Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig.

Sagsnummer:502/2009
Dato:29-03-2010
Ankenævn:Kari Sørensen, Hans Daugaard, Carsten Holdum, Ole Jørgensen, Karin Sønderbæk
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig.
Indklagede:Svendborg Sparekasse
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
PengeinstitutterIndledning.

Denne sag vedrører spørgsmålet om klagerens hæftelse for 15 Visa/Dankort transaktioner på i alt ca. 12.000 kr., som klageren ikke kan vedkende sig.

Sagens omstændigheder.

Klageren er kunde i Svendborg Sparekasse, hvor han har en konto med et tilknyttet Visa/Dankort.

I november 2008 - april 2009 opholdt klageren sig i Thailand. Hver måned sendte sparekassen en kontoudskrift til klagerens adresse i Danmark. Efter hjemkomsten gjorde klageren indsigelse mod nogle hævninger med Visa/Dankortet.

Den 22. april 2009 betalte sparekassen med forbehold 3.855,42 kr. til klageren.

Den 23. april 2009 underskrev klageren to indsigelsesblanketter vedrørende seks hævninger i perioden 10. marts - 2. april 2009 på i alt 23.060 thailandske bath (THB) svarende til 3.855,42 kr. (inklusiv 6 hævegebyrer á 30 kr.)

Ifølge indsigelsesblanketterne havde klageren ikke mistet sit Visa/Dankort.

Den 11. maj 2009 indgav klageren en klage over Svendborg Sparekasse til Ankenævnet.

Ved afkrydsning på kontoudskrifterne har klageren gjort indsigelse mod én hævning på 5.000 THB, der blev bogført på kontoen den 2. december 2008, og otte hævninger på i alt 40.000 THB, der blev bogført på kontoen i perioden 5. – 30. januar 2009, i alt ca. 7.500 kr.

Af sparekassens regler for Visa/Dankort fremgår bl.a.:

"…

2.5. Kontoudskrift og kontrol

Kontoudskrift udsendes månedsvis, medmindre du aftaler andet med dit pengeinstitut. Når dankortet har været anvendt, indeholder kontoudskriften bl.a. oplysninger om, hvor kortet har været brugt, om datoen og beløbet. Ønsker du, at oplysning om, hvor kortet har været brugt, ikke skal fremgå af kontoudskriften, bedes du kontakte dit pengeinstitut. Når Visa-kortet har været anvendt, oplyses som minimum om beløbet i både danske og udenlandsk valuta.

Du skal kontrollere din kontoudskrift omhyggeligt. Du bør kontrollere, at der ikke forekommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller transaktioner som ikke stemmer overens med dine kvitteringer. Fjernsalgstransaktioner bør kontrolleres med særlig omhu.

Hvis der fremkommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller der ikke er overensstemmelse mellem din kvittering og de oplysninger, der er noteret på kontoudskriften, skal du henvende dig til dit pengeinstitut herom snarest muligt og så vidt muligt inden 14 dage efter, at du har modtaget kontoudskriften.

Pengeinstituttet vil herefter foretage en undersøgelse af din indsigelse. Pengeinstituttet vil sædvanligvis indsætte det omtvistede beløb på din konto, mens undersøgelsen står på. Hvis din indsigelse er uberettiget, vil pengeinstituttet igen hæve beløbet på din konto. Viser undersøgelsen, at der er tale om misbrug af kortet fra tredjemands side, afhænger dit ansvar af reglerne i Lov om visse betalingsmidler §§ 11 og 12, jf. pkt. 2.9.

…"

Af bankens almindelige forretningsbetingelser fremgår bl.a.:

Udskrifter

Når De modtager papir- eller elektroniske kontoudskrifter, skal De straks kontrollere, om der er bevægelser på kontoen, som De ikke kan vedkende Dem. Er det tilfældet skal De straks kontakte Svendborg Sparekasse.

…"

Parternes påstande.

Den 11. maj 2009 indbragte klageren sagen for Ankenævnet. Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at sparekassen skal refundere yderligere ca. 7.500 kr.

Svendborg Sparekasse har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at Svendborg Sparekasse bør refundere samtlige misbrugshævninger under hans ophold i Thailand, hvor han har været udsat for tricktyveri fra Visa/Dankortet.

Han har ikke haft mulighed for at tjekke sit kontoudtog, før han kom hjem. Det er urimeligt, at sparekassen kun vil refundere misbrugshævninger, der er under to måneder gamle.

Under opholdet i Thailand førte han regnskab over, hvad han hævede, og gjorde indsigelse, da han kom hjem.

Svendborg Sparekasse har anført, at klageren ikke har sørget for løbende at tjekke sine udskrifter og reklamere rettidigt. Det er klagerens egen risiko, at han ikke så de tilsendte kontoudskrifter før sin hjemkomst fra Thailand.

Ved henvendelsen i april 2009 blev klageren informeret om, at man ikke kunne være behjælpelig med debiteringer, der var mere en 60 dage gamle. Dette var baggrunden for, at indsigelsesblanketterne blev udfyldt kun med de transaktioner, der var sket inden for 60 dage.

De omtvistede hævninger skete i en pengeautomat, som klageren plejede at benytte. Der var ikke tale om en forfalskning af klagerens kort.

Misbruget strakte sig over tre måneder med en måneds pause undervejs. Hævningerne ophørte, da klageren forlod Thailand.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det må efter det foreliggende lægges til grund, at klagerens Visa/Dankort og den til kortet hørende PIN-kode blev anvendt ved de omstridte hævninger på i alt ca. 11.500 kr. Sparekassen har refunderet 3.855,42 kr. svarende til de bestridte hævninger, der var foretaget indenfor de seneste 60 dage. Klageren hæfter under alle omstændigheder for 1.200 kr. af restbeløbet på ca. 7.500 kr., jf. § 11, stk. 2 i lov om visse betalingsmidler. Ankenævnet bemærker, at kravet er opstået inden lov om betalingstjenesters ikrafttræden den 1. november 2009.

I forholdet mellem klageren som kortholder og sparekassen som kortudsteder gælder der ikke en særlig frist på 60 dage for indsigelser om misbrug. En eventuel fortabelse af indsigelser som følge af passivitet må bero på en konkret vurdering.

En stillingtagen til, om klageren hæfter for hele det hævede beløb, enten fordi der ikke er tale om misbrug, eller fordi der foreligger misbrug under sådanne omstændigheder, at hæftelsen ikke er begrænset til 1.200 kr., vil forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Som følge heraf afvises sagen i medfør af Ankenævnet vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf træffes følgende

afgørelse:
Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.