Anpartsselskab, valutaterminsforretninger.

Sagsnummer:689/1992
Dato:12-03-1993
Ankenævn:Peter Blok, Niels Busk, Gert Bo Gram, Niels Bolt Jørgensen, Lars Pedersen
Klageemne:Afvisning - erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
Ledetekst:Anpartsselskab, valutaterminsforretninger.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 29. december 1992 indgav klageren, der er et anpartsselskab under betalingsstandsning, gennem det beskikkede tilsyn klage mod indklagede vedrørende nogle af klageren med indklagede indgåede valutaterminsforretninger. Klageren påstod indklagedes fordring mod klageren nedsat med henvisning til, at indklagede ved sin rådgivning og sine dispositioner havde påført selskabet et meget betydeligt tab.

Sekretariatet afviste i skrivelse af 30. december 1992 klagen under henvisning til Ankenævnets vedtægters § 2, stk. 2, da klagen angik et erhvervsmæssigt kundeforhold og klart adskilte sig fra en klage vedrørende et privat kundeforhold.

Klageren har ønsket sekretariatets afvisning forelagt for Ankenævnet og har henvist til, at kundeforholdet reelt svarer til et privat kundeforhold. Indklagede tilbød da også oprindelig indehaveren, at valutaterminsforretningerne blev indgået med ham personligt, hvilket han imidlertid ikke ønskede. Selskabets virksomhed i øvrigt har intet at gøre med terminsforretninger.

Ankenævnets bemærkninger:

Klageren er et anpartsselskab, og klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der måtte påhvile indklagede ansvar for tab opstået ved valutaterminsforretninger indgået af selskabet. Klagen angår således ikke et privat kundeforhold og findes - selv om tilsvarende spørgsmål vil kunne forekomme i et privat kundeforhold - heller ikke at kunne sidestilles med en klage vedrørende et privat kundeforhold. Ankenævnet tiltræder derfor, at klagen bør afvises i medfør af vedtægternes § 2, stk. 2 og 3.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.