Spørgsmål om deponering af købesum i forbindelse med køb af spabad.

Sagsnummer:167/2011
Dato:02-02-2012
Ankenævn:Vibeke Rønne, Maria Hyldahl, Niels Bolt Jørgensen, Anna Marie Schou Ringive og Karin Sønderbæk
Klageemne:Deponering - øvrige spørgsmål
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om deponering af købesum i forbindelse med køb af spabad.
Indklagede:Sparekassen Faaborg
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om Sparekassen Faaborg i forbindelse med klagerens betaling af købesummen for et spabad har pådraget sig et erstatningsansvar, idet klageren troede, at midlerne blev indsat på en deponeringskonto.

Sagens omstændigheder.

Klageren bestilte i 2009 et spabad hos virksomheden V ApS. Parterne aftalte, at klageren skulle deponere købesummen på 107.000 kr. i Sparekassen Faaborg, hvor V ApS var kunde.

Sparekassen har anført, at klageren af to omgange via sit eget pengeinstitut foranledigede betalinger for spabadet. Ved klagerens første betaling den 2. december 2009 indgik beløbet på V ApS’ kassekredit i Sparekassen Faaborg, som ikke havde modtaget oplysninger om deponering af beløbet.

Klageren har under sagen fremlagt en mail af 6. december 2009, som han modtog fra V ApS. Mailen havde som overskrift teksten: "CPR-nummer til deponeringskonto" og blev sendt "cc" til en rådgiver R i Sparekassen Faaborg. Af mailen fremgår:

"…

I forbindelse med ordrenr. [000] … vedr. … udendørs spabad og deponering af 30% i depositum skal jeg venligst bede om dit CPR-nummer snarest muligt. Det kan enten sendes på e-mail til … [virksomhedens mailadresse] eller oplyses på tlf. …

Så opretter vi nemlig en separat konto i dit navn, som både sikrer dig rentetilskrivning af beløbet og at din indbetaling er separat sikret i pengeinstituttet.

…"

Af V ApS’ mail af 8. december 2009 - som ikke blev sendt "cc" til Sparekassen Faaborg - til klageren fremgår:

"…

Jeg ringer til dig i løbet af i dag vedr. massagestolene.

Vedr. deponeringskontoen skal jeg også lige bede dig om at faxe kopi af dit kørekort eller pas til Sparekassen Faaborg, att. … [R], på fax nr. …

…"

Klageren har anført, at han samme dag modtog et telefonopkald fra R, hvori han blev anmodet om at sende en kopi f.eks. af sit pas, hvilket kan bevidnes af en sekretær, som er ansat hos ham. Han sendte herefter en mail til R vedhæftet en kopi af sit pas. Af mailen, der blev sendt "cc" til V ApS, fremgår:

"…

Vedr. ordre no [000] … hos … [V ApS]

Venligst giv en tilbagemelding ved modtagelsen af mailen.

Hvis mailen er ok, kan du ignorere beskeden om at ringe mig på …[et tlf-nr.]

…"

Sparekassen har anført, at sparekassen den 8. december 2009 modtog oplysninger om klagerens personnummer samt en kopi af hans pas - men øvrige nødvendige oplysninger for oprettelse af deponeringskonto (kopi af købekontrakt, aftalte deponeringsvilkår osv.) blev aldrig modtaget, hvorfor deponeringskontoen ikke blev oprettet. Klageren har ikke fået oplyst et deponeringskontonummer eller modtaget en deponeringsskrivelse fra sparekassen.

Sparekassen har oplyst, at klageren via sit eget pengeinstitut foranledigede den anden betaling for spabadet den 4. juni 2010.

Klageren har oplyst, at V ApS blev erklæret konkurs den 16. februar 2011, og at han rettede henvendelse til sparekassen for "at finde en løsning på tvisten". Da betalingen for spabadet blev indsat på en ordinær konto tilhørende V ApS, indgår midlerne i konkursmassen og kan ikke tilbageføres til ham.

Sparekassen har anført, at det på baggrund af nærværende klage må formodes, at leveringen af spabadet ikke har fundet sted.

Parternes påstande.

Klageren har den 8. marts 2011 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Faaborg skal tilbagebetale 107.000 kr.

Sparekassen Faaborg har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har bl.a. anført, at han har fået bibragt en opfattelse af, at der var oprettet en separat deponeringskonto og at R var opmærksom herpå, hvilket fremgår af V ApS’ brev af 6. december 2009 samt efterfølgende ved opringning, hvor han blev anmodet om at sende en kopi af sit pas.

Sparekassen har således utvivlsomt været vidende om aftalen mellem ham og V ApS om, at der skulle oprettes en deponeringskonto.

Dette støttes endvidere af, at han modtog en mail, hvor der i emnefeltet er anført "CPR-nummer til deponeringskonto" uden, at han på noget tidspunkt fik en tilbagemelding fra R om, at der ikke kunne ske deponering på en separat klientkonto. Han måtte derfor gå ud fra, at det fremsendte beløb på 107.000 kr. var deponeret i henhold til det aftalte - herunder med R.

Betegnelsen "deponeringskonto" optræder således flere steder – både i den direkte korrespondance med sparekassen og hvor korrespondancen blev sendt "cc" til sparekassen. Der kan ikke være berettiget tvivl om, at sparekassen har været vidende om, at der skulle oprettes en deponeringskonto, hvorfor det kan bebrejdes sparekassen, at den undlod at gøre opmærksom på, at der aldrig blev oprettet en deponeringskonto.

Sparekassen må erstatte dét tab, der består i, at midlerne nu indgår i konkursboet efter V ApS, hvorfor der alene vil kunne opnås en eventuel dividende.

Sparekassen Faaborg har bl.a. anført, at de foretagne transaktioner er foretaget uden involvering af sparekassen herunder har sparekassen - hverken fra klageren eller V ApS – modtaget de oplysninger, der var nødvendige for at kunne placere klagerens betalinger på en deponeringskonto.

Den første betaling på 35.100 kr. skete endog, før sparekassen modtog oplysninger af nogen art.

Klageren har ikke modtaget bevis fra sparekassen på, at der var etableret en deponeringskonto. En sådan konto kunne jo ikke etableres, når de nødvendige oplysninger ikke fremkom til sparekassen. Årsagen hertil er ukendt for sparekassen.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det fremgår af sagen, at klageren modtog en mail fra V ApS med overskriften CPR-nummer til deponeringskonto, og at denne mail var sendt i kopi til rådgiver R i Sparekassen Faaborg. Det fremgår endvidere af sagen, at klageren den 8. december 2009 talte med rådgiver R, og at han efterfølgende sendte en mail til R med kopi af sit pas.

Ankenævnet finder, at en afklaring af sagens nærmere omstændigheder med henblik på belysning af, hvorvidt sparekassen har pådraget sig erstatningsansvar i anledning af manglende oprettelse af deponeringskontoen, vil forudsætte en yderligere bevisførelse bl.a. i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 7, stk. 1 i nævnets vedtægter.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren.