Klage over dansk filial af udenlandsk selskab afvist

Sagsnummer:330/2019
Dato:26-06-2020
Ankenævn:Henrik Waaben, Anita Nedergaard, George Wenning, Ida Marie Moesby, Finn Borgquist.
Klageemne:Afvisning - Afvisning, Ankenævnets kompetence, § 2, stk. 1
Ledetekst:Klage over dansk filial af udenlandsk selskab afvist
Indklagede:Entercard Danmark
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører Ankenævnets sekretariats afvisning af en klage over en dansk filial af et udenlandsk selskab.

Sagens omstændigheder

Den 6. september 2019 indsendte klageren en klage til Ankenævnet over Entercard Group AB. Som bilag til klagen sendte klageren en faktura på en betaling på 3.499,89 kr. af et totalt skyldigt beløb på 31.898,04 kr. vedrørende et Mastercard. På fakturaen var med håndskrift anført ”Inkassovarsel mangler”.

Klageren betalte ikke klagegebyr.

Den 20. september 2019 blev klagen afvist af Ankenævnets sekretariat. Sekretariatet anførte blandt andet:

”…

Ankenævnet behandler ifølge sine vedtægter § 2, stk. 1, klager over pengeinstitutter, der er etableret i Danmark eller Færøerne, danske og færøske pengeinstitutters herværende datterselskaber, danske filialer af udenlandske pengeinstitutter, realkredit­institutter, der er etableret i Danmark, og investeringsfonde, der er etableret i Danmark.

Din klage vedrører Entercard Group AB, som er et udenlandsk ejet kortselskab. Selskabet er hverken et pengeinstitut eller ejet af et dansk/færøsk pengeinstitut.

Efter sekretariatets opfattelse er det således åbenbart, at Ankenævnet ikke kan behandle klagen. Vi afviser derfor at behandle klagen, jævnfør vedtægterne § 6.

…”

Ved en e-mail samme dag anmodede klageren om, at sagen blev genåbnet, idet klageren anførte, at klagen vedrørte Entercard Danmark, filial af Entercard Group AB, Sverige.

Samme dag fastholdt sekretariatet afvisningen, og anførte, at Entercard Group AB, Sverige, ikke var et pengeinstitut, og Entercard Danmark derfor ikke var en dansk filial af et udenlandsk pengeinstitut. Sekretariatet informerede klageren om, at han kunne få indbragt afvisningen for Ankenævnet, hvis han betalte klagegebyret på 200 kr.

Klageren sendte en udskrift, der blandt andet viste følgende om Entercard Danmark, filial af Entercard Group AB, Sverige:

”…

Virksomhedsform

Filial af udenlandsk aktieselskab …

 

Branchekode

[…] Andre kreditselskaber

Formål

Filialens formål er at drive finansieringsvirksomhed og kreditgivning, herunder særligt virksomhed knyttet til kreditkort, samt produktudvikling af sådanne kort.

…”

Klageren anførte, at udskriften viste, at Entercard Danmark var en finansiel virksomhed, som jævnfør vedtægterne var omfattet af Ankenævnets kompetence.

Sekretariatet fastholdt afvisningen og informerede på ny om, at klageren kunne indbringe afvisningen for Ankenævnet ved at betale klagegebyret.

Ved e-mail af 22. september 2019 anmodede klageren om en begrundelse for afvisningen, jævnfør vedtægterne § 5, stk. 5, og klageren henviste til en afgørelse nr. 489/2010.

Ved e-mail af 23. september 2019 svarede sekretariatet:

”…

Begrundelsen for afvisningen er anført i sekretariatets brev og e-mail af 20. september 2019.

EnterCard Danmark er ikke en dansk filial af et udenlandsk pengeinstitut fordi EnterCard Group AB ikke er et pengeinstitut, men et kreditselskab.

Du henviser til 489/2010 vedrørende en klage over en dansk filial af Swedbank. Ankenævnet kunne behandle klagen fordi Swedbank er et pengeinstitut.

Hvis du ønsker at indbringe sekretariatets afvisning for Ankenævnet, skal du indbetale klagebyret.

…”

Den 28. november indbetalte klageren klagegebyret med henblik på at indbringe sekretariatets afvisning for Ankenævnet.

Klageren fremlagde en udskrift fra Finanstilsynets hjemmeside. Heraf fremgik blandt andet:

”...

Pengeinstitutternes størrelsesgruppering 2019

Gruppe 5 – Filialer af udenlandske institutter i Danmark

6004 Swedbank, Filial af Swedbank AB (pupl), Sverige

29007 EnterCard Danmark, filial af EnterCard Group AB, Sverige

…”

Klageren fremlagde endvidere en e-mail af 5. oktober 2018, hvor Entercard Danmark henviste klageren til at klage til Ankenævnet. På forespørgsel fra sekretariatet herom svarede Entercard Group AB ved en e-mail af 16. januar 2020 følgende:

”…

EnterCard deler jeres opfattelse af kompetencespørgsmålet. Vi har indskærpet dette overfor vores klageafdeling.

Vi vil gerne beklage, at vi har givet forkert vejledning til en kunde om at klage til Det finansielle Ankenævn.

…”

Den 20. februar 2020 sendte sekretariatet en fornyet forespørgsel til Entercard Group AB på baggrund af, at den oprindelige klage over Entercard Group AB, jævnfør klageskemaet, var ændret til en klage over Entercard Danmark, filial af EnterCard Group AB, Sverige, jævnfør klagerens e-mail af 20. september 2019.

Ved en e-mail af 22.  april 2020 svarede ”Entercard” via en advokat følgende:

”…

Som dansk filial opererer EnterCard på det danske marked og tilbyder forbrugslån samt udstedelse af kreditkort til sine kunder. Ankenævnet for Finansieringsselskaber behandler klager fra forbrugere over fritstående lån og kreditter, der er ydet af finansieringsselskaber, der er etableret i Danmark. Derfor vil Ankenævnet for Finansieringsselskaber være kompetent i klagesager, der vedrører EnterCards udstedelse af forbrugslån. Undtaget af Ankenævnet for Finansieringsselskabers kompetence er klager over betalingskortudstedere. Klager, der vedrører EnterCards udstedelse af kreditkort, vil derfor i stedet skulle behandles af Forbrugerklagenævnet, som er kompetent til at afgøre konkrete tvister, der involverer betalingskort.

Entercard vil derfor fremover henvise klager, der vedrører EnterCards udstedelse af kreditkort til Forbrugerklagenævnet og klager om EnterCards forbrugslån til Ankenævnet for Finansieringsselskaber.

…”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at klagen realitetsbehandles.

Klageren har anført, at klagen vedrører en finansiel virksomhed, der er omfattet af Ankenævnets kompetence, jævnfør Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet behandler klager over pengeinstitutter, realkreditinstitutter og investeringsfonde, der er etableret i Danmark.

Entercard Danmark, filial af EnterCard Group AB, Sverige, er etableret i Danmark, men er hverken et pengeinstitut, realkreditinstitut eller en investeringsfond. Entercard Danmark er heller ikke hverken et datterselskab af et dansk pengeinstitut eller en filial af et udenlandsk pengeinstitut.

Klagen over Entercard Danmark falder herefter uden for Ankenævnets kompetence. Ankenævnet tiltræder derfor sekretariatets afvisning af klagen, jævnfør Ankenævnets vedtægter § 6, stk. 1.

Klageren henvises til eventuelt at indbringe sagen for Ankenævnet for finansieringsselskaber, www.finansanke.dk og/eller Nævnenes Hus/Forbrugerklagenævnet.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.