Antal, samlet størrelse.

Sagsnummer:212/1994
Dato:31-01-1995
Ankenævn:Peter Blok, Lars Pedersen, Erik Sevaldsen, Søren Stagis, Jens Ole Stahl
Klageemne:Gebyr - rykkergebyr
Ledetekst:Antal, samlet størrelse.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Henholdsvis 1. august 1990 og 22. november 1991 ydede indklagede klageren to lån på 21.905,81 kr. (kontonr. -94) og 38.105,44 (kontonr. -46), der skulle afvikles med månedlige ydelser på 800 kr. og 1.000 kr.

I 1993 blev lånene i alt debiteret 3.150 kr. i gebyrer til indklagede for fremsendelse af 7 første rykkere på hvert lån á 175 kr. samt 350 kr. for hvert lån for fremsendelse af 1 anden rykker.

Forløbet har været som følger:

Dato for
ydelse

Rykkerbreve
sendt

Gebyr
Lån -94


Lån -46

Betaling
modt.

1.1.1993
1.2.1993
1.3.1993

Gebyr pr.


1.4.1993


1.5.1993
1.6.1993

Gebyr pr.


1.7.1993

1.8.1993

1.9.1993


Gebyr pr.

13.1.1993
15.2.1993
11.3.1993

31.3.1993:


14.4.1993 vedr.
1.3. og 1.4 +
kautionist
ikke sendt
15.6.1993

30.6.1993:


13.7.1993

13.8.1993

10.9.1993


30.9.1993:

175 kr.
175 kr.
175 kr.

525 kr.


350 kr.175 kr.

525.kr.


175 kr.

175 kr.

175 kr.


525 kr.

175 kr.
175 kr.
175 kr.

525 kr.


350 kr.175 kr.

525 kr.


175 kr.

175 kr.

175 kr.


525 kr.

18.1.1993
1.3.1993
21.4.1993
12.5.1993


1.6.1993
1.7.1993
4.10. og
14.8.1993
1.11. og
24.8.1993
1.12. og
4.10.1993
Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes væsentligt at nedsætte det samlede gebyr for 1993. Lånet på oprindelig 21.905,81 kr. blev færdigafviklet i december 1993.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at han i februar 1993 henvendte sig til indklagedes afdeling med anmodning om ydelsesfritagelse for februar måned. Det var hans helt klare opfattelse, at anmodningen blev imødekommet. I april 1993 accepterede indklagede henstand med betaling af restancerne til den 1. maj s.å. Den 12. maj 1993 betaltes restancen pr. 1. april. I september måned indgik han aftale om betaling af restancen. Det er urimeligt, at indklagede ud over en høj forrentning har opkrævet gebyrer for 3.150 kr. på et år, når han løbende har foretaget indbetalinger på lånene og har orienteret indklagede om sin situation. Såfremt han havde været i restance to måneder med det ene lån for derved at overholde afviklingsaftalen på det andet lån, havde gebyret kun været halvt så stort.

Indklagede har anført, at der ikke blev truffet aftale om ydelsesfritagelse i februar 1993, og at klageren da heller ikke efterfølgende på baggrund af de fremsendte rykkerskrivelser har henvendt sig for at gøre en sådan aftale gældende. Det bekræftes, at man den 21. april 1993 accepterede henstand med betaling af restancerne til 1. maj 1993, og at der i september 1993 blev indgået aftale om betaling af restancen. Man har alene opkrævet rykkergebyrer i de tilfælde, hvor klageren ikke betalte de månedlige ydelser rettidigt og dermed ikke overholdt de indgåede låneaftaler. Rykkergebyrets størrelse blev i hvert tilfælde angivet i rykkerbrevet. Rykkergebyret på 175 kr. for første rykker og 350 kr. for anden rykker fremgår af indklagedes prisliste.

Ankenævnets bemærkninger:

Det findes ikke godtgjort, at indklagede har indrømmet klageren ydelsesfritagelse i februar 1993.

Klageren har løbende berigtiget restancerne på de to lån, og indklagede har ikke på noget tidspunkt debiteret lånene med mere end 3 rykkergebyrer inden restancens berigtigelse. Uanset dette finder Ankenævnet, at klageren er blevet debiteret for rykkergebyrer af en samlet størrelse, som overstiger det rimelige. Der er herved bl.a. lagt vægt på, at restgælden på det ene lån var af beskeden størrelse, at indklagede var bekendt med klagerens økonomiske problemer, og at klageren flere gange rettede henvendelse til indklagede med henblik på at indgå en aftale om restancernes berigtigelse. Ankenævnet finder skønsmæssigt, at indklagede bør godtgøre klageren halvdelen af det i alt opkrævede beløb eller 1.575 kr. Dette beløb findes at burde krediteres klagerens lån optaget i november 1991 med valør den 1. oktober 1993.

Som følge herafIndklagede bør inden 4 uger kreditere klagerens lån optaget i november 1991 med 1.575 kr. med valør den 1. oktober 1993. Klagegebyret tilbagebetales klageren.