Krav om erstatning for salg af aktier begrundet i manglende afgivelse af salgsordre.

Sagsnummer:33/2021
Dato:27-08-2021
Ankenævn:Henrik Waaben, Mette Lindekvist Højsgaard, Morten Bruun Pedersen, Poul Erik Jensen.
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Krav om erstatning for salg af aktier begrundet i manglende afgivelse af salgsordre.
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning for salg af aktier begrundet i manglende afgivelse af salgsordre.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er bosiddende i De Forenede Arabiske Emirater (tidszone Gulf Standard time, GST), blev den 27. juli 2020 kunde i Saxo Bank, hvor hun fik adgang til bankens handelsplatform.

Mandag den 14. december 2020 købte klageren via bankens handelsplatform aktier i to amerikanske selskaber, Intellia Therapeutics Inc. (NTLA-aktier) og Quanterix Corporation (QTRX-aktier), der begge var noteret på NASDAQ.

Banken har oplyst, at klageren den 15. december 2020 kl. 20:55:20 GMT placerede en salgsordre på salg af sine 100 stk. QTRX-aktier. Af klagerens aktivitetslog for den 15. december 2020 kl. 20:55 GMT fremgik følgende:

“15-dec-2020 20:55:21 … Position -115: Share trade executed to Sell 100 QTRX:xnas @ 44.2475, cost 10, 0.10, 0 USD, , Value date 17-dec-2020 by System User

15-dec-2020 20:55:21 … Order -759: Order executed to Sell 100 QTRX:xnas @ 44.2475 by System User (position -115)

15-dec-2020 20:55:20 … Order -759: Changed order relations, Standalone, related orders 0, 0 Related Position -773 Dealer: System User

15-dec-2020 20:55:20 … Order …-759: Placed Share order to Sell 100 QTRX:xnas @ market D.O.. . Dealer: System User

15-dec-2020 20:55:20 … Client [klageren] requests Place Sell 100 Shares QTRX:xnas Market @ D.O.

Klageren har bestridt, at hun har solgt sine QTRX-aktier. Hendes mor blev opereret den 15. december 2020, og hun erindrer ikke, at hun benyttede bankens app den dag.

Banken har oplyst, at det fremgik af klagerens aktivitetslog, at hun så ordrebekræftelsen på salget af hendes QTRX-aktier den 15. december 2020 kl. 20:55:22 GMT.

Klageren har oplyst, at hun forsøgte at logge på appen den 16. december 2020, og at der herefter skete følgende:

”On 16/12/20 I checked the app and saw a totally blank screen - I had to turn the phone off and then on again a few times before the app started working again. And then I discovered one of those holdings (QTRX) had disappeared from my portfolio. As if it had automatically sold itself.”

Klageren har fremlagt en korrespondance/chat i WhatsApp mellem hende og hendes bror fra den 14. december 2020 til den 16. december 2000, hvoraf blandt andet fremgår, at hun købte aktierne den 14. december 2020 efter vejledning/råd fra sin bror, at hun fik sort skærm den 16. december 2020, da hun forsøgte at logge på appen, og at hun efter råd fra sin bror herefter slukkede og genstartede appen, hvorefter hendes QTRX-aktier var væk.

Den 16. december 2020 sendte klageren en mail til banken, hvori hun anførte følgende:

”I made my first trades on Saxo this Monday and it’s a complete mess. I bought Quanterix (QTRX) on Dec 14, on Dec 15 the app went completely blank, and today the stock is no longer in my portpolio. It has SOLD ITSELF.

…”

Den 17. december 2020 svarede banken klageren, at hun den 15. december 2020 havde placeret en salgsordre, og at aktien var blevet solgt i overensstemmelse hermed.

Af bankens almindelige forretningsbetingelser gældende fra den 3. september 2020 fremgik blandt andet:

6. ORDRER OG INSTRUKSER

6.2 Kundens instrukser og ordrer er bindende for Kunden, når Saxo Bank har modtaget dem. Hvis Kunden ønsker at tilbagekalde en instruks eller ordre, som endnu ikke er udført, kan Kunden kontakte Saxo Bank og anmode om annullering af ordren, men Saxo Bank er ikke forpligtet til at acceptere annulleringen. En anmodning om annullering af en ordre kan fremsættes via Handelsplatformen eller ved at ringe til Saxo Bank Sales Trading, idet anmodninger om annullering af ordrer, hvor Marginkravet ikke er opfyldt, dog kun kan fremsættes over for Saxo Bank Sales Trading. En instruks eller ordre er først annulleret, når Kunden har modtaget en skriftlig bekræftelse herom fra Saxo Bank.”

 

Parternes påstande

Den 19. januar 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Saxo Bank skal:

  1. erstatte hendes tab ved salget af QTRX-aktier på ca. 200 USD
  2. genkøbe aktierne til hendes depot uden omkostninger for hende
  3. betale en kompensation for at afvise hendes klage uden at gide behandle den ordentligt
  4. Ændre sin handelsplatform, således at det tydeligt fremgår, hvornår kunden afgiver en salgsordre.

Saxo Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at den korrespondance/chat i WhatsApp mellem hende og hendes bror fra den 14. december 2020 til den 16. december 2000, som hun har fremlagt, dokumenterer det sagsforløb, som hun har beskrevet.

Hun købte aktierne efter rådgivning fra sin bror den 14. december 2020. Hun køber kun aktier efter rådgivning fra sin bror. Hun ville ikke sælge aktierne dagen efter, at hun havde købt dem, til en lavere kurs end købskursen.

Hun erindrer ikke, at hun anvendte bankens app den 15. december 2020, som banken påstår. Såfremt hun loggede på appen den 15. december 2020, var det alene for at tjekke kursen på sine aktier. Hendes mor blev opereret den 15. december 2020, og hun og hendes bror var optaget heraf og havde ikke tid til at handle på bankens platform.

Efterfølgende kom hendes bror med den antagelse, at hun måske havde trykket på ”CLOSE” knappen ved en fejltagelse, uden at hun vidste, at det betød ”CLOSE POSITION”. Det tror hun imidlertid ikke på. Hun er ikke idiot, og hun har både en universitetsuddannelse og finansiel viden. Hvis der alene stod ”CLOSE”, så er der tale om, at banken har navngivet fanebladet for lukning/salg af en position forkert/misvisende.

Klageren har endvidere anført følgende:

”I did not sell the stock - it had dropped around $200 in value, and I bought it just the day before to keep it for the medium to long term. Either the stock sold itself while the screen was blank on my end, or when I tried to close the page on 15/12/20 (using the CLOSE tab) the stock was sold (because according to SAXO's incorrect English CLOSE means TO SELL).”

Efter at hun indbragte sagen for Ankenævnet, tilbød banken hende på grund af beløbets størrelse at forlige sagen og betale erstatning, hvis sagen kunne afsluttes herved. Dette ønskede hun imidlertid ikke at acceptere, blandt andet fordi hun havde brugt mange timer på sagen. Banken svarede, at hun ikke ville få mere end maksimalt 200 USD, hvis hun fik medhold i sagen, da hun ikke ville få dækket omkostninger til den tid, som hun havde brugt på klagen. 

Hun finder det forkert og aggressivt, at banken forsøgte at få hende til at droppe sagen.

Saxo Bank har anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende.

Som det fremgår af klagerens aktivitetslog, skyldtes hendes tab, at hun selv solgte aktierne. Uanset om dette var tilsigtet eller ej, er banken ikke ansvarlig for, at kunder laver handler ved en fejl eller misforstår platformen.

Klageren har ikke lidt et tab på grund af kontraktbrud fra bankens side, grov uagtsomhed eller overtrædelse af almindelige retsregler.

Det af klageren anførte om, at banken har navngivet fanebladet for lukning/salg af en position forkert, bestrides.

Som det ses af et af banken fremlagt skærmbillede for klagerens konto, betyder ”CLOSE” at lukke positionen. Der er en ”CLOSE’ knap/bar ud for hver position/linje. Hvis det betød at lukke vinduet, ville der ikke være et behov for et ”CLOSE” faneblad ud for hver eneste position. Når kunden trykker på ’CLOSE”, kommer der derudover en ”CLOSE POSITION” handelsordre frem på skærmen med information om/en beskrivelse af den position, som kunden anmoder om at lukke og angivelse af navnet på aktien, antal stk. som ordren vedrører, bid/ask kurs samt ”last traded” kurs og ordretype. Kunden skal herefter trykke på den blå bar, hvor der står ’CLOSE POSITION”, før positionen lukkes/der placeres en salgsordre.

Klageren har alene været kunde i banken siden 27. juli 2020, og ”’CLOSE” fanebladet har altid haft samme navn. Bankens andre kunder tror ikke, at det betyder at lukke vinduet. Derudover er der vejledninger på hjemmesiden og handelsplatformen, der viser, hvordan platformen virker, og det er muligt at få en gratis demokonto, før man begynder at handle med sine egne penge. Klageren har besluttet ikke at åbne en demokonto for at gøre sig bekendt med platformen.

Ankenævnets bemærkninger

Mandag den 14. december 2020 købte klageren via bankens handelsplatform aktier i to amerikanske selskaber, Intellia Therapeutics Inc. (NTLA-aktier) og Quanterix Cor-poration (QTRX-aktier).

Banken har oplyst, at klageren den 15. december 2020 kl. 20:55:20 GMT placerede en salgsordre på salg af sine 100 stk. QTRX-aktier, hvorefter aktierne blev solgt.

Klageren har anført, at hun ikke solgte aktierne. Hendes QTRX-aktier var faldet ca. 200 USD, siden hun købte dem dagen før. Enten solgte aktierne sig selv, mens skærmen på hendes telefon var blank, eller også blev hendes aktiebeholdning solgt, da hun forsøgte at lukke siden den 15. december 2020 ved hjælp af ”CLOSE” knappen.

Ankenævnet finder, at det må lægges til grund, at klageren afgav ordre om salg af aktierne som registreret af banken.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at banken begik fejl eller forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af salgsordren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.