Spørgsmål om ansvar for Roskilde Banks frarådning af salg af aktier i banken i oktober 2006.

Sagsnummer:899/2010
Dato:25-03-2015
Ankenævn:John Mosegaard, Peter Stig Hansen, Anders Holkmann Olsen, Morten Bruun Pedersen, Jørn Ravn
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om ansvar for Roskilde Banks frarådning af salg af aktier i banken i oktober 2006.
Indklagede:Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører spørgsmål om ansvar for Roskilde Banks frarådning af salg af aktier i banken i oktober 2006.

Sagens omstændigheder

Klageren i sagen er boet efter A, der var kunde i Roskilde Bank, hvor hun havde et opbevaringsdepot.

Ultimo december 2001 indeholdt depotet 255 styk Roskilde Bank aktier. Efter et aktiesplit (1:5) samme år udgjorde beholdningen 1.275 styk. I 2005 erhvervede A yderligere 220 styk aktier, hvorefter beholdningen udgjorde 1.495 styk. Efter et aktiesplit den 23. oktober 2006 (1:2) udgjorde beholdningen 2.990 styk.

Klageren har oplyst, at A rettede henvendelse til banken i oktober 2006, da hun overvejede at sælge sin beholdning af Roskilde Bank aktier i forbindelse med aktiesplittet den 23. oktober 2006. Klageren har anført, at A’s rådgiver i Roskilde Bank frarådede dette og i stedet rådede A til at købe yderligere aktier i Roskilde Bank.

Finansiel Stabilitet har oplyst, at Finansiel Stabilitet ikke har nærmere oplysninger om hændelsesforløbet i oktober 2006 og ikke har nærmere oplysninger om, hvorvidt der blev drøftet risikospredning. Finansiel Stabilitet er ikke i besiddelse af en udarbejdet risikoprofil for A.

Ved udgangen af december 2006 indeholdt depotet uændret 2.990 styk Roskilde Bank aktier. Kursværdien af aktierne udgjorde i alt 1.947.715,90 kr. Depotet indeholdt endvidere realkreditobligationer til en samlet kursværdi af ca. 527.000 kr.

I forbindelse med en aktieemission med tegningsperiode fra den 12. marts 2007 til den 3. april 2007 købte A yderligere den 30. marts 2007 300 styk Roskilde Bank aktier til kurs 300 for i alt 90.000 kr.

Ved fondsbørsmeddelelse af 24. august 2008 oplyste Roskilde Bank, at den ikke længere opfyldte lovgivningens solvenskrav. Handlen med Roskilde Bank aktier blev herefter suspenderet. Banken blev erklæret konkurs den 3. marts 2009. Finansiel Stabilitet fik via et nyt selskab, der overtog navnet Roskilde Bank, til formål at afvikle den gamle Roskilde Banks aktiviteter.

Den 30. december 2010 indgav A en klage over Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) til Ankenævnet med krav om erstatning på 2.037.715,90 kr., svarende til kursværdien af de 2.990 styk aktier ved udgangen af 2006 samt kursværdien af de 300 styk aktier på tegningstidspunktet den 30. marts 2007.

I december 2010 indledte Forbrugerombudsmanden en undersøgelse vedrørende omstændighederne omkring ”gammel” Roskilde Banks salg af egne aktier i perioden fra den 1. januar 2006 til bankens sammenbrud den 24. august 2008.

Klagesagen blev sat i bero med henblik på at afvente resultatet af undersøgelsen. A afgik ved døden, og klagen blev videreført af boet efter A.

Den 2. december 2013 indgik Forbrugerombudsmanden en forligsaftale med Finansiel Stabilitet, hvorefter visse kunder fik tilbud om erstatning på 60 % af deres tab på aktier i Roskilde Bank. Af forligsaftalen fremgår blandt andet:

”...

På baggrund af denne undersøgelse har Forbrugerombudsmanden identificeret to aktiesalgskampagner i henholdsvis august-september 2006 og marts-april 2007, hvor der til et meget stort antal kunder er udsendt breve med ensartede opfordringer til at købe aktier i banken. Roskilde Banks rådgivning til kunderne i brevene fokuserede ensidigt på fordelene ved aktieinvesteringen, og kunderne fik ikke en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken. Samtidig var Roskilde Banks kunderådgivere blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtlig rådgivning.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Roskilde Banks aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 ikke var i overensstemmelse med reglerne om god skik i § 43 i lov om finansiel virksomhed, og at Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med disse aktiesalgskampagner.

Forbrugerombudsmanden har herved lagt vægt på, at Roskilde Bank i de to aktiesalgskampagner har foretaget et særdeles aggressivt salg af egne aktier, og at banken ikke har ydet individuel rådgivning eller har ydet utilstrækkelig rådgivning i forbindelse med salget af aktier til kunderne ...”

Forligsaftalen medførte, at klageren blev tilbudt erstatning vedrørende de 300 styk Roskilde Bank aktier købt den 30. marts 2007. Klageren accepterede tilbuddet, og klagen angår herefter alene aktierne erhvervet før denne dato.

Parternes påstande

Den 30. december 2010 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) skal betale 2.037.715,90 kr.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at A i samråd med sin søn overvejede at sælge sin beholdning af Roskilde Bank aktier i forbindelse med aktiesplittet den 23. oktober 2006. Bankrådgiveren i hendes filial frarådede dette og anbefalede i stedet, at hun købte yderligere aktier i Roskilde Bank, grundet en relativt stor kontantbeholdning. Bankens anbefaling blev gennemført ved A’s køb af Roskilde Bank aktier den 30. marts 2007.

A havde generelt ikke beskæftiget sig med pengesager, men lyttede til bankens rådgivning. A er berettiget til erstatning for tabet på sine aktier i Roskilde Bank.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har blandt andet anført, at klageren ikke har løftet bevisbyrden for, at banken har pådraget sig et erstatningsansvar.

Klageren har anført, at A blev frarådet at sælge aktierne, men har ikke redegjort for baggrunden for henvendelsen i oktober 2006 eller de nærmere omstændigheder i forbindelse med rådgivningen om et eventuelt salg i oktober 2006. Det fremgår således ikke, om der blev foretaget en egentlig rådgivning om, hvordan der skulle forholdes med klagerens investering, eller om anbefalingen blev fremsat i en mere tilfældig sammenhæng. Klageren har ikke redegjort for præcist hvilke fejl og forsømmelser, der kan tilregnes banken som ansvarspådragende. Klageren har ikke oplyst hvilke medarbejdere fra Roskilde Bank, der forestod ekspeditionerne.

En eventuel anbefaling om at fastholde beholdningen af Roskilde Bank aktier i oktober 2006 kan ikke i sig selv anses for ansvarspådragende.

A havde været aktionær i Roskilde Bank i hvert fald siden 2001. A kunne ikke være ubekendt med, at investering i bankaktier gav mulighed for både gevinst og tab.

A havde i sin tid som aktionær haft betydelige værdistigninger aktiebeholdningen og måtte være vidende om, at aktien var kursfølsom.

A havde i hvert fald siden henvendelsen i oktober 2006 været opmærksom på, at aktier i Roskilde Bank var forbundet med risiko.

A fastholdt af egen fri vilje investeringen. A solgte ikke efterfølgende aktierne eller en del heraf, men købte tværtimod nye aktier i Roskilde Bank. A bærer risikoen for, at der ikke blev gennemført et salg af aktiebeholdningen eller en del af denne.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har anført, at A i oktober 2006 overvejede at sælge sin beholdning af aktier i Roskilde Bank, men at banken frarådede dette og i stedet anbefalede A at købe yderligere aktier i Roskilde Bank.

Det fremgår af forligsaftalen af 2. december 2013 mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet, at Roskilde Bank i forbindelse med aktiesalgskampagner i august-september 2006 og marts-april 2007 fokuserede ensidigt på fordelene ved investering i bankens aktier, at kunderne ikke fik en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken, og at Roskilde Banks kunderådgivere var blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtligt rådgivning. Det fremgår endvidere af forligsaftalen, at det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med disse aktiesalgskampagner. Ankenævnet tiltræder denne vurdering.

Finansiel Stabilitet har under sagen imødekommet en del af klagen, idet klageren har fået erstatning i henhold til forliget mellem Finansiel Stabilitet og Forbrugerombudsmanden for aktierne købt den 30. marts 2007 i forbindelse med bankens aktiesalgskampagne i marts-april 2007.

Tre medlemmer – John Mosegaard, Peter Stig Hansen og Anders Holkmann Olsen – udtaler :

Vi finder, at en afgørelse af sagen forudsætter en bevisførelse i form af vidneforklaringer om det passerede ved klagerens henvendelse i banken i oktober 2006. Da en sådan bevisførelse ikke kan finde sted for Ankenævnet, men i givet fald må ske for domstolene, stemmer vi for, at Ankenævnet afviser sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

To medlemmer – Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn – udtaler:

Vi finder det godtgjort, at Roskilde Bank i oktober 2006 og dermed kort efter aktiesalgskampagnen i august-september 2006 rådgav klageren til at fastholde investeringen i bankens aktier og til at købe yderligere aktier. Klageren købte herefter yderligere aktier den 30. marts 2007.

Vi finder, at banken derved pådrog sig et erstatningsansvar. Vi stemmer derfor for, at der gives klageren medhold for et beløb svarende til 60 % af aktiernes kursværdi i oktober 2006.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertal.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.