveret til kontoen, leveret tilbage. …

  13 Opsigelse
  Nordea kan med to måneders varsel opsige aftalen. I tilfælde af opsigelse får du refunderet en forholdsmæssig del af den årlige pris for kortet, du måtte have betalt forud for brug af kortet.

  23 Ordliste
  Betalingsservice: Udstedelse af kreditkort forudsætter tilslutning til Betalingsservice, der automatisk trækker månedens forbrug på den tilknyttede konto.

Banken blev efterfølgende kontaktet af en gældsrådgiver, der på vegne klageren bad banken stille et beløb på ca. 12.000 kr. til rådighed for klageren til brug for betaling af regninger og leveomkostninger.

Banken afviste at yde yderligere kredit til klageren.

I marts 2017 blev forbruget på klagerens MasterCard indtil spærringen den 8. februar 2017 på 61.200 kr. ligeledes bogført på kredit -831, hvorefter kreditten havde en negativ saldo på 122.593,24 kr.

Henholdsvis den 20. marts 2017, den 3. april og den 27. april 2017 rykkede banken klageren for indbetaling af overtrækket på kredit -831, og banken opsagde ligeledes klagerens Visa/dankort, der var knyttet til kredit -831. Den 17. maj 2017 opsagde banken engagementet med klageren, der på daværende tidspunkt udgjorde 126.694,31 kr. til fuld indfrielse. Opsigelsen omfattede herudover også klagerens tilmelding til bankens fordelsprogram, klagerens netbankaftale og klagerens tilslutningsaftale til Betalingsservice.

I juli 2017 udtog banken stævning mod klageren med påstand om betaling af 126.626,66 kr. med tillæg af den af banken til enhver tid fastsatte overtræksrente, der på daværende tidspunkt udgjorde 19,5 % om året, fra den 16. maj 2017.

Klageren anerkendte at skylde banken 126.726,66 kr., men bestred at have misligholdt sine kreditaftaler med banken, idet banken uberettiget havde opsagt hans MasterCard.

Klageren anmodede efterfølgende retten om at henvise sagen til Pengeinstitutankenævnet. Den 6. februar 2018 hævede retten sagen og henviste sagen til Ankenævnet. Af rettens kendelse af 6. februar 2018 fremgik blandt andet:

”Retten finder, at sagen er egnet til at forelægge for Pengeinstitutankenævnet i medfør af retsplejelovens § 361.

Retten har herved lagt vægt på, således som sagen er oplyst af parterne overfor retten, at lukningen af sagsøgtes MasterCard har været i hvertfald en medvirkende årsag til, at sagsøgtes kassekredit kom i overtræk, og retten finder det relevant, at Pengeinstitutankenævnet kan tage stilling til om lukningen af MasterCardet var berettiget, og om sagsøger har iagttaget god-skik reglerne i bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 og god skik for finansielle virksomheder i forbindelse med sagen.”

Parternes påstande

Den 16. marts 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal anerkende, at det var uberettiget at lukke/inddrage klagerens MasterCard, hvilket førte til, at klagerens kredit -831 kom i overtræk, og banken opsagde kreditten og anlagde sag mod klageren.

Nordea Danmark har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken ikke var berettiget til at spærre/opsige hans MasterCard. Den uberettigede spærring var årsag til, at kredit -831 kom i overtræk.

Selv om der var dækning på kortet i slutningen af januar 2017/den 1. februar 2017, og banken sagde, at kortet ikke var spærret, kunne han ikke hæve på kortet som sædvanligt og sætte penge ind på kredit -831. Han kom derfor i restance med ca. 11.000 kr. på kreditten omkring den 1. februar 2017.

Han kontaktede sin bankrådgiver umiddelbart herefter, men hun havde først tid til et møde den 7. februar 2017.

På mødet meddelte bankrådgiveren, at han ikke måtte bruge sit MasterCard som en kassekredit for at indbetale til kreditten, hvilket han ikke var bekendt med og ikke kunne læse i kortbetingelserne.

Han havde aldrig tidligere misbrugt sit MasterCard og havde ikke været i restance med dette eller med kreditten, og han havde gennem lang tid foretaget hævninger på sit MasterCard for at indbetale til kreditten. Banken havde aldrig tidligere oplyst, at dette ikke var tilladt eller accepteret.

På grund af bankrådgiverens oplysninger bad han om at få oprettet et lån. Bankrådgiveren forlod mødet for at drøfte det med sin overordnede. Hun bad ham om at give hende kortet. Hun kom tilbage og oplyste, at banken ikke kunne yde noget lån, og at banken ville tilbageholde hans MasterCard.

Bankens behandling/rådgivning medførte, at han kom i restance med betalingen på kredit -831 med deraf følgende opsigelse af engagementet og sagsanlæg.

Nordea Danmark har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at banken ikke konfiskerede klagerens MasterCard på mødet den 7. februar 2017. Klageren afleverede kortet frivilligt til banken, da han ikke havde overblik over sin økonomi og var opmærksom på, at situationen ikke var holdbar. Banken tvang ikke klageren til at aflevere kortet, og det var heller ikke et af de forhold, som klageren anmodede banken om at redegøre for i sin mail af 7. februar 2017. Det peger på, at der formentlig er tale om efterrationaliseringer fra klagerens side.

Banken var berettiget til at spærre klagerens MasterCard uden varsel den 8. februar 2017 på grund af et særlig groft overtræk, jf. punkt 11.1 i Regler for Nordeas kreditkort.

Konto -831 var i minus med 72.902,98 kr. svarende til et overtræk på 22.902,98 kr. Den eneste årsag til at trækket den 8. februar 2017 var nedbragt til 61.817,48 kr., svarende til et overtræk på 11.817,48 kr., var bankens tilbageførsler af Betalingsservice-betalinger.

Når banken vurderer, om et overtræk er særlig groft, ser den på det samlede kundeforhold, herunder særligt bankens kendskab til kunden.

Banken vurderede, at klageren hverken på kortere eller længere sigt havde mulighed for at forøge sine indtægter. Endvidere fremgik det af de økonomiske oplysninger, som banken modtog, at klageren havde betydelige gældsforpligtelser.

Der var således tale om, at overtrækket både relativt og absolut var særlig groft set i forhold til klagerens økonomiske situation og manglende mulighed for at ændre denne på kortere sigt.

Såfremt Ankenævnet ikke finder, at betingelserne for at spærre klagerens MasterCard uden varsel var opfyldt, var banken berettiget til at spærre med et varsel og samtidig opsige aftalen om MasterCard med et varsel på to måneder, jf. punkt 13 i Regler for kreditkort. Et varsel om spærring og en opsigelse af aftalen om MasterCard ville ikke have stillet klageren anderledes. Det ville i værste fald have medført et større tab for banken og i sidste ende for klageren.

Til støtte for afvisningspåstanden har banken anført, at en stillingtagen til sagen vil kræve en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må ske for domstolene, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde blandt andet et MasterCard Gold i Nordea Danmark med en forbrugsgrænse på 150.000 kr. samt en kassekredit -831 med et maksimum på 50.000 kr. Forbruget på MasterCardet blev opgjort omkring den 20. i hver måned og blev hævet på konto -831 den første bankdag i den efterfølgende måned.

Klageren har oplyst, at han brugte sit MasterCard som en kassekredit til at betale regninger med, idet han hver måned satte penge ind på kassekredit -831, som han havde hævet med sit MasterCard.

Der er mellem klageren og banken uenighed om, hvad der skete på mødet den 7. februar 2017.

Efter det automatiske træk af månedens forbrug på MasterCardet på 85.704,26 kr. på konto -831 den 1. februar 2017 og efter træk til betalinger af regninger via Betalingsservice den 1. februar og den 2. februar 2017, havde kredit -831 en negativ saldo på 72.902,98 kr., dvs. at kredit -831 var i overtræk med ca. 23.000 kr. Hovedparten af regningerne blev tilbageført på grund af manglende dækning på kredit -831, hvorefter kreditten havde en negativ saldo på 60.744,69 kr. svarende til et overtræk på ca. 11.000 kr.

Ankenævnet finder, at det beror på et pengeinstituts egen afgørelse, om det ønsker at imødekomme en kreditansøgning. Nordea Danmark var således ikke forpligtet til at yde klageren en kredit således, at han kunne betale sine regninger, og banken var derfor berettiget til at tilbageføre regningerne.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte bankens vurdering af, at der på grund af overtrækket på ca. 23.000 kr. på kredit -831 forinden tilbageførsel af regningerne var tale om et særlig groft overtræk på den afregningskonto, som MasterCardet var knyttet til. Ankenævnet finder derfor, at banken i det foreliggende tilfælde var berettiget til at spærre klagerens MasterCard uden varsel som sket og at opsige engagementet på grund af misligholdelse.

Ankenævnet har herved lagt vægt på, at der efter det oplyste om klagerens indkomstforhold og betydelige gældsforpligtelser er grundlag for at antage, at klageren alene kunne finansiere sine udgifter ved løbende at hæve kontanter på MasterCard og dermed forøge trækket på kortet inden for forbrugsgrænsen. Klageren hævede da også i januar ti gange 6.000 kr. eller 60.000 kr., hvilket beløb blev anvendt til at nedbringe gælden på konto -831, der desuagtet var i overtræk pr. 1. februar 2017. Der var således en nærliggende risiko for, at klagerens gæld til banken ville blive forøget, medmindre klagerens brug af kortet blev spærret med øjeblikkelig virkning.  

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.