Indsigelser angående rådgivningen i forbindelse med lånefinansierede investeringer

Sagsnummer:808/2010
Dato:12-10-2012
Ankenævn:Eva Hammerum, Anita Barbesgaard, Jesper Claus Christensen, Troels Hauer Holmberg, Kjeld Gosvig Jensen
Klageemne:Værdipapirer - gearet/ lånefinansieret investering
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelser angående rådgivningen i forbindelse med lånefinansierede investeringer
Indklagede:Ringkjøbing Landbobank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører, om Ringkjøbing Landbobank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med rådgivning af klageren om lånefinansieret investering.

Sagens omstændigheder

Klageren fik i juni 2006 en investeringskredit på 2.000.000 kr. i Ringkjøbing Landbobank.

Investeringskreditten blev i perioden frem til juni 2007 forhøjet fire gange til i alt 6.000.000 kr. Til sikkerhed for kreditten fik banken pant i et værdipapirdepot
nr. … 136.

Den 28. marts 2008 solgte klageren fra ovennævnte depot 481 stk. BankInvest Højrentelande investeringsforeningsbeviser til kurs 93,9 for 44.990,90 kr. (efter fradrag af kurtage på 175 kr.).

Den 1. juli 2008 solgte klageren 4.863 stk. BankInvest Højrentelande beviser til kurs 82,25 for 399.981,75 kr.

Den 17. september 2008 solgte klageren 8.860 stk. BankInvest Højrentelande beviser til kurs 79 for 699.940 kr.

Den 25. september 2008 solgte klageren 17.857 stk. BankInvest Højrentelande beviser til kurs 75,15 for 1.339.940,62 kr.

Den 9. juni 2009 solgte klageren 156 stk. BankInvest Højrentelande beviser til kurs 62,35 for 9.551,60 kr.

Af de fremlagte fondsnotaer fremgår, at ordren "er gennemført efter reglerne om execution only, d.v.s. uden rådgivning".

Ankenævnets sekretariat modtog den 17. december 2010 indbetaling af klagegebyr fra klageren.

Sekretariatet anmodede den 27. januar 2011 klageren om at indsende et udfyldt klageskema.

Ved brev modtaget den 2. februar 2011 sendte klageren en postkvittering vedrørende afsendelse den 30. december 2010 af et rekommanderet brev til Ankenævnet.

Ved brev af 2. februar 2011 blev klageren af sekretariatet anmodet om at genfremsende klageskemaet, idet dette ikke var blevet modtaget.

Klageren blev ved brev af 1. april 2011 oplyst om, at hans klage var blevet henlagt, da klageskemaet endnu ikke var modtaget. Klagegebyret blev returneret til klageren.

Den 30. december 2011 modtog sekretariatet klageskema og gebyr fra klageren.

Parternes påstande

Den 30. december 2011 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Ringkjøbing Landbobank skal dække hans tab.

Ringkjøbing Landbobank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han blev kontaktet af banken.

Banken inviterede ham til at tage imod et meget fordelagtigt tilbud vedrørende hans opsparede midler.

Bankens rådgivning medførte, at han betalte omkring én million kr. for nogle højtforrentede investeringsbeviser.

Da finanskrisen indtraf sendte banken ham ca. 100.000 kr., som ifølge banken udgjorde, hvad der var tilbage.

Han var chokeret.

Banken har misinformeret ham og under falske forudsætninger fået ham til at købe værdiløse værdipapirer.

Ringkjøbing Landbobank har anført, at klageren selv efterspurgte investeringskreditten og tog initiativ til forhøjelserne heraf.

Klageren ønskede høj risiko i forbindelse med sine investeringer. Dette bekræftes af, at klageren har underskrevet fem kreditaftaler, i hvilke det er fremhævet, at investering for lånte midler kan være forbundet med ekstra risiko.

Indsigelser vedrørende rådgivning foretaget indtil den 31. december 2007 er forældet. De foretagne investeringer er dog i alle tilfælde i overensstemmelse med klagerens risikoprofil.

Klageren har foretaget fem værdipapirhandler efter den 1. januar 2008. I alle tilfælde salg foretaget efter reglerne om "execution only". Banken kan ikke påtage sig et rådgivningsansvar for sådanne transaktioner.

Der er ikke foretaget handler på grundlag af rådgivning fra banken efter den 1. januar 2008.

Banken kan ikke genkende klagerens sagsfremstilling - og har hverken misinformeret eller ledt klageren til at investere under falske forudsætninger.

Klageren er i lighed med de fleste andre investorer blevet ramt af de kursfald som fulgte af finanskrisen. Banken bærer ikke ansvaret herfor.

Banken har ikke begået ansvarspådragende fejl i forbindelse med rådgivning af klageren.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder, at en afklaring af sagens nærmere omstændigheder herunder vedrørende bankens rådgivning af klageren, vil forudsætte en yderligere bevisførelse bl.a. i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 7, stk. 1 i nævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.