Krav om at pengeinstitut skal tilbyde betalingsløsning med mulighed for køb hos kryptovalutabørs og kryptovalutaplatform.

Sagsnummer:5/2024
Dato:31-05-2024
Ankenævn:Helle Korsgaard Lund-Andersen, Inge Kramer, Andreas Moll Årsnes, Rolf Høymann Olsen og Jørn Ravn.
Klageemne:Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om at pengeinstitut skal tilbyde betalingsløsning med mulighed for køb hos kryptovalutabørs og kryptovalutaplatform.
Indklagede:Frørup Andelskasse
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

ANKENÆVNETS

SAMMENSÆTNING:

Helle Korsgaard Lund-Andersen, Inge Kramer, Andreas Moll Årsnes, Rolf Høymann Olsen og Jørn Ravn.

 

 

MØDEDATO:

23. maj 2024

 

 

 

Indledning

Sagen vedrører krav om, at pengeinstitut skal tilbyde betalingsløsning med mulighed for køb hos kryptovalutabørs og kryptovalutaplatform.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Frørup Andelskasse, hvor han har et indlånsengagement med lønkonto, budgetkonto, anfordringskonto, et andelsbevis samt to pensionsopsparingskonti.

Klagen angår klagerens krav om, at andelskassen skal tilbyde en betalingsløsning, der giver mulighed for at foretage køb hos firmaet F (en kryptovalutabørs) og firmaet B (en kryptovalutaplatform) via andelskassen.

Andelskassen har fremlagt sine almindelige forretningsbetingelser for privatkunder.

Andelskassen har endvidere fremlagt print fra sin hjemmeside vedrørende tredjeparters mulighed for at få adgang til kunders konti. Det fremgår heraf:

”PSD2 (Payment Service Directive II) [det andet betalingstjenestedirektiv] er i Danmark implementeret ved den nye betalingslov og har bl.a. følgende formål:

  • Bygge videre på tankegangen fra GDPR at Kunden ejer data
  • PSD2 skal øge sikkerheden og øge konkurrence på betalingsmarkedet
  • PSD2 skal fremme innovation og sikre et mere teknologi/forretningsmæssigt neutralt marked
  • PSD2 skal skabe et mere integreret europæisk marked

Som en del af dette formål kan 3. parter på vegne af kunden fx gennemføre betalinger og give adgang til kontooplysninger på betalingskonti.

Til TPP’er/PSD2 tredjeparter:

Du kan få adgang til at afprøve disse muligheder ved at klikke her. (https://apiportal.prod.bec.dk/openbanking/sandbox/)

Her kan du også finde information om testsystem, dokumentation, support mv.

Du skal ifølge loven godkendes af det danske Finanstilsyn, for at der kan gives dig adgang til PSD2 tjenester. …”

Parternes påstande

Den 3. januar 2024 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Frørup Andelskasse skal tilpligtes at sørge for, at andelskassen får betalingsløsningen til F og B til at virke med iPhone 13 og iMac 2021 model.

Frørup Andelskasse har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at andelskassens betalingsløsning er mangelfuld og forhindrer, at han kan investere, købe og indbetale hos B og F.

Dette er fatalt, da han har anskaffet en dyr Trezor model T hardware wallet for at sikre sin kryptovaluta imod, at f.eks. B går konkurs. Imidlertid forhindrer andelskassen købet. Hos B er der intet, der virker, og det er ikke muligt at købe kryptovaluta.

F har open banking, der ikke virker med andelskassen, og som ikke har virket i to år med andelskassen. Andelskassen har fået dette at vide, men har intet gjort for at få det til at virke. Der er tale om forskelsbehandling, fordi dette virker hos store banker.

Den manglende mulighed hos andelskassen medfører forsinket indbetaling og tab af gevinst som følge af, at andelskassen sender mangelfulde oplysninger videre til andre aktører i betalingsprocessen.

Andelskassen har givet modstridende oplysninger i sagen. Først meddelte andelskassen, at den ikke understøtter at købe og sikre tokens hos F og B. Dernæst oplyste andelskassen det modsatte. Han kan imidlertid fortsat ikke købe og sikre tokens. Der kan måske også være fejl hos F og B, og at flere aktører ikke samarbejder teknisk.

Alle danske kunder skal have lige vilkår i alle pengeinstitutter. Det kan ikke være meningen, at kunder forfordeles, fordi de har valgt et mindre pengeinstitut. Det er ikke redelig forretningsskik og god praksis at forskelsbehandle vedrørende bankkunders adgang til at købe produkter. Andelskassen følger ikke praksis på dette lovområde og handler også i strid med konkurrenceloven.

Andelskassen bryder sig tilsyneladende ikke om kryptovaluta. Der er ingen modsætning mellem at tjene penge, give bedst mulig økonomisk service og rådgivning og give ham adgang til at købe og indbetale øjeblikkeligt som ønsket.

Frørup Andelskasse har anført, at andelskassen har haft kundeforhold med klageren i en lang årrække. Kundeforholdet har forløbet uden anmærkninger.

Andelskassens IT-udvikling foregår fra den datacentral, som andelskassen er tilknyttet. Andelskassen implementerer en lang række af de IT-løsninger, som kommer fra datacentralen.

Der er mange eksterne udbydere af løsninger i nye app’s, som kunderne kan vælge at benytte. Udbyderne af app's har behov for adgange via PSD2 for at kunne servicere kunderne. Andelskassen har ikke andre kunder, som efterspørger de to omtalte app's fra F og B.

Andelskassen giver på sin hjemmeside tredjeparter - som f.eks. F og B - adgang til opkobling via et link: ”PSD2 (Payment Service Directive II) (froerupandelskasse.dk)”. Dermed opfylder andelskassen betingelserne i PSD2. Linket, der fremgår af det fremlagte print fra andelskassens hjemmeside om adgang for tredjeparter til kunders konti, fører til en hjemmeside, som yderligere beskriver de tekniske forhold vedrørende adgang for tredjeparter.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren er kunde i Frørup Andelskasse, hvor han har et indlånsengagement, et andelsbevis og to pensionsopsparingskonti.

Andelskassen har oplyst, at tredjeparter som for eksempel firmaet F (en kryptovalutabørs) og firmaet B (en kryptovalutaplatform) har mulighed for at få adgang til opkobling til kunders konti via et link på andelskassens hjemmeside.

Klageren har anført, at andelskassens betalingsløsning er mangelfuld, og at andelskassen skal tilpligtes at sørge for, at andelskassen får betalingsløsningen til F og B til at virke.

Ankenævnet finder ikke, at andelskassen i aftalegrundlaget med klageren eller på anden måde særligt har forpligtet sig til at stille en betalingsløsning til rådighed for klageren, der giver ham adgang til at foretage køb hos F og B.

Det er endvidere ikke godtgjort, at andelskassen ikke opfylder kravene i det andet betalingstjenestedirektiv (PSD2) eller ikke overholder banklovgivningen i øvrigt.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Det bemærkes, at det ligger uden for Ankenævnets kompetence at påse overholdelse af konkurrenceretlige regler om tredjeparters adgang til opkobling til pengeinstitutkunders konti.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.