Indsigelse mod betalingsoverførsler via netbank til udenlandsk selskab vedrørende investering i bitcoins

Sagsnummer:378/2018
Dato:18-12-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Michael Reved, George Wenning, Morten Bruun Pedersen, Jørn Ravn.
Klageemne:Netbank - øvrige spørgsmål
Betalingsoverførsel fra udlandet - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod betalingsoverførsler via netbank til udenlandsk selskab vedrørende investering i bitcoins
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Indsigelse mod betalingsoverførsler via netbank til udenlandsk selskab vedrørende investering i bitcoins.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Jyske Bank. Klageren havde blandt andet en konto med et tilknyttet Visa-/Dankort og en fælleskonto med sin ægtefælle, M.

I 2017 fik klageren kontakt til en engelsk virksomhed, G, vedrørende investering i bitcoins.

I perioden 8. januar 2018 - 28. februar 2018 blev der via klagerens netbank gennemført fem betalingsoverførsler på i alt 25.800 EUR til tre engelske selskaber, herunder en betalingsoverførsel på 9.800 EUR til selskabet E, som var moderselskab til G. Betalingsoverførslerne blev hævet på klagerens og M’s fælleskonto og blev godkendt med      sms-koder, der blev sendt til klagerens telefonnummer.

I perioden 8. januar 2018 - 6. marts 2018 foretog klageren fire betalinger til G på i alt 3.997 EUR med Visa-/Dankortet. I samme periode modtog klageren seks indbetalinger på kontoen på i alt 3.400 EUR fra G.

Den seneste Visa-/Dankortbetaling til G, den 6. marts 2018, var på 1.000 EUR. Samtidig betalte klageren med Visa-/Dankortet 1.000 EUR – ifølge kontoudskriften – til en betalingsmodtager, P. Der blev imidlertid sendt kvittering for begge betalinger med G som modtager.

Klageren har oplyst, hun først forsøgte at betale 4.000 EUR med Visa-/Dankortet, og at hun i den forbindelse fik tilsendt en engangskode. Betalingen vedrørte en forsikring i forbindelse med, at hun havde anmodet om at få udbetalt de midler, som hun havde hos G. Betalingen kunne ikke gennemføres, og hun foretog derfor efterfølgende betalingerne på 2 x 1.000 EUR, hvor hun også fik tilsendt engangskoder.

Klageren har fremlagt kopi af blandt andet meddelelsen om engangskoden vedrørende de 4.000 EUR, som er dateret den 6. marts 2018 kl. 15.56, og kvitteringer for de to transaktioner á 1.000 EUR, der blev gennemført den 6. marts 2018 omkring kl. 16.

Den 7. marts 2018 blev der gennemført to betalingsoverførsler til E på 50.000 EUR og 9.800 EUR, svarende til i alt 446.299,36 kr. Beløbene blev hævet på fælleskontoen. Banken har oplyst, at betalingsoverførslerne var blevet autoriseret via netbank med klagerens Nemid den 6. marts 2018 henholdsvis kl. 16.23 og kl. 16.30. Der blev ikke sendt sms-koder, da der var tale om en beløbsmodtager, som klageren tidligere havde overført større beløb til. Klageren har anført, at hun ikke har foretaget eller godkendt betalingsoverførslerne på 50.000 EUR og 9.800 EUR.

Den 29. marts 2018 underskrev klageren en indsigelsesblanket med tro- og loveerklæring, hvor hun gjorde indsigelse mod transaktionerne på 50.000 EUR og 9.800 EUR. Af indsigelsesblanketten fremgik blandt andet:

”…

Da jeg absolut ikke vil være med mere bliver jeg tilbudt forsikring som vil afslutte med at jeg får bonus. Jeg skal overføre 4.000 € og så er alt slut. Jeg insisterer på at de skal tages fra min Visa konto. Jeg opdager om fredagen at der er taget store beløb fra hovedkonto. Jeg har haft Team Wiever tændt men sværger på at jeg ikke har set, aftalt eller indvilget i at overføre beløbet.

…”

Under sagen er der fremlagt kopi af korrespondance mellem klageren og G i perioderne 7. december 2017 - 5. februar 2018 og 7. december 2017 - 28. marts 2018. I en e-mail af 9. marts 2018 til G anførte klageren blandt andet:

”…

…I have tried everything to get in contact with you. Now I have pressed the withdraw button to get our 60000 Euro. Hope you will be able to send it back to our banc very quickly. How long time do you need to finish the rest. I know you are aware that this is a very bad situation just now.

…”

Af en e-mail af 26. marts 2018 til G anførte klageren blandt andet:

”…

… Please send the 60000E as quick as possible.My husband has not visited me on hospital because of this. Next time we trade it wil be with my own capital. Answer me. Did you know????? I am not stupid. I can see what a big opportunity you gave me if my luck had been better. I use Team Viewer. What if the trading goes wrong. …

…”

Banken har under sagen blandt andet fremlagt udskrifter vedrørende klagerens Nem-id-log som grundlag for de omtvistede overførsler. Heraf fremgår efter det oplyste, at der blev udstedt en nøgle den 6. marts 2018 kl. 16.23, og at denne blev anvendt ved betalingsoverførslen på 50.000 EUR. Der blev ikke udstedt en ny nøgle vedrørende betalingsoverførslen på 9.800 EUR, da denne blev lavet i samme ”flow”.

Parternes påstande

Den 20. november 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal holde hende skadesløs for hendes tab på 446.299,36 kr.

Jyske Bank har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun ikke har foretaget eller godkendt de omhandlede transaktioner på 50.000 EUR og 9.800 EUR, svarende til i alt 446.299,36 kr. Der foreligger uberettiget anvendelse af en betalingstjeneste, og banken hæfter økonomisk herfor over for hende, jævnfør betalingslovens § 100, stk. 1. Hun bør højst hæfte for 8.000 kr. af tabet på 446.299,36 kr., jævnfør betalingslovens § 100, stk. 4.

Hun har ikke forsætligt oplyst en personlig sikkerhedsforanstaltning til misbrugeren, hvilket banken heller ikke har bevist eller sandsynliggjort. Hun bør derfor ikke hæfte ubegrænset for tabet.

Banken har ikke dokumenteret, at den har overholdt sine forpligtelser i henhold til betalingslovens regler om kundeautentifikation og sikkerhed, jævnfør betalingslovens § 128. Det er bankens ansvar at sørge for, at der er dynamisk kundeautentifikation i forbindelse med overførsler, jævnført betalingslovens § 128, stk. 2.

Korrespondancen mellem hende og G understøtter på ingen måde bankens synspunkt om, at der skulle være tale om autoriserede betalinger. Korrespondancen viser blot hendes forsøg på at få pengene tilbage.

Den 6. marts 2018 forsøgte hun først at betale 4.000 EUR med Visa-/Dankortet, men det kunne ikke lade sig gøre. Hun betalte derfor 2 x 1.000 EUR. Hun fik sms’er om disse transaktioner, men ingen sms’er om betalingsoverførsler på 50.000 EUR og 9.800 EUR.

Hun henvendte sig telefonisk til banken, straks efter at hun den 9. marts 2018 blev opmærksom på de uretmæssige overførsler.

Hun har ikke på noget tidspunkt udleveret sit Nemid, nøgler fra sit Nemid, nøglekort eller adgangskode til Nemid. Hun har heller ikke anvendt Teamviewer til den aktuelle overførsel.

Ved en søgning på Google kan det konstateres, at G er kendt som svindlere, idet der er et hav af anmeldelser på, at folk er blevet svindlet.

Hun har anmeldt sagen til politiet i Hong Kong, hvor beløbsmodtagers pengeinstitut er beliggende, og i Danmark.

Jyske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren selv har godkendt de i sagen omhandlede betalingstransaktioner i sin netbank. Der er dermed ikke tale om uautoriserede betalingstransaktioner, jf. betalingslovens § 99. Banken er derfor ikke forpligtet til at godtgøre klageren transaktionerne.

Klageren gjorde ikke indsigelse mod transaktionerne snarest muligt. Det af klageren anførte om, at hun henvendte sig telefonisk den 9. marts 2018 bestrides. Klageren henvendte sig først den 27. marts 2018.

Klageren har oplyst, at hun forsøgte at få G til at forklare, hvad der var sket, og troede, at der var tale om en fejl. Af korrespondancen mellem klageren og G fremgår imidlertid, at klageren havde et bevidst ønske og en klar hensigt om at overføre beløb til G.

Klagerens personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt i forbindelse med betalingstransaktionerne, og de omhandlede betalinger er gennemført ved stærk kundeautentifikation.

Betalingslovens § 128 er i øvrigt ikke relevant for sagen, da der er tale om betalingstransaktioner, som klageren selv har godkendt, og dermed ikke uautoriserede transaktioner.

Transaktionerne er gennemført ved brug af klagerens Nemid (brugerid), Nemid adgangskode samt nøgler fra nøglekortet. Klageren har oplyst, at hun på intet tidspunkt i forbindelse med de omhandlede betalinger har anvendt Teamviewer og overladt kontrollen med sin PC til betalingsmodtageren, ligesom hun på intet tidspunkt har udleveret sit Nemid, nøgler fra sit Nemid nøglekort eller adgangskoden til Nemid. Under disse omstændigheder er det vanskeligt at se, hvorledes betalingsoverførslerne skulle være foretaget af andre end klageren selv.

Banken har af egen drift forsøgt at få betalingerne tilbageført fra betalingsmodtagers pengeinstitut, men beløbsmodtagers pengeinstitut har ikke set sig i stand til at returnere beløbene fra beløbsmodtagers konto.

Jyske Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at der er en sådan usikkerhed om de i sagen fremkomne faktiske oplysninger, at en afgørelse af sagen forudsætter en bevisvurdering i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må ske for domstolene, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren fik i 2017 kontakt til et udenlandsk selskab, G, der tilbød investering i bitcoins. Med henblik på investering gennem G foretog klageren en række betalinger, dels ved Visa-/Dankortbetalinger, der blev trukket på hendes konto i Jyske Bank, dels ved betalingsoverførsler til udlandet fra hendes og hendes ægtefælles fælles konto i banken. Klageren modtog endvidere nogle beløb retur fra G.

Klageren har oplyst, at hun ønskede at afslutte mellemværendet med G, og at hun med henblik herpå forsøgte at foretage en betaling på 4.000 EUR med sit Visa-/Dankort, men at det kun lykkedes hende at betale 2 x 1.000 EUR.

De to transaktioner á 1.000 EUR blev gennemført den 6. marts 2018 omkring kl. 16. Samme dag blev der gennemført to betalingsoverførsler på 50.000 EUR og 9.800 EUR til et udenlandsk selskab, E, som var G´s moderselskab. Betalingsoverførslerne, der svarede til i alt 446.299,36 kr., blev henholdsvis kl. 16.23 og kl. 16.30 godkendt/valideret med klagerens Nemid og trukket på fælleskontoen den 7. marts 2018. Der blev ikke sendt sms´er til klageren vedrørende betalingsoverførslerne, fordi klageren tidligere – i januar 2018 – havde godkendt en betalingsoverførsel på 9.800 EUR til E.

Den 29. marts 2018 underskrev klageren en indsigelsesblanket med tro- og loveerklæring, hvor hun gjorde indsigelse mod transaktionerne på 50.000 EUR og 9.800 EUR. Klageren anførte blandt andet, at hun i forbindelse med, at hun forsøgte at overføre 4.000 EUR, havde haft Teamviewer tændt, men at hun ikke havde set, aftalt eller indvilget i betalingsoverførslen. Klageren har under sagen via en advokat anført, at hun ikke på noget tidspunkt har udleveret sit Nemid, nøgler fra sit Nemid, nøglekort eller adgangskode til Nemid, og at hun ikke har anvendt Teamviewer til den aktuelle overførsel.

Tre medlemmer – Henrik Waaben, Michael Reved og George Wenning – udtaler:

Vi finder, at det på det foreliggende grundlag ikke er muligt at afgøre, om de omtvistede transaktioner skete ved tredjemands misbrug af klagerens Nemid, og i så fald om der foreligger misbrug under sådanne omstændigheder, at klageren hæfter helt eller delvist for beløbet, jf. betalingslovens § 100. Vi finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene.

Vi stemmer derfor for, at afvise sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

To medlemmer – Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn – udtaler:

Vi finder, at transaktionerne skyldtes tredjemands misbrug af klagerens Nemid. Det lægges endvidere til grund, at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke er ramt af tekniske svigt eller andre fejl, jf. betalingslovens § 98, stk. 1. Efter bestemmelsens stk. 2 er registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. betalingslovens § 93.

Vi finder, at klagerens Nemid er en personlig sikkerhedsforanstaltning, jf. betalingsloven § 7, nr. 31. Ved transaktionen blev der anvendt stærk kundeautentifikation, jf. betalingsloven § 7, nr. 30.

Efter betalingslovens § 100, stk. 5, hæfter betaleren uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, når den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt, og betalerens udbyder godtgør, at betaleren med forsæt har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Ankenævnet finder ikke, at banken har godtgjort, at betingelserne for, at klageren hæfter uden beløbsbegrænsning efter betalingslovens § 100, stk. 5, er opfyldt.

Efter betalingslovens § 100, stk. 4, nr. 2 og 3, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. af tabet som følge af andres uberettigede anvendelse, hvis betalerens udbyder godtgør, at betaleren med forsæt har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 5, eller at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Vi lægger til grund, at klageren er blevet franarret sin personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at tredjemand på anden måde har kunnet sætte sig i besiddelse heraf. På denne baggrund og efter det i øvrigt fremkomne finder vi ikke, at banken har godtgjort, at betingelserne for, at klageren hæfter efter de udvidede ansvarsbestemmelser i betalingslovens § 100, stk. 4 eller 5, er opfyldt. Klagerens hæftelse for tabet på 446.299,36 kr. udgør herefter højst 375 kr., jf. betalingslovens § 100, stk. 3.

Vi stemmer derfor for, at Jyske Bank inden 30 dage skal indsætte 445.924,36 kr. på klagerens og hendes ægtefælles fælleskonto med valør den 6. marts 2018.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.