Krav om dækning af omkostninger ved mortifikation af ejerpantebreve, som havde været pantsat til pengeinstitut.

Sagsnummer:18/2004
Dato:28-04-2004
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Duerlund, Niels Bolt Jørgensen, Poul Erik Tobiasen, Morten Westergaard
Klageemne:Ejerpantebrev - omkostninger ved mortifikation
Ledetekst:Krav om dækning af omkostninger ved mortifikation af ejerpantebreve, som havde været pantsat til pengeinstitut.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede er forpligtet til at dække klagerens omkostninger ved mortifikation af et antal ejerpantebreve, som havde været håndpantsat til indklagede.

Sagens omstændigheder.

Ved skrivelse af 24. oktober 1990 rettede klageren henvendelse til indklagedes Bagsværd afdeling vedrørende nogle ejerpantebreve lyst i klagerens ejendom i perioden 1961-1978 for i alt 415.000 kr. Pantebrevene havde været pantsat til indklagede til sikkerhed for nogle selskabers engagement med indklagede. Klageren anmodede om udlevering af ejerpantebrevene, samt om at ejerpantebrevene blev aflyst af tingbogen. Ved skrivelse af 29. s.m. meddelte indklagede, at indklagede ikke var i besiddelse af ejerpantebrevene, som var udleveret i forbindelse med indgåelse af en tvangsakkord. Indklagede foreslog klageren at rette henvendelse til en udlånsinstitution, som havde haft sekundær pant i ejerpantebrevene.

Ved skrivelse af 2. januar 2004 rettede klageren på ny henvendelse til indklagedes Bagsværd afdeling. Klageren anmodede indklagede om at fremsende ejerpantebrevene. Ved skrivelse af 8. s.m. meddelte indklagede, at det engagement, som ejerpantebrevene havde ligget til sikkerhed for, var blevet indfriet for langt mere end fem år siden. Indklagede henviste samtidig til, at man i henhold til Ankenævnets praksis ikke var forpligtet til at opbevare dokumentation for udlevering af ejerpantebrevene i mere end fem år efter indfrielsen af det pantsikrede engagement. Indklagede afviste derfor at dække klagerens udgifter til mortifikation af ejerpantebrevene samt udstedelse af erstatningspantebreve.

Den 21. januar 2004 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Under sagens forberedelse har indklagede fremlagt kopi af en kvittering underskrevet af klageren den 8. august 1984. Kvitteringen angår "Udlevering af Særlige effekt". På kvitteringen er anført syv effekter med løbenumre. Indklagede har endvidere fremlagt et depotudtog pr. 30. december 1983, hvoraf de tilsvarende løbenumre med specifikation af syv ejerpantebreve med pant i klagerens ejendom fremgår; depotudtoget er påført "UDLEVERET 8/8-84" ud for de syv depotnumre.

Parternes påstande.

Klageren har den 21. januar 2004 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at dække omkostningerne ved mortifikation "af bortkomne pantebreve i alt kr. 415.000 kr. samt oprettelse af tilsvarende nye".

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at det af depotudtoget fremgår, at der var yderligere deponerede værdipapirer og ejerpantebreve i andre ejendomme mv. Han stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor udleveringskvitteringen ikke omhandler alle deponerede panteeffekter på depotudtoget.

Kvitteringen af 8. august 1984 mangler, så vidt han kan se, en bekræftende underskrift fra depotforvalteren, hvilket ikke er tillidsvækkende. Han antager, at han forlods er blevet afkrævet en underskrift, før depotforvalteren kunne eller ville udlevere dokumenterne, hvilket således antagelig ikke er sket.

Materiale er måske blevet makuleret eller udleveret til anden side f.eks. den sekundære håndpanthaver, jf. indklagedes skrivelse af 29. august 1990.

Han finder ikke, at indklagede har løftet sin bevisbyrde blot ved at fremlægge en kvittering af tvivlsom værdi.

Indklagede har anført, at det fremgår af en elektronisk tingbogsoplysning fra januar 2004, at alene syv af ni tinglyste ejerpantebreve er lyst med meddelelsespåtegning til indklagede.

De syv ejerpantebreve blev frigivet i 1984 i forbindelse med, at klageren indbetalte et kontant beløb til nedbringelse af indklagedes engagement med to selskaber.

Af kvitteringen af 8. august 1984 sammenholdt med depotudtoget af 30. december 1983 fremgår, at klageren har fået udleveret de omhandlede syv ejerpantebreve.

Det er uden betydning for klagerens kvittering for udleveringen, at den ikke er forsynet med en påtegning fra depotforvalteren (indklagede), idet der alene er tale om en påtegning til internt brug.

De af klageren anførte andre effekter, der fremgår af depotudtoget ultimo 1983, har ikke nogen betydning for nærværende sag.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ved klagerens underskrift på kvitteringen af 8. august 1984 sammenholdt med depotudtoget af 30. december 1983 må det anses for godtgjort, at klageren i august 1984 modtog syv af de ni ejerpantebreve, som klageren nu kræver indklagede skal godtgøre ham mortifikationsomkostningerne for. Af denne grund kan klagerens påstand for så vidt angår disse pantebreve ikke tages til følge.

Med hensyn til de to øvrige ejerpantebreve bemærkes, at det ikke er godtgjort, at indklagede på noget tidspunkt har haft sikkerhed heri. Allerede som følge heraf kan klagerens påstand vedrørende disse ejerpantebreve ikke tages til følge.

Som følge af det anførte

Klagen tages ikke til følge.