Krav om tilbageførsel af købesum begrundet i indsigelse om mangelfuld tjenesteydelse. Betaling med betalingskort via en udenlandsk pengeoverførselsvirksomhed/betalingsinstitut.

Sagsnummer:009/2022
Dato:04-07-2022
Ankenævn:Henrik Waaben, Inge Kramer, Mette Lindekvist Højsgaard, Lisbeth Baastrup Burgaard og Finn Borgquist
Klageemne:Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Ledetekst:Krav om tilbageførsel af købesum begrundet i indsigelse om mangelfuld tjenesteydelse. Betaling med betalingskort via en udenlandsk pengeoverførselsvirksomhed/betalingsinstitut.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om tilbageførsel af købesum begrundet i indsigelse om mangelfuld tjenesteydelse. Betaling med betalingskort via en udenlandsk pengeoverførselsvirksomhed/betalingsinstitut.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Sydbank, hvor han havde et betalingskort.

I september og oktober 2021 indbetalte klageren i alt 127.798,79 kr. til en udenlandsk pengeoverførselsvirksomhed/betalingsinstitut, P.

Fra P blev pengene overført til to udenlandske onlinekasinoer.

Klageren anmodede banken om at tilbageføre transaktionerne.

Ved brev af 9. december 2021 afviste banken at tilbageføre transaktionerne. Af afvisningen fremgik:

”Tak for din henvendelse til bankens klageansvarlige.

Vi kan konstatere, at dine betalinger til onlinekasinoerne skete via betalingsinstituttet [P]. Dine betalinger skete derfor først til [P], der herefter overførte beløbene til de forskellige onlinekasinoer.

Bankens forpligtelser i forbindelse med indsigelsessager er beskrevet i betalingsloven. Banken er som udgangspunkt forpligtet til at erstatte kunders tab, hvis en tjenesteydelse købt på internettet ikke bliver leveret.

Da du har anvendt et betalingsinstitut til at gennemføre betalingerne, er det betalingsinstituttets tjenesteydelser banken skal forholde sig til. Vi forstår på din beskrivelse af sagen, at dine betalinger blev overført til onlinekasinoerne.

Da [P] således har leveret de købte tjenesteydelser, er banken ikke forpligtet til at godtgøre dit eventuelle tab.

Ovenstående er i overensstemmelse med Det finansielle ankenævns praksis, se f.eks. 201/2021.”

Parternes påstande

Den 9. januar 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skal tilbageføre 127.798,79 kr.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at de to udenlandske internetkasinoer burde holdes ansvarlige for at have misinformeret ham om forudsætningerne for at vinde i et konkret spil. De brød egne betingelser for indsatser på deres kasino.

Det er korrekt, at betalingerne skete via P, og at de blev formidlet korrekt, men den efterfølgende erhvervelse af serviceydelsen på kasinoerne skete på vilkår, hvor forbrugeren blev frataget muligheden for at vurdere sandsynligheden for gevinst.

P ønskede ikke at gå i dialog om sagen, men henviste til kasinoerne. Sagen kørte dermed i ring. Forbrugerbeskyttelsen er mangelfuld, hvis ikke de finansielle aktører kan stilles til regnskab for deres samarbejde med internetsvindlere.

Det forhold at kasinoerne kan friholdes for ansvar, fordi de gemmer sig bag betalingsformidleren, P, er kritisabelt, og dermed er der ikke den tilstrækkelige forbrugerbeskyttelse. Det gør det værre, at kasinoerne er registreret i Malta og derfor skal udøve deres erhverv under EU-forbrugerbeskyttelse. Dette tog banken ikke hensyn til i dens afgørelse.

Han blev henvist til spillemyndigheden på Malta, der henviste til Forbruger Europa. Forbruger Europa skrev, at sagen kunne tage op til et år at behandle, hvorfor han klagede til banken.

Han er grundlæggende ikke interesseret i at holde banken ansvarlig i sagen, men derimod kasinoerne og deres samarbejdspartner, P.

Forbrugersikkerheden ved brugen af betalingsformidlere er generelt udfordret. I en tidligere sag trådte banken ind og hjalp ham, da betalingen var sket direkte til et kasino. Da betalingen i denne sag skete til P, fralagde banken sig ansvar. Det undrer ham, at der er denne forskel, blot fordi han anvendte en mellemmand til betalingsformidling. Havde han været klar over forskellen, havde han ikke benyttet de pågældende kasinoer.

Sydbank har anført, at banken ikke er forpligtet til at godtgøre klagerens tab i forbindelse med onlinekasinoernes eventuelle manglende levering, da betalingerne er sket via P.

Betalingerne blev korrekt registreret og bogført.

Det er alene betalingen til P, der er relevant i forhold til bankens forpligtelser efter betalingslovens § 112. Da P videreoverførte klagerens betalinger som ønsket, blev P’s tjenesteydelse leveret.

Selv hvis Ankenævnet finder, at bankens forpligtelser i henhold til betalingslovens § 112 også omfatter onlinekasinoernes ydelser, er der ikke tale om manglende levering.

Forkerte oplysninger om vilkårene for at vinde, kan ikke sidestilles med manglende levering, men eventuelt mangler ved det leverede. Betingelserne for at klageren kan kræve godtgørelse efter betalingslovens § 112 er således ikke opfyldt.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Sydbank, hvor han havde et betalingskort.

I september og oktober 2021 foretog klageren køb for i alt 127.798,79 kr. Beløbet var klagerens betaling for spil hos onlinekasinoer. Betalingerne til onlinekasinoerne skete via P, der var en pengeoverførselsvirksomhed/betalingsinstitut. Banken har oplyst, at P løbende overførte indbetalingerne til onlinekasinoerne.

Klageren anmodede banken om at tilbageføre transaktionerne med begrundelsen, at kasinoerne havde misinformeret om forudsætningerne for at vinde i et konkret spil.

Efter det foreliggende lægger Ankenævnet til grund, at de af klageren gennemførte betalinger blev modtaget af P, der herefter skulle sørge for den videre overførsel af beløbene til onlinekasinoerne. Denne del af pengeoverførslerne, som Sydbank var involveret i, blev korrekt gennemført.

Ankenævnet finder ikke, at Sydbank kan gøres ansvarlig for den efterfølgende del af pengeoverførslerne, der blev foretaget af P som selvstændig betalingsformidler/betalingsinstitut.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen over Sydbank.

Ankenævnet kan ikke behandle en eventuel klage over P og/eller onlinekasinoerne.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.