Spørgsmål om ansvar for oplysninger om fradragsret for eventuelt tab i forbindelse med investering i struktureret obligation.

Sagsnummer:580/2010
Dato:27-09-2011
Ankenævn:Eva Hammerum, Mette Gade, Søren Geckler, Troels Hauer Holmberg og George Wenning
Klageemne:Værdipapirer - skatteforhold
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om ansvar for oplysninger om fradragsret for eventuelt tab i forbindelse med investering i struktureret obligation.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om Danske Bank har givet klageren fejlagtige oplysninger om skattemæssige forhold i forbindelse med hans investering i en struktureret obligation.

Sagens omstændigheder.

Klageren var kunde i Danske Bank.

I efteråret 2007 ønskede klageren at investere et beløb. Efter det oplyste skulle midlerne bruges i 2010, hvor han regnede med, at skulle købe en lejlighed.

Danske Bank orienterede klageren om muligheden for at investere i Kommunekredit Energi Miljø Offensiv 2010. Førstnævnte obligation havde en udstedelseskurs på 100 og sidstnævnte havde en udstedelseskurs på 110. Begge obligationer ville blive indfriet til mindst kurs 100 ved udløb og højst til henholdsvis kurs 152 og 221,2.

Banken har under sagen fremlagt et brev af 13. september 2007 adresseret til klageren vedlagt prospekt for Kommunekredit Energi Miljø Offensiv 2010 samt faktaark. Klageren har anført, at han aldrig har modtaget materialet.

Af brevet fremgår:

"Vedlagt sender jeg endelig prospekt fra Kommunekredit Aktieindeksbaserede obligationer.

Jeg har noteret ved mødet her i banken at det var kr. 300.000, du ønskede at investere.

Hvis vedlagte materiale passer på dig, så giv mig venligst besked herom senest den 26. september."

Af prospektets side 29 fremgår følgende vedrørende beskatning:

"Personer

Kursgevinst er skattepligtig, mens tab kun kan modregnes eller fratrækkes efter særlige regler.

Skattepligtige kursgevinster, samt tab der kan fratrækkes, medregnes i kapitalindkomsten.

Tab kan som udgangspunkt kun modregnes i gevinster på andre finansielle kontrakter, herunder visse strukturerede obligationer udstedt 4. maj 2005 eller senere. Et eventuelt uudnyttet tab kan fremføres til modregning i senere indkomstår.

I visse tilfælde kan tabet dog fratrækkes direkte i kapitalindkomsten.

Tab kan således fratrækkes i det omfang tabet ikke overstiger forudgående indkomstårs skattepligtige nettogevinster, dog ikke tidligere indkomstår end 2002."

Den 24. september 2007 var klageren til møde i banken, hvor han ifølge banken besluttede sig for at investere i Kommunekredit Energi Miljø Offensiv 2010. Imidlertid var tegningsfristen udløbet den 21. september, og ikke som tidligere af banken oplyst den 26. september 2007. Der bliver derfor ikke indgået aftale om køb af obligationerne.

Klageren blev efterfølgende kontaktet telefonisk af banken og fik oplyst, at han kunne købe obligationer til tegningskursen.

Med valør den 28. september 2007 købte klageren nominelt 272.700 kr. Kommunekredit Energi Miljø Offensiv 2010 til kurs 110 for i alt 299.970 kr.

Den 23. september 2010 fik klageren besked fra banken om, at obligationerne var udløbet til kurs 100, således at han fik udbetalt 272.700 kr.

Klageren rettede henvendelse til banken og klagede over, at tabet på obligationerne ikke kunne trækkes fra i skat. Den 14. oktober 2010 afviste banken at dække klagerens tab.

Parternes påstande.

Klageren har den 20. oktober 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal dække skatteværdien af klagerens tab på Kommunekredit Energi Miljø Offensiv 2010.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han var meget i tvivl om, hvorvidt han skulle investere i obligationerne. Det der var udslagsgivende var, at hans rådgiver i banken sagde, at et eventuelt tab ville kunne trækkes fra i skat.

Rådgiveren sagde, at fradragsretten var uafhængig af eventuel kursgevinst på andre papirer.

Han har aldrig modtaget materiale om investeringen. Han investerede først efter, at deadline for investering var overskredet, og det var hans rådgiver, der over telefonen fortalte, at han godt kunne nå med.

Hvis han havde modtaget det nu fremlagte prospekt, havde han ikke foretaget investeringen, da det virker alt for uoverskueligt.

Han har mødtes med banken 6-8 gange gennem de seneste år, fordi han var utilfreds med den skattemæssige rådgivning. Det er således ikke korrekt, at han først har klaget, efter at obligationerne er udløbet.

Danske Bank har anført, at klageren blev rådgivet om den skattemæssige behandling af obligationerne inden investeringen. Det skete dels på møderne med banken og dels via det tilsendte prospekt.

Bankens medarbejder kan ikke genkende klagerens fremstilling af forløbet, herunder at han skulle have udtalt, at et tab ville kunne trækkes fra i skat uafhængigt af, om klageren sidenhen fik en kursgevinst på andre papirer.

Skatteværdien af negativ kapitalindkomst udgør ca. 33 %, hvorfor klagerens tab kan opgøres til 9.150 kr.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

På baggrund af parternes modstridende opfattelse af rådgivningsforløbet forud for klagerens køb af obligationerne, finder Ankenævnet, at en afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt banken fejlinformerede klageren om skattereglerne, ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.