Ekspeditionstid ved overførsel af engagement, herunder en betalingsgaranti til Udlændingestyrelsen.

Sagsnummer:127/2010
Dato:23-08-2011
Ankenævn:Vibeke Rønne, Christian Bremer, Hans Daugaard
Klageemne:Overførsel - almindelige konti
Ledetekst:Ekspeditionstid ved overførsel af engagement, herunder en betalingsgaranti til Udlændingestyrelsen.
Indklagede:Roskilde Bank (FS Finans A/S), Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

FONT-SIZE: 10pt">mso-bidi-font-family: Arial">Indledning.

Denne sag vedrører ekspeditionstiden ved overførsel af klagerens engagement, herunder en betalingsgaranti til Udlændingestyrelsen.

Sagens omstændigheder.

Klageren var kunde i Roskilde Bank. Engagementet bestod af bl.a. et boliglån samt en garanti som sikkerhedsstillelse i medfør af udlændingeloven. Til sikkerhed for engagementet havde banken håndpant i et ejerpantebrev på 770.000 kr.

Ved brev af 16. september 2009 tilbød Nordea Bank klageren og dennes udenlandske ægtefælle en Nordea Prioritet Andel på 500.000 kr., et andelsboliglån på 135.000 kr. og et privatlån på 185.000 kr. til indfrielse af gæld i Roskilde Bank samt et mindre lån gennem AcceptCard. Af brevet fremgår i øvrigt bl.a.:

"…

Garanti

Vi overfører også betalingsgarantien. I har oplyst, at [ægtefællen] har bestået sin dansk test og garantien derfor skal halveres. I fremsender dokumentation fra kommenen på dette."

Den 21. september 2009 underskrev klageren og ægtefællen dokumenterne til Nordea Bank vedrørende de tilbudte lån.

Den 22. september 2009 udarbejdede Nordea Bank en anmodning til Roskilde Bank om overførsel af engagementet, herunder boliglånet og garantien, som ifølge overførselsanmodningen havde en værdi på henholdsvis 770.000 kr. og 56.567 kr. Overførselsanmodningen blev underskrevet af klageren den 27. september 2009.

Roskilde Bank har oplyst, at man den 24. september 2009 overførte klagerens PBS aftaler på baggrund af en telefonisk henvendelse den 17. september 2009 fra Nordea Bank.

Den 2. oktober 2009 oprettede Nordea de nye lån.

I midten af oktober 2009 blev klagerens privatkredit med en gæld på ca. 24.000 kr. overført fra Roskilde Bank til Nordea Bank.

Ved brev af 18. november 2009 fra Nordea Bank blev klagerens bopælskommune anmodet om at slette garantien via Roskilde Bank, idet Nordea Bank havde udstedt en ny garanti til afløsning herfor.

Den 17. december 2009 underskrev klageren et oplysningsskema vedrørende garantien, som nu var nedskrevet til 28.283 kr. Ifølge Nordea Bank afleverede klageren skemaet til banken til 5. januar 2010.

Ved brev af 15. januar 2010 kvitterede kommunen for garantien stillet via Roskilde Bank.

Den 20. januar 2010 blev klagerens boliglån i Roskilde Bank med en restgæld på 784.680,77 kr. og ejerpantebrevet på 770.000 kr. overført til Nordea Bank.

Pr. den 31. december 2009 var der en nettorenteudgift på i alt 6.096,46 kr. på engagementet i Nordea Bank.

Klageren gav udtryk for utilfredshed med, at han i flere måneder havde betalt renter på gælden i både Roskilde Bank og Nordea Bank.

Roskilde Bank tilbød pr. kulance at refundere klageren 2.451,34 kr., som efter det oplyste svarede til differencen mellem renten hos Roskilde Bank og den lavere rente i Nordea i overførselsperioden og efter skat.

Parternes påstande.

Den 22. februar 2010 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank og eller Roskilde Bank skal refundere de dobbelte renter på i alt ca. 6.000 kr.

Nordea Bank og Roskilde Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at det var urimeligt, at han i overførselsperioden på fire måneder blev pålagt at betale dobbelt rente på engagementet.

Ekspeditionstiden hos Roskilde Bank på fire måneder for overførsel af lånet var urimelig lang.

Nordea Bank burde ikke beregne sig renter af de nye lån, før disse rent faktisk blev brugt til indfrielse af de gamle lån.

Roskilde Bank har anført, at man ikke ville frigive ejerpantebrevet, før garantien var returneret.

Overførslen blev ekspederet straks, da man fik bekræftet, at bankens garanti var afløst af en garanti udstedt af Nordea Bank.

Banken er uden indflydelse på Nordea Banks beregning af renter før indfrielsen af boliglånet blev effektueret.

Da renten var lavere i Nordea Bank har man imidlertid pr. kulance tilbudt klageren at refundere differencen.

Nordea Bank har anført, at klagerens nye lån blev oprettet, så man var klar til overførslen, der forventedes inden for sædvanlig ekspeditionstid.

Den lange ekspeditionstid beror ikke på forhold hos Nordea Bank. Tværtimod har man ud fra de givne omstændigheder handlet så hurtigt, det var muligt.

Årsagen til, at overførslen trak ud, var, at Roskilde Bank af uforståelige årsager ikke ville gennemføre denne, før garantien var flyttet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Nordia Bank var bekendt med, at klagerens tidligere pengeinstitut, Roskilde Bank, havde udstedt en garanti vedrørende klagerens ægtefælle. Nordea Bank måtte forvente, at Roskilde Bank ønskede sin garanti frigivet før bankens frigivelse af ejerpantebrevet, som lå til sikkerhed for klagerens engagement.

Nordea Bank kunne derfor ikke forvente, at Roskilde Bank ville gennemføre overførselsbegæringen inden for kort tid. Under disse omstændigheder burde Nordea Bank have sat udbetaling af lånet i bero indtil overførslen fra Roskilde Bank blev gennemført.

Nordea Bank skal derfor stille klageren således, at den del af lånet, der vedrørte boliglånet på 784.680,77 kr., først stiftes ved Roskilde Banks overførsel af dette den 20. januar 2010.

Nordea Bank skal derfor godtgøre klageren renteudgifter på lånet for så vidt angår 784.680,77 kr. til denne dato med fradrag af renteindtægter vedrørende samme beløb.

Som følge af det anførte træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Klagen vedrørende Roskilde Bank tages ikke til følge. Nordea Bank skal inden fire uger betale en rentekompensation til klageren som i afgørelsen bestemt.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.