Spørgsmål om kautionserklærings gyldighed.

Sagsnummer:357/2009
Dato:17-03-2010
Ankenævn:John Mosegaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg, Karin Ladegaard
Klageemne:Kaution - hæftelse
Ledetekst:Spørgsmål om kautionserklærings gyldighed.
Indklagede:Merkur, Den Almennyttige Andelskasse
Øvrige oplysninger: IF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Indledning.

Denne sag vedrører om Merkur, Den Almennyttige Andelskasse kan gøre en beløbsbegrænset selvskyldnerkaution på 20.000 kr. gældende over for klageren.

Sagens omstændigheder.

I 2006 var klageren ansat på en højskole, der var kunde i Merkur, Den Almennyttige Andelskasse.

Andelskassen ydede i juni 2006 højskolen en kredit på 1.650.000 kr. Til sikkerhed for kreditten påtog nogle af højskolens ansatte sig en beløbsbegrænset selvskyldnerkaution over for andelskassen.

Klageren har anført, at hun i juni 2006 var sygemeldt efter flere kræftoperationer og modtog både stråle- samt kemobehandling. Højskolens sekretær kontaktede hende telefonisk og oplyste, at højskolens økonomiske situation var tvivlsom, og anmodede hende om at påtage sig en kautionsforpligtelse ligesom skolens øvrige lærere. Andelskassen har anført, at den ikke krævede, at alle skolens ansatte skulle kautionere, men at andelskassen var interesseret i at få fastslået, om der var lokal opbakning bag højskolen, og at skolens ansatte indgik som én mulig interessentgruppe.

Klageren underskrev den 29. juni 2006 en kautionserklæring, hvorefter hun påtog sig selvskyldnerkaution for kreditten til højskolen begrænset til 20.000 kr. Af kautionserklæringen fremgår:

"…

Jeg/vi accepterer ovenstående bestemmelser. Jeg/vi har modtaget og gjort mig/os bekendt med en genpart af dette dokument, kopi af låneaftale/kreditaftale med angivelse af aktuel gæld, kopi af kreditoplysninger, et eksemplar af Merkurs almindelige forretningsbetingelser samt et eksemplar af Merkurs almindelige bestemmelser for lån og kreditter, som også gælder for lånet/kreditten.

Jeg/vi bekræfter tillige at have modtaget kopi af følgende bilag:

______

debitors seneste årsopgørelse

______

debitors seneste 3 lønsedler

__X___

seneste regnskab, hvis der kautioneres for en virksomhed

__X___

andet

Regnskab kan udleveres af skolen

Herudover bekræfter jeg/vi, at Merkur har oplyst mig om debitors øvrige kreditaftaler med Merkur, herunder den aktuelle størrelse af debitors gæld for lån og kreditramme samt udnyttelse af kredit.

I den forbindelse bekræfter jeg/vi, at jeg/vi er opmærksom(me) på, at Merkur ikke er ansvarlig for rigtigheden af de bilag, der er indhentet fra debitor, og at kautionsforpligtelsen ikke udelukker Merkur fra nu eller senere at yde debitor lån/kredit.

Det har ingen betydning for kautionens gyldighed, om jeg har modtaget ovenstående afkrydsede informationer eller ej. Merkur er ikke medlem af Finansrådet og er derfor heller ikke omfattet af Finansrådets og Forbrugerrådets aftale om privat kaution. Kautionsforholdet reguleres derfor alene af lovgivningen.

…"

Ved brev af 7. april 2008 til klageren oplyste andelskassen, at højskolen var taget under konkursbehandling, og at klageren måtte forvente at skulle indbetale kautionsbeløbet.

Ved brev af 20. november 2008 anmodede andelskassen klageren om at indbetale kautionsbeløbet på 20.000 kr.

Ved brev af 20. januar 2009 anmodede klageren andelskassen om at frigøre hende fra kautionsforpligtelsen og frafalde betalingskravet.

Ved brev af 13. februar 2009 fastholdt andelskassen klagerens kautionsforpligtelse og betalingskravet.

Parternes påstande.

Klageren har den 7. april 2009 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om at blive frigjort for kautionsforpligtelsen, subsidiært at kautionsbeløbet nedsættes.

MERKUR, Den Almennyttige Andelskasse har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hun på tidspunktet for afgivelsen af kautionsforpligtelsen var stærkt påvirket af sin kræftsygdom og dermed ikke kunne overskue kautionsløftets konsekvenser.

Hun blev af skolens sekretær urigtigt oplyst om, at alle ansatte påtog sig tilsvarende kaution, hvilket viste sig urigtigt. Hun påtog sig kautionsforpligtelsen af frygt for at blive afskediget, hvilket ville kunne forværre hendes tilstand.

Kautionsforpligtelsen er indgået på urigtige forudsætninger og ved kraftig udnyttelse af hendes svære kræftsygdom. Det vil være i strid med almindelig hæderlighed at gøre kautionsforpligtelsen gældende over for hende, jf. aftalelovens §§ 33, 36 og 38c.

Hendes kautionsforpligtelse bør erklæres ugyldig eller subsidiært nedsættes til et mindre beløb.

Merkur, Den Almennyttige Andelskasse har til støtte for afvisningspåstanden anført, at det er en sag mellem hende og dén eller de personer, som kontaktede hende med opfordring til at afgive kautionserklæringen, hvis hun mener at have afgivet erklæringen under forkerte forudsætninger.

Andelskassen har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at den ved modtagelsen af kautionserklæringen ikke havde kendskab til klagerens sygdom.

Andelskassens oplæg var, at skolen skulle samle underskrifter blandt de ansatte, bestyrelsen og i lokalområdet. Andelskassen har således ikke lagt pres på kautionisten.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at afvise klagen, idet Merkur, Den Almennyttige Andelskasse søger at støtte ret på den af klageren modtagne kautionserklæring, og idet klagen er rettet mod andelskassen.

Tre medlemmer – John Mosegaard, Troels Hauer Holmberg og Karin Ladegaard – udtaler:

Det følger af både de da- og nugældende offentligretlige regler i "Bekendtgørelse for god skik for finansielle virksomheder", at pengeinstitutter, inden aftale om kaution indgås, skal sikre sig, at kautionisten er informeret om indholdet og konsekvenserne af kautionsforpligtelsen.

Vi lægger til grund, at klageren underskrev kautionserklæringen uden i den forbindelse at have haft kontakt med andelskassen, og at andelskassen ikke ydede klageren nogen rådgivning i forbindelse med kautionsforpligtelsen.

Vi finder på den baggrund, at andelskassens rådgivning af klageren i forbindelse med hendes påtagelse af den beløbsbegrænsede kaution var utilstrækkelig, og at klagerens kautionsforpligtelse som følge af andelskassens forsømmelse bør tilsidesættes i medfør af aftalelovens § 36, jf. § 38c. Vi stemmer herefter for, at klagen tages til følge.

To medlemmer – Karin Duerlund og Jesper Claus Christensen – udtaler:

En stillingtagen til om klagerens beløbsbegrænsede kautionserklæring af 29. juni 2006 over for Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, kan tilsidesættes efter aftalelovens § 36, jf. § 38c forudsætter en bevisførelse i form af blandt andet parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet. Vi stemmer derfor for, at sagen afvises efter Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

Der træffes afgørelse efter stemmerflertallet.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Merkur, Den Almennyttige Andelskasse skal anerkende, at klagerens kautionserklæring af 29. juni 2006 over for andelskassen anses for uforbindende.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.