Indsigelse mod pengeinstituts afslag på at medvirke til betalingsoverførsler til udlandet og på anmodning om konto med tilknyttet Mastercard, som klageren ønskede at overdrage til en udenlandsk betalingsmodtager.

Sagsnummer:198/2019
Dato:19-11-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Sønderbæk, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen, Finn Borgquist.
Klageemne:Indlån - øvrige spørgsmål
Betalingsoverførsel til udlandet - gennemførelse
Ledetekst:Indsigelse mod pengeinstituts afslag på at medvirke til betalingsoverførsler til udlandet og på anmodning om konto med tilknyttet Mastercard, som klageren ønskede at overdrage til en udenlandsk betalingsmodtager.
Indklagede:Arbejdernes Landsbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører indsigelser fra klageren mod et afslag fra Arbejdernes Landsbank på at medvirke til betalingsoverførsler til udlandet og på at oprette en konto med et tilknyttet Mastercard, som klageren ønskede at overdrage til en udenlandsk betalingsmodtager.

Sagens omstændigheder

Klageren har en konto i Arbejdernes Landsbank.

Banken indkaldte klageren til et møde, der blev afholdt den 29. marts 2019.

Banken har oplyst, at baggrunden for mødet var klagerens brug af bankens systemer til udenlandske overførsler og et forsøg på at overføre et større beløb til Filippinerne. Klageren blev orienteret om, at det var bankens klare overbevisning, at klageren blev udsat for ”love scam” samt eventuelt pengeafpresning, og at banken på den baggrund ikke længere kunne tilbyde klageren muligheden for at foretage udenlandske overførsler.

Den 3. april 2019 sendte banken et resume af mødet til klageren. Af resumeet fremgik:

”Der er afholdt møde vedr. dit brug af bankens systemer til afsendelse af udenlandske overførsler til Filippinerne samt fremsendelse af penge via internettet.
Vi har forstået, at du gennem de sidste cirka 9 år har haft kontakt til [navn] samt sporadisk kontakt til et par andre piger.
Vi har orienteret dig omkring, at du efter vores klare overbevisning er udsat for svindel –”love scam” samt evt. afpresning i forhold til sagen vedrørende den kidnappede pige. Vi har noteret os, at andre ligeledes har påpeget dette over for dig af flere omgange, blandt andet personalet i [pengeinstitut P] samt det danske lufthavnspoliti.
Ud over ovenstående dialog har vi meddelt dig, at vi fremadrettet ikke kan tilbyde dig muligheden for at lave udenlandske overførsler i bankens systemer her i Arbejdernes Landsbank og vi har ligeledes lukket ned for muligheden for at benytte dit kort på internettet. Vi er overbeviste om at du bliver snydt og af hvidvaskmæssige hensyn kan vi ikke længere acceptere at der sendes flere penge afsted. Vi vil ikke se at du forsøger at sende penge til udlandet på nogen som helst måde – hverken via netbanken, over internet vha. dine kortoplysninger eller via Western Union.
Fremadrettet vil det være muligt for dig  at have konto i Arbejdernes Landsbank og du kan benytte netbanken til betaling af regninger og tilmelding til betalingsservice. Dit kort kan benyttes til at hæve kontanter og kan fortsat også bruges i butikker til indkøb mv.
På mødet spurgte du om muligheden for at hæve hele indeståendet i kontanter. Dette har vi på det kraftigste frarådet, da du vil få meget svært ved at få pengene placeret andre steder på grund af hvidvasklovgivningen. Vi har desuden orienteret dig om at der er bestemte beløbsgrænser for indførsel af penge til andre lande såfremt du overvejer at rejse ud af landet med pengene.”  

Den 25. april 2019 afslog banken en anmodning fra klageren om en konto med et tilknyttet Mastercard. Klageren ønskede at indbetale et beløb på kontoen og at sende Mastercardet til politiet i Singapore med henblik på at hjælpe en pige ud af landet.

Parternes påstande

Den 27. juni 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Arbejdernes Landsbank skal give ham fuld dispositionsret over hans konto i banken uden begrænsninger af nogen art.

Arbejdernes Landsbank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken indkaldte ham til mødet den 29. marts 2019 med en skjult dagsorden, som var at blokere for hans overførsel af penge til udlandet, især til en filippinsk pige, som havde svaret på en kontaktannonce via internettet, og som han via internettet havde holdt kontakt med igennem ti år.

I perioden, hvor han havde haft kontakt med pigen, havde han frasolgt jordtilliggendet til sin landbrugsejendom, og indeståendet på hans konto havde derfor udgjort 500.000 kr. - 1.000.000 kr.

Bankens blokering medførte, at han blev afskåret fra at imødekomme et krav om at betale en gæld, som pigen havde oparbejdet under et uventet og forlænget ophold i Singapore. Som følge heraf blev pigen holdt indespærret, truet på livet, tortureret, udsultet og forsøgt seksuelt misbrugt.

Det er utilstedeligt, at banken på den måde kan sætte menneskeliv på spil – navnlig når han selv kan og vil betale.

I modsætning til ham, der har fulgt pigen igennem ti år, har banken ingen forudsætninger for at vurdere sagen. Han er sikker på, at han kan stole på, hvad pigen siger og fortæller.

Han kan med god samvittighed afvise alle beskyldninger om hvidvask.

Arbejdernes Landsbank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at der ikke er et konkret økonomisk mellemværende, da klager ikke har lidt et tab, jf. Det Finansielle ankenævns vedtægter § 5, stk. 3, nr. 2.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at den er af den klare overbevisning, at klageren bliver bedraget.

Banken ønsker ikke at medvirke til klagerens udenlandske overførsler, da formålet med overførslerne er, at tilvejebringe økonomiske midler til kriminelle. Banken kan endvidere ikke medvirke til sådanne overførsler med henvisning til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder, at sagen skal afvises.

Efter det foreliggende finder Ankenævnet ikke grundlag for at kritisere, at Arbejdernes Landsbank besluttede at afskære klageren fra via banken at overføre penge til udlandet, jævnfør bankens resume af 3. april 2019 af et møde den 29. marts 2019 mellem klageren og banken.

Ankenævnet finder endvidere, at banken den 25. april 2019 var berettiget til som sket at afslå den af klageren fremsatte anmodning om en konto med et tilknyttet Mastercard.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.