Indsigelse mod krav om betaling for reparation af leaset bil. Spørgsmål om skader var indtruffet før eller efter aflevering af bilen. Manglende overværelse af gennemsyn af bilen ved aflevering begrundet i coronarestriktioner.

Sagsnummer:192/2020
Dato:30-06-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Mette Lindekvist Højsgaard, Karin Sønderbæk og Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne: -
Ledetekst:Indsigelse mod krav om betaling for reparation af leaset bil. Spørgsmål om skader var indtruffet før eller efter aflevering af bilen. Manglende overværelse af gennemsyn af bilen ved aflevering begrundet i coronarestriktioner.
Indklagede:Nordania Finans
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod krav om betaling for reparation af leaset bil. Spørgsmål om skader var indtruffet før eller efter aflevering af bilen. Manglende overværelse af gennemsyn af bilen ved aflevering begrundet i coronarestriktioner.

Sagens omstændigheder

Den 29. marts 2017 indgik klageren en aftale om leasing af en bil af mærket Volkswagen Polo med Nordania Finans (herefter Nordania). Leasingperioden var 36 måneder (tre år) beregnet fra den 1. april 2017. Bilen blev leveret af et nærmere angivet bilfirma.

Nordania har oplyst, at klageren den 26. marts 2020 bookede en drop-off afleve-ringstid (aflevering uden gennemgang) hos et af Nordania anvist firma, F, til den 31. marts 2020. januar 2020 kl. 14:45. Efter at klageren havde afleveret bilen hos F, stod bilen i henhold til normal procedure aflåst på F’s indhegnede opbevaringsplads fra afleveringstidspunktet, og indtil bilen blev besigtiget.

Den 6. april 2020 gennemgik F bilen og udarbejdede en tilstandsrapport/afleveringsrapport, hvori der blev noteret skader opgjort til i alt 17.271 kr. (ridse fordør 4.527 kr., ridse bagerste fælg (venstre) 300 kr., ridse bagklap 1.860 kr., ridse bagkofanger 3.461 kr., ridse bagerste fælg (højre) 300 kr., ridse bagdør 1.996 kr., ridse forreste fælg (højre) 300 kr., bule forkofanger 4.527 kr.). Samme dag sendte Nordania tilstandsrapporten og en faktura til klageren, hvoraf fremgik, at klageren skulle betale i alt 18.810,29 kr., herunder skader 17.271 kr., manglende servicebog 2.000 kr. og et gebyr for mangler 650 kr.  samt fradrag for et beløb på 1.110,71 kr. for underkørte kilometer.

Ved en mail af 8. april 2020 til Nordania anførte klageren følgende:

”Tak for tilsendte afleveringsrapport, som vi hermed skal gøre indsigelse overfor.

Vi kan ikke genkende hele billedet af den bil, rapporten omhandler, idet vi selv foretog en gennemgang af bilen umiddelbart forud for afleveringen.

Vores uenighed drejer sig om flg.:

Manglende servicebog og dokumentation for service.

Bogen var i bilen på afleveringstidspunktet – på den plads VW har indrettet til den i handskerummet.

Det undrer os at Nordania Bilsyn ikke har set efter dér, men har valgt blot at kreditere os for 2000 kr.

Bule på bagkofanger, ridser på bagklap var ikke konstaterbare ved afleveringen.

Kan det passe at alle de anførte ridser er så tilpas dybe, at det kræver en omlakering, at de ikke kan poleres op?

Vi fik ikke mulighed for at medvirke ved selve afleveringen, idet det ikke var muligt via jeres hjemmeside at booke tid til det. Det er meget utilfredsstillende

Rapporten er derfor alene Nordania Bilsyns ord for bilens tilstand på afleveringstidspunktet.

Vi har gjort os umage for at passe godt på bilen i de tre år, vi har leaset den, og vi aflevererede efter vores opfattelse en bil med naturlige brugsspor - sådan som man må forvente det med en bybil.

Det samlede beløb overstiger langt det gennemsnitlige iflg. FDM.”

Nordania udstedte herefter en kreditnota til klageren på den manglende servicebog og det tilhørende gebyr, men fastholdt at klageren skulle betale 16.160,29 for skaderne.

Nordania har oplyst, at bilen blev solgt den 15. maj 2020.

Af leasingaftalen af 29. marts 2017 fremgik blandt andet:

”… Det påhviler leasingtager at tegne ansvars- og kaskoforsikring. …

Leasinggiver og leasingtager har indgået service- og vedligeholdelsesaftale, som en integreret og fast del af privatleasingaftalen. …

Service- og vedligeholdelsesaftalen omfatter ydelser som nævnt i vedlagte bilag 1. …

§ 9 – Vedligeholdelse

Service- og vedligeholdelsesaftalen er en integreret og fast del af leasingaftalen, jf. bilag 1. Leasingtager skal herudover for egen regning vedligeholde leasingbilen, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.  …

§ 10 - Risiko

Leasingtager bærer risikoen for leasingbilens ødelæggelse, forringel-se, beskadigelse eller bortkomst (herunder tyveri) fra leveringstids-punktet og indtil leasingbilen er tilbageleveret til leasinggiver.

… Hvis leasingbilen kan repareres, påhviler det leasingtager for egen regning at istandsætte denne, i det omfang reparation ikke er dækket af service- og vedligeholdelsesaftalen. …

§ 11 – Forsikring

Medmindre der indgås skriftlig aftale med leasinggiver om, at leasing-giver tegner forsikring for leasingtagers regning, er leasingtager forpligtet til for egen regning at tegne ansvars- og kaskoforsikring af leasingbilen og til ved eventulle skader at underrette leasinggiver og til at indsende skadesanmeldelse til forsikringsselskabet.

… Leasingtager hæfter selv for eventuel selvrisiko på den valgte forsikring. …

§ 15 – Tilbagelevering

Ved leasingperiodens udløb eller ved ophør af leasingaftalen, skal leasingtager tilbagelevere leasingbilen på et af leasinggiver angivet sted …

Rettidig aflevering af bilen ved leasingaftalens udløb er den 1. i måneden efter leasingaftalens udløb eller den dato, der er aftalt ved ophør før leasingaftalens udløb. …

Ved tilbagelevering skal bilen gennemgås af en leasingiver uafhængig part, som udpeges af leasinggiver. Med ”uafhængig” menes, at den der gennemgår bilen ikke efterfølgende udbedrer evt. skader. Det forhold, at leasinggiver betaler for gennemgangen berører ikke vedkommendes uafhængighed.

Leasingtager har ret til at overvære gennemgangen og skal derfor forud for tilbageleveringen/gennemgangen underrettes om, hvor og hvornår gennemgangen vil blive foretaget.

Leasingbilen skal ved tilbageleveringen være i en stand, der som minimum svarer til, hvad der er beskrevet i vedhæftede bilag 2.

Efter gennemgangen af bilen udarbejdes en opgørelse til leasingtager, såfremt der er skyldigt beløb som følge af skader, som leasingtager hæfter for. Leasinggiver er berettiget til at sælge bilen med skader. … ”

Service- og vedligeholdelsesaftalen omfattede de af fabrikanten foreskrevne serviceeftersyn samt reparationer, der var nødvendige som følge af normal drift og slitage. Aftalen omfattede ikke ”Skader på f.eks. dæk (herunder punktering), glas, karrosseri og skader på lakering samt skader af udefra kommende påvirkninger …”.

Af bilag 2 til leasingaftalen fremgik blandt andet:

”… Vejledning om krav til bilens stand (eksteriør/interiør)

EKSTERIØR:

Karosseriskader:

Alle former for skader på karosseri accepteres ikke, ikke, hvorfor du straks skal anmelde sådanne skader til forsikringsselskabet samt foranledige skaderne udbedret. Reparation skal udføres i henhold til producentens garanti og serviceforskrifter, herunder eventuel efterbehandling af rustbeskyttelse. Ved karosseriskader over 10.000 kr. skal du straks underrette leasinggiver skriftligt.

Mindre skader:

Enkelt bule op til 10 mm accepteres dog, såfremt der ikke konstateres lakskader i forbindelse med bulen. Såfremt flere buler forefindes på samme emne (f.eks. dør, tag, kofanger), skal du dog anmelde dette til forsikringsselskabet og foranledige skaderne udbedret, uanset bulernes størrelse.

Hjul og dæk:

… Letmetalfælge skal være skadefri. …” 

Parternes påstande

Den 27. maj 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordania Finans skal nedsætte det fakturerede krav på 16.160,29 kr. for skader på bilen.

Nordania Finans har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han gerne ville have været til stede ved gennemgangen af bilen, men det var ved afleveringen ikke muligt at få foretaget en gennemgang sammen med en medarbejder fra F begrundet i coronarestriktioner. Bilen henstod på parkeringsarealet/opbevaringspladsen minimum en uge, førend F gennemgik den.

Bilerne stod meget tæt på opbevaringspladsen, og det fremgår af billederne, at hans bil blev flyttet rundt forinden besigtigelsen. Det kan derfor ikke afvises, at bilen blev påført yderligere skader efter afleveringen.

Han er ikke enig i den udarbejdede afleveringsrapport for så vidt angår omfanget af udbedringskrævende skader og det store behov for værkstedstimer/udgifter, der øjensynligt skønnedes nødvendige. Det virker som om, at bilen er blevet gennemgået "med lup og specialbelysning" samt, at man i skønnet over den nødvendige indsats for udbedring har været meget rundhåndet – til fordel for værkstedet.

F forliste servicebogen og skrev 2.650 kr. på fakturaen (hvoraf de 650 kr. var for at have opdaget, at bogen manglede). Dette beløb er han siden efter nogen tovtrækning (telefonsamtaler) blevet krediteret.

Det samlede beløb var på godt 18.000 kr. til trods for, at den af FDM anslåede gennemsnitlige efterbetaling ved ophør af en leasingaftale udgør 4.500 kr., og at han har passet godt på bilen.

Han afleverede en bil, der kun havde forventelige brugsspor som følge af de tre år, som han havde haft bilen. Han klager derfor over regningens størrelse, og over at al kontrol og alle skøn ligger hos den part, der skal modtage pengene - idet han ikke havde mulighed for at overvære gennemgangen og føre dialog herom.

Han havde fra starten foretrukket udelukkende at kommunikere med Nordania, men han er undervejs blevet kontaktet af såvel Nordania som F. Det kan ikke afvises, at der kan foreligge et interessefællesskab mellem disse, som potentielt kan påvirke vurderingen.

Nordania Finans har anført, at Nordania har faktureret sit krav på betaling af skader i overensstemmelse med den mellem parterne indgåede leasingaftale, jf. leasingaftalens § 15 samt aftalens bilag 2.

Nordanias tekniske afdeling har kyndigt gennemgået sagen på ny ud fra det foreliggende billedmateriale samt vurderet de enkelte punkter i tilstandsrapporten i forhold til privatleasingaftalens bilag 2, der indeholder en beskrivelse af, hvilke skader som accepteres/ikke accepteres. Nordanias tekniske afdeling har herefter konkluderet, at de oplyste skader på bilen er korrekt registreret og opgjort, og at det ud fra tilstandsrapporten er tydeligt at se, at der ikke er tale om nye skader, der er indtruffet efter afleveringen.

Nordania samarbejder kun med uafhængige parter omkring aflevering af den leasede bil. Det følger af privatleasingaftalens § 15, at der med ”uafhængig” menes, at den, der har gennemgået bilen, ikke efterfølgende udbedrer eventuelle skader, hvilket krav Nordanias afleveringssteder - F og udvalgte FDM testcentre - opfylder.

Med hensyn til beregningen af de opståede skader, så bliver skader takseret ud fra Forsi, som er et anerkendt takseringsprogram, som samtlige forsikringsselskaber og autoværksteder benytter. På basis heraf er det Nordanias opfattelse, at tilstandsrapporten er korrekt udfærdiget både med hensyn til kategorisering af skader og beløbet for skadernes udbedring.

Som følge af regeringens nedlukning af Danmark i foråret 2020 på grund af Covid-19 og for at kunne efterleve regeringens anbefalinger, suspenderede F muligheden for en personlig gennemgang af bilen ved tilbagelevering. Som følge heraf var det desværre ikke muligt for klageren at være til stede under gennemgangen. Det bemærkes i denne forbindelse, at størstedelen af Nordanias leasede bilflåde tilbageleveres uden gennemgang, så F/FDM afleveringssteder har stor erfaring med at dokumentere skader på tilbageleverede biler. Klageren havde mulighed for at tilgå fotos af skaderne umiddelbart efter gennemgangen af bilen.

Klageren havde booket en dropp-off tid den 26. marts 2020 til aflevering af bilen. I henhold til normal procedure har bilen henstået aflåst på F’s indhegnede opbevaringsplads fra tilbageleveringstidspunktet, og indtil bilen blev besigtiget den 6. april 2020. Det er derfor Nordanias opfattelse, at de anførte skader var til stede på afleveringstidspunktet.

Ankenævnets bemærkninger

Den 29. marts 2017 indgik klageren en aftale om leasing af en bil af mærket Volkswagen Polo i tre år beregnet fra den 1. april 2017 med Nordania Finans (herefter Nordania). Ved leasingperiodens udløb tilbageleverede klageren den 31. marts 2020 bilen til F. Den 6. april 2020 gennemgik F bilen og udarbejdede en tilstandsrapport, hvori F, efter fradrag for underkørte kilometer på 1.110,71 kr., noterede skader for 16.160,29 kr. Klageren har bestridt en del af de i rapporten opgjorte skader og har blandt andet anført, at skaderne må være sket efter aflevering af bilen, og at de priser, der er sat på skaderne, ligger markant højere end FDM’s priser på samme slags skader.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen til kravet vil forudsætte en bevisførelse, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 5, stk. 3 nr. 4, i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.