Bog, frigørende udbetaling.

Sagsnummer:173/1994
Dato:19-09-1994
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Lars Pedersen, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Bog - frigørende udbetaling
Ledetekst:Bog, frigørende udbetaling.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Klagerens bankbog i indklagedes Sunds afdeling blev stjålet den 19. januar 1994.

Senere samme dag blev der i indklagedes Ikast afdeling og Hammerum afdeling hævet henholdsvis 11.500 kr. og 9.800 kr. Hævningerne blev foretaget med kort tids mellemrum. På de udbetalingsbilag, som blev benyttet ved hævningerne er i rubrikken "Kontohavers navn" anført klagerens navn med fornavn (pigenavn), mellemnavn forkortet til begyndelsesbogstav samt efternavn. Herunder er anført et andet navn med fornavn (drengenavn) og samme mellemnavn (forkortelse) og efternavn.

Senere samme dag spærrede klageren kontoen ved henvendelse til den kontoførende afdeling.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at erstatte de fra kontoen udbetalte beløb på ialt 21.300 kr., subsidiært et mindre beløb.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Indklagede har oplyst, at den omhandlede bog havde følgende påtegning: "Mod samtidig fraskrivning i bankbogen har banken ret til at udbetale beløb til enhver, der møder med bogen og opgiver det navn, kontoen lyder på".

Klageren har anført, at beløbene er hævet af en ukendt person, uden legitimation og med falsk underskrift. Indklagedes medarbejder burde have afkrævet den mødende bevis for hans ret til at hæve på bogen. Man burde ikke have stillet sig tilfreds med den mødendes forklaring om, at han underskrev på sin mors vegne. Indklagede burde endvidere have gjort opmærksom på, at bankbogen ikke som hendes lønkonto var forsynet med mærke.

Indklagede har anført, at man har handlet korrekt og i overensstemmelse med reglerne for udbetaling fra ihændehaverbankbøger. Indklagedes medarbejder i Hammerum afdeling var ikke opmærksom på, at der var foretaget en hævning tidligere samme dag. Klageren var bekendt med muligheden for at forsyne bankbogen med et mærke. Det er ikke indklagedes ansvar, at dette ikke er sket.

Ankenævnets bemærkninger:

Der var ved begge hævninger tale om relativt store beløb, hævningerne blev foretaget i en anden afdeling end den kontoførende, og det fremgik umiddelbart, at den mødende ikke selv var kontohaver. Allerede disse omstændigheder taler i ikke ringe grad for, at de ekspederende medarbejdere burde have afkrævet den mødende bevis for hans ret til at hæve på kontoen eller i hvert fald burde have stillet krav om, at han legitimerede sig til dokumentation af det slægtskabsforhold til kontohaveren, som han synes at have henvist til, jf. gældsbrevslovens § 33, stk. 2, 2. pkt. Ankenævnet finder dog ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der ved den første udbetaling i indklagedes Ikast afdeling er udvist en sådan uagtsomhed, at indklagede ikke er frigjort ved udbetalingen.

Ved den efterfølgende udbetaling i indklagedes Hammerum afdeling burde den ekspederende medarbejder, hvis opmærksomhed burde have været skærpet som følge af de foran nævnte omstændigheder, tillige have konstateret, at der tidligere samme dag var hævet et beløb af nogenlunde samme størrelse i en anden afdeling. På denne baggrund burde medarbejderen have afkrævet den mødende bevis for hans ret til at hæve på kontoen eller - som foran nævnt - i hvert fald have stillet krav om, at han legitimerede sig. Ankenævnet finder herefter, at indklagede ikke er frigjort ved denne udbetaling og derfor skal erstatte klageren det udbetalte beløb på 9.800 kr.

Som følge heraf

Indklagede bør inden fire uger kreditere klagerens konto 9.800 kr. med valør den 19. januar 1994. Klagegebyret tilbagebetales klageren.