Døgnboks, tvist om størrelse af indhold af kuvert.

Sagsnummer:119/2002
Dato:11-06-2002
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Duerlund, Kåre Klein Emtoft, Rut Jørgensen, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Døgnboks, tvist om størrelse af indhold af kuvert.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens indsigelse mod indklagedes optælling af en døgnbokskuvert indleveret af klageren i indklagedes døgnboks.

Sagens omstændigheder.

Klageren, der er indehaver af en kiosk, indgik i oktober 2001 en optællingsaftale med indklagedes Ballerup afdeling. Af aftalen fremgår.:

"Indbetaling sker med forbehold for senere optælling og afstemning. Optælling og afstemning sker 2 ekspeditionsdage efter indbetalingen. De modtager ikke kvittering for de indbetalte beløb, men indbetalingerne medtages på Deres kontoudskrift.

Hvis der er uoverensstemmelser mellem indbetalingsbilaget og indholdet af døgnbokskuverten, gælder vores optælling. Ved uoverensstemmelser på under 2.000 kr. modtager De skriftlig meddelelse. Ved uoverensstemmelser på 2.000 eller derover ringer vi desuden til Dem."

Søndag den 30. december 2001 indleverede klageren en døgnbokskuvert til indklagede. Af et medfølgende indbetalingsbilag fremgik, at det samlede beløb var i alt 38.400 kr. i sedler. Beløbet var specificeret med angivelse af, hvorledes beløbet fordelte sig på seddelstørrelser. Ud for seddelstørrelsen 200 kr. var anført 11.200 kr.

Indklagede har anført, at døgnboksen blev tømt den 31. december 2001 af to medarbejder, som optalte antallet af døgnbokskuverter i døgnboksen. Døgnbokskuverterne blev videresendt til indklagedes centrale optælling med henblik på afregning og optælling. Den centrale optælling modtog samme dag posen med døgnbokskuverter fra Ballerup afdelingen. Samme dag blev der på grundlag af klagerens indbetalingsbilag indsat 38.400 kr. på klagerens konto. Døgnbokskuverten blev efterfølgende optalt af en medarbejder, der konstaterede, at der ikke var 38.400 kr. men 32.800 kr., idet der mangelede 28 stk. 200 kr. sedler. Døgnbokskuverten blev kontroloptalt af en anden medarbejder, der bekræftede den første medarbejders optælling. Indklagede forsøgte derefter forgæves at underrette klageren telefonisk.

Den 3. januar 2002 hævede indklagede 5.600 kr. på klagerens konto svarende til den den 31. december 2001 ifølge indklagede konstaterede difference.

Klageren rettede henvendelse den 4. januar 2002 og anførte, at indklagede havde begået en fejl, da der havde været 38.400 kr. i døgnboksenkuverten. Ballerup afdelingen kontaktede samme dag den centrale døgnboksoptælling.

Indklagede har anført, at når døgnbokskuverterne er optalt, bliver de modtagne sedler samlet i større portioner, som optælles maskinelt. Den centrale optælling har oplyst, at der ikke var nogen difference ved optællingen af den portion, der indeholdt klagerens sedler.

Parternes påstande.

Klageren har den 12. marts 2002 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 5.600 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han har været selvstændig erhvervsdrivende siden 1995. I oktober 2001 overtog han sin nuværende kiosk.

Han har to kasser i virksomheden, en tipskasse og en kasse med den øvrige omsætning. Han og hans to sønner optæller kasserne hver dag og udfærdiger kasserapporter. Sønnerne er 16 og 18 år. Efter kasseoptællingen går de til indklagedes døgnboks med kontanterne.

Indklagede har indsat det rigtige beløb på 38.400 kr. den 31. december 2001, hvorved beløbet er accepteret. Han er sikker på, at han har afleveret dette beløb i døgnboksen. Hans optællingsprocedure hviler på tre uafhængige personer, der har optalt kassen sammen.

Hans revisor har afgivet erklæring om, at der ikke har været konstateret væsentlige differencer i den tid, revisoren har fungeret som revisor for ham.

Indklagede har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klagen falder uden for ankenævtets kompetence, idet klageren er erhvervsdrivende. Klagen bør således afvises efter § 2, stk. 2 og stk. 3 i Ankenævnets vedtægter. Dertil kommer, at en stillingtagen til tvisten forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske fra Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Afvisning bør derfor ske efter § 7 stk. 1 i Ankenævnets vedtægter.

Til støtte for frifindelsespåstanden har indklagede anført, at indbetalingen på klagerens konto skete med forbehold for senere optælling og afstemning, jf. optællingsaftalen. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem indbetalingsbilag og døgnbokskuvert, er det indklagedes optælling, der gælder. Ved modtagelse af døgnbokskuverter tager man udgangspunkt i, at den af kunden foretagne sammentælling er korrekt, hvorfor det på sammentællingen anførte beløb bogføres på kundens konto. Der var således tale om en foreløbig kreditering af klagerens konto den 31. december 2001, hvilket må have stået klart for klageren.

Der er ikke begået fejl i forbindelse med optællingen af klagerens kuvert. Ballerup afdeling har fulgt arbejdsgangen for håndteringen af døgnboks, hvilket ligeledes gælder for indklagedes centrale optælling.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Kendelser udvalgt af sekretariatet:

Klageren har anført, at han den 30. december 2001 indlagde en døgnbokskuvert i indklagedes døgnboks indeholdende 38.400 kr. Indklagede har anført, at kuverten indeholdt 32.800 kr. Da en stillingtagen hertil ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske fra Ankenævnet, afviser Ankenævnet sagen i medfør af vedtægterne § 7 stk. 1

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.