Krav om erstatning for tab begrundet i indsigelse placering i pulje med for høj risiko.

Sagsnummer:241/2010
Dato:23-08-2011
Ankenævn:Vibeke Rønne, Christian Bremer, Hans Daugaard, Astrid Thomas og Torben Udsen.
Klageemne:Puljepension - negativt afkast
Ledetekst:Krav om erstatning for tab begrundet i indsigelse placering i pulje med for høj risiko.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om Jyske Bank er erstatningsansvarlig for klagerens tab på sin pensionsopsparing på grund af, at opsparingen var placeret i en pulje med for høj risiko, samt om banken har afgivet et løfte om at dække klagerens tab.

Sagens omstændigheder.

Klageren, der er født i 1948, er kunde i Jyske Bank, hvor hun har to kapitalpensionsopsparinger. Den ene (-685) blev etableret i 1997 og den anden (-723) blev etableret i 1988.

Den 6. marts 2000 underskrev klageren en aftale med banken om, at kapitalpension nr. -685 skulle placeres i bankens pulje 1. Pulje 1 var i aftalen beskrevet som ”Pulje 1, der primært investerer i aktier og obligationer herunder indeksobligationer (tidshorisont minimum 5 – 10 år)”.

I november 2002 fik klageren og hendes ægtefælle udarbejdet en Jyske seniorplan hos banken. Af seniorplanen fremgår:

”Jyske Banks råd og ideer

Puljeskift på [klagerens] kapitalpension pulje 1 bør tages op en gang om året og ændres til mindre risiko inden fyldte 60 år.

Investeringsprofil tilbydes.

….

Sådan er jeres Seniorplan beregnet

Formålet med denne Seniorplan er at give overblik, som gør jer i stand til at træffe de rigtige økonomiske beslutninger.

……”

Senere samme måned modtog klageren ”Dit Jyske Formuetjek”, hvor følgende fremgår:

”Du har nu fået tegnet din personlige investeringsprofil af din pensionsinvestering ud fra dine ønsker og behov.

….

Investeringsholdning

Negative afkast bør undgås. Det betyder at afkastet bliver mere stabilt. Til gengæld må det accepteres, at afkastet typisk ikke vil blive optimalt (kunne blive højere).

Investeringsstrategi

Den dynamiske investeringsstrategi passer til investorer med en mellemlang investeringshorisont.

Der kan typisk accepteres negative udsving i afkastet på op til -10 % i enkelte år – mod til gengæld at få mulighed for større gennemsnitlige afkast på lang sigt.

Den dynamiske investeringsstrategi giver:

">- Gode muligheder for et stabilt afkast på lang sigt

">- Mulighed for afkast, som ligger på niveau med det gennemsnitlige markedsafkast

Derimod må det forventes, at afkastet i enkelte år kan være negativt.

….

Sammenligning af aktuel investering og vores anbefaling

Vi kan ikke analysere om der er sammenhæng mellem den aktuelle investering og det afdækkede investeringssyn, da vi ikke har gennemgået en nuværende portefølje. Hvis der er foretaget investeringer i dag, kan vi derfor ikke garantere, at den samlede investering vil svare til de afdækkede ønsker og behov….

….

" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">" valign="top" width="234">">Investeringsholdning

" valign="top" width="66">">

" valign="top" width="185">">Forsigtig

" valign="top" width="234">">Hvilket af disse udsagn passer bedst til dit syn på investering?

" valign="top" width="66">">

" valign="top" width="185">">Jeg prioriterer et stabilt afkast og meget lav risiko

">…..

" valign="top" width="234">">Aktuel investering

" valign="top" width="66">">

" valign="top" width="185">">Ingen portefølje

" valign="top" width="234">">Skal vi gennemgå de nuværende investeringer?

" valign="top" width="66">">

" valign="top" width="185">">Nej

" valign="top" width="234">">……

" valign="top" width="66">">

" valign="top" width="185">">

" valign="top" width="234">">Investeringsstrategi

" valign="top" width="66">">

" valign="top" width="185">">Dynamisk strategi

….

Investeringsforslag

….

" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">" valign="top" width="234">">Investeringsholdning

" valign="top" width="66">">

" valign="top" width="185">">Forsigtig

" valign="top" width="234">">Hvilket af disse udsagn passer bedst til dit syn på investering?

" valign="top" width="66">">

" valign="top" width="185">">Jeg prioriterer et stabilt afkast og meget lav risiko

">…..

" valign="top" width="234">">Aktuel investering

" valign="top" width="66">">

" valign="top" width="185">">Ingen portefølje

" valign="top" width="234">">Skal vi gennemgå de nuværende investeringer?

" valign="top" width="66">">

" valign="top" width="185">">Nej

" valign="top" width="234">">……

" valign="top" width="66">">

" valign="top" width="185">">

" valign="top" width="234">">Investeringsstrategi

" valign="top" width="66">">

" valign="top" width="185">">Dynamisk strategi

" valign="top" width="234">">Investeringsbeløbet udgør

" valign="top" width="66">">

" valign="top" width="185">">kr. 100.000

Pulje 2, Dynamisk

…”

Den 28. november 2002 underskrev klageren en aftale med banken om, at kapitalpension nr. -723 skulle placeres i bankens pulje 2. Det fremgik af aftalen, at ”Puljeordninger i Jyske Bank” er udleveret. Af ”Puljeordninger i Jyske Bank” fremgår:

”….

Med en uges varsel til et månedsskifte kan en puljekonto overføres til en anden pulje, til kontant forrentning eller til eget depot...

Pulje 1 – Vækst

Puljen henvender sig primært til kunder med mere end 5 år til forventet udbetalingstidspunkt.

Der vil på kort sigt være betydelige udsving i afkastet, herunder eventuelt negativt afkast i enkelte år.

Der investeres primært i aktier og obligationer herunder indeksobligationer. Der placeres mindst 40 % og højst 100 % af puljens midler i danske og udenlandske aktier. Der kan placeres op til 60 % i obligationer og kontant med en varighed på højst 10.

Pulje 2 – Dynamisk

Puljen henvender sig primært til kunder med 3 – 7 år til forventet udbetalingstidspunkt.

Der vil være udsving i afkastet på kort sigt, og der kan fremkomme negativt afkast i enkelte år.

Der investeres i obligationer og aktier. Der placeres mindst 15 % og højst 75 % af puljens midler i obligationer og kontant dog højst 10 % i indeksobligationer og højst 35 % i udenlandske obligationer. Den samlede varighed er højst 10. Der investeres mindst 25 % og højst 65 % i aktier (danske og udenlandske).”

Pulje 3 – Stabil

…….

Pulje 4 – Dæmpet

…….”

Ved aftale af 16. januar 2003 blev kapitalpension nr. -685 sat i bero, således at klageren og dennes arbejdsgiver ikke længere indbetalte beløb på opsparingen.

Pr. 31. december 2007 var saldoen på kapitalpensionskonto -685: 137.099,02 kr. og på kapitalpensionskonto -723: 154.804,64 kr. efter tilskrevet afkast for 2007 på henholdsvis 10,04 % og 5,62 %.

I 2008 var afkastet for kapitalpensionsopsparingen placeret i pulje 1 negativt med 44,47 % og for opsparingen placeret i pulje 2 negativt med 29,28 % svarende til henholdsvis 59.535,02 kr. og 47.734,19 kr.

Den 10. september 2009 var klageren til møde hos banken, hvor hendes formueforhold blev drøftet. Klageren har gjort gældende, at banken i den forbindelse tilkendegav, at den ville dække hendes tab på kapitalpensionskonto -723. Banken har bestridt dette.

Den 5. oktober 2009 sendte klagerens advokat en mail til banken, hvor han krævede, at banken dækkede klagerens tab på 47.734,19 kr. ved investering i pulje 2 i 2008.

Ved brev af 2. november 2009 afviste banken kravet.

Ved brev af 1. december 2009 fastholdt klagerens advokat kravet. Af brevet fremgår:

”…jeg skal derfor opfordre til, at banken godtgør min klient det negative afkast, hun har haft i 2008, og sikrer, at hendes investering fremover ligger i puljer, der svarer til hendes forudsætninger om stabilt afkast og meget lille risiko…”

Af klagerens advokats brev af 7. januar 2010 følger:

”..samt fordrer, at min klient overføres til en pulje, der svarer til hendes forudsætninger om stabilt afkast og megen lille risiko jfr. mit brev af 1. december 2009.

Samtidig gør jeg iht. Renteloven forbehold for procesrente, såfremt De afviser min klients berettigede krav.”

Af bankens brev af 14. januar 2010 følger:

”…

Vi vil opfordre til, at [klageren] kontakter bankens afdeling i Hellerup med henblik på at det afklares med hende, om hun ønsker at ændre sin investeringsprofil fremover eller ej, herunder helt nøjagtigt, hvilken placering hun ønsker af sine midler. Det af Dem angivne krav om en overførsel ” til en pulje, der svarer til hendes forudsætninger om stabilt afkast og megen lille risiko” er i den forbindelse alt for upræcist til at banken uden videre kan efterkomme dette.”

Parternes påstande.

Klageren har den 3. maj 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal betale 47.734,19 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 6. februar 2010.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hun ønskede at placere sin kapitalpension med stabilt afkast og meget lille risiko. Alligevel placerede banken midlerne i en pulje med op til 78 % aktier. I stedet burde hendes opsparing have været placeret i en pulje med højst 25 – 30 % aktier.

Hun har begrænset kendskab til investeringer og overlod det derfor til Jyske Bank. Hun havde en forventning om, at banken ville investere ud fra hendes forudsætninger, som var beskrevet i det formuetjek, der blev udarbejdet af banken.

Hun har på intet tidspunkt indgået aftale om hvilken pulje, hendes pensionsopsparing skulle placeres i.

Banken har tilkendegivet, at den ikke er i stand til at placere hendes pensionsopsparing på de vilkår, som hun forudsætter.

Hun blev lovet, at banken ville dække hendes tab.

Jyske Bank har anført, at klagerens kapitalpensioner var placeret i de puljer, som klageren havde aftalt med banken.

Klageren kunne i de årlige opgørelser fra banken se, hvilken puljeplacering, der var gældende for hver af de to pensionskonti.

Placeringen i pulje 2 var i overensstemmelse med klagerens oplyste investeringsprofil.

Det var klagerens eget ansvar at give banken besked om eventuelle ændringer i hendes forhold, der havde betydning for hendes investeringsprofil eller om hendes eventuelle ønsker til ændring af puljeplaceringen.

På mødet den 10. september 2009 tilkendegav banken, at klageren kun ville blive godtgjort, hvis Jyske Bank havde begået en åbenlys fejl i rådgivningen. Banken har således ikke lovet klageren, at den ville dække hendes tab.

Klageren har ikke over for banken på mødet i september 2009 tilkendegivet, at hun ønskede at skifte puljer. Tværtimod ønskede hun at indhente mere af det tabte, end hun allerede havde gjort på det tidspunkt. Det forhold, at klagerens advokat den 7. januar 2010 skrev, at han ”fordrer at min klient overføres til en pulje, der svarer til hendes forudsætninger om stabilt afkast og megen lille risiko” er alt for upræcis til at banken på den baggrund kunne flytte klagerens pensionsopsparing til en anden pulje.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Henset til klagerens påstand om betaling af 47.734,19 kr. angår klagen kapitalpensionskonto nr. -723.

Klageren underskrev den 28. november 2002 en aftale med banken om, at denne kapitalpension skulle placeres i bankens pulje 2. – Dynamisk.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at Jyske bank har handlet ansvarspådragende i forbindelse med sin rådgivning om placering i pulje 2. Ankenævnet finder det endvidere ikke godtgjort, at midlerne i pulje 2 ikke var placeret i overensstemmelse med beskrivelsen i aftalen.

På baggrund heraf finder Ankenævnet, at Jyske Bank ikke er ansvarlig for det tab klageren måtte have lidt ved at midlerne for konto nr. -723 var placeret i pulje 2.

Der er ikke grundlag for at antage, at Jyske Bank skulle have lovet klageren, at banken ville dække det tab, som opstod på hendes pensionskonti i 2008.

Ankenævnet finder endvidere ikke grundlag for at bebrejde Jyske Bank, at den ikke ændrede placeringen af klagerens pensionsmidler på baggrund af brevene fra hendes advokat den 1. december 2009 og 7. januar 2010.

Som følge heraf træffes følgende

" align="center">">afgørelse:

Klagen tages ikke til følge.