Rådgivning i 2005 om køb af ScandiNotes III Junior 2010/2015 Obligationer, spørgsmål om betydningen af efterfølgende meddelte oplysninger. Genoptaget sag.

Sagsnummer:1130/2009
Dato:09-03-2010
Ankenævn:John Mosegaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg, Karin Ladegaard
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Rådgivning - investering
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Rådgivning i 2005 om køb af ScandiNotes III Junior 2010/2015 Obligationer, spørgsmål om betydningen af efterfølgende meddelte oplysninger. Genoptaget sag.
Indklagede:Ringkjøbing Landbobank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
PengeinstitutterIndledning.

Denne afgørelse af en genoptagelse af Ankenævnets kendelse af 18. september 2009.

Sagens omstændigheder.

Ved Ankenævnets kendelse af 18. september 2009 blev det bestemt, at Ringkjøbing Landbobank til anskaffelseskursen skulle tilbagekøbe de ScandiNotes III Junior Obligationer, som klageren den 10. november 2005 og 11. april 2007 havde erhvervet via banken.

Den 23. oktober 2009 godtgjorde Ringkjøbing Landbobank klageren forskellen mellem klagerens købskurs på ScandiNotes obligationerne og kurs 86 eller 8.095 kr.

Den 30. oktober 2009 traf Ankenævnets næstformand på anmodning af Ringkjøbing Landbobank beslutning om at genoptage kendelsen af 18. september 2009, som banken forinden havde meddelt, at den ikke ønskede at være bundet af.

Med hensyn til sagens omstændigheder henvises til kendelsen af 18. september 2009 (sag nr. 529/2008).

Under sagens genoptagelse er fremlagt afskrift af en telefonsamtale, som klageren den 25. januar 2008 havde med bankens finanschef M.

Af samtalen fremgår:

"…

Klageren: Jeg ringer oppe fra Herning, jeg er oppe i Landbobanken i Herning, jeg ringer, jeg har sådan noget der hedder Scandic junior

M:Ja

Klageren:Så lod jeg mærke til her på et eller andet tidspunkt så hoppede den lige pludselig ned med, til en kurs 87

M:Ja

M:Ja, hvad er det den er 3 % kupon ikke?

Klageren:Jamen jeg ved ikke hvad det er det må du fortælle mig det er jo noget de har fået mig til at gøre

M:Hvem?

Klageren:Nu skal jeg lige finde, du kan gå ind på mit depot ikke også? jeg skal lige prøve at gå ind på siden

M:Altså det her er jo en junior tranche af en obligation

Klageren:Ja

M:Som skal tage de første tab, hvor af der ligger en del lokalbanker

Klageren:Ja

M:Som har lånt penge ikke også

Klageren:Ja

M:Og de første tab skal den junior tranchen tage, og det er jo derfor den falder ned i 87 når man lige pludselig bliver bange for banksystemet om der er nogen der..

Klageren:Okay

M:Ikke også?

Klageren:Nej fandme nej

M:Jo det er derfor, det her er kredit vi snakker om, du har givet kredit til nogle banker hvor du skal tage de første øretæver

Klageren:

M:Det er det det drejer sig om sådanne et lån

...

M:Men ellers har det jo, der ligger jo nogle banker nede i de her Scandic notes som har lånt penge, de har brugt obligationsmarked til at finansiere sig med

Klageren:Ja

M:Og så har man lavet to trancher, en junior tranche og en senior tranche, eller m.. junior hedder den

Klageren:Ja

M:Og junior tranchen får man en højere rente på

Klageren:Ja

M:Men det gør man fordi man også påtager sig at få de første øretæver

Klageren:Okay

M:I hele serien

Klageren:Ja

M:Sådan er de skruet sammen

M:Junior jeg tror sku det er den der, for den har den sidste bud/udbudspris det er 86 af 88

Klageren:Ja

M:Som er sat i systemet så den er helt sikker rigtig nok

Klageren:Okay

M:Det vil jeg vurdere

Klageren:Ja men hvis nu man sagde og det gør man jo ikke ved sådan noget papir som de her, hvis man nu sagde at man gik ind og solgte dem, så får jeg kun den værdi der står der

M:Så har du børskursen, du har et bud der ude de kan sælge til

Klageren:Ja og det er jo den kurs der står her på min skærm

M:Det her er nogle gode efter skat papir men du kan ikke sige det er med livrem og seler fordi, og slet ikke når du køber junior tranchen for det er altså der, jeg har en anden en fremme her, det er en anden en de har udsted ikke også

Klageren:Ja

M:Også lavet som Scandic notes hvor der ligger, 2, 4, 6, 8, 10, 11 banker i ikke også

Klageren:Ja

M:Så funger de på den her måde, den her udstedelse var på omkring 850 mio. kr. i alt

Klageren:Ja

M:Så er der junior obligationerne i den serie det var de 133 mio.

Klageren:Ja

M:133 divideret med 850 det svare til 15 % ca.

Klageren:Ja

M:Så er der 11 banker der låner forskellig i den her har Amagerbanken lånt 75 mio. Djursland har lånt 50, det er ikke den du har det kan man gå ind og finde, Egnsbank Hanherred har lånt 50 i den her lå også Spar nord og Østjysk bank, men i og med at der er udstedt 133 mio. i junior tranchen, hvid der er en af de her banken her nede, så tager man, de første penge der bliver tabt de bliver taget af de 133 mio.

Klageren:Okay

M:Hvis der bliver tabt nogle nogen sinde det er ikke givet

Klageren:Ja

M:Du kan se så at den største lån der er her i, i den serie det er Fionia bank på Fyn de har lånt 100 Mio. nej Forstædernes bank er den største de har lånt 150 mio. i den her totale udstedelse

Klageren:Ja

M:Hvis Forstædernes bank går nedenom og hjem så er hele junior tranchen tabt for den var på 133 mio.

Klageren:Okay

M:I og med at Forstædernes bank har lånt mere end junior tranchen

Klageren:Ja

M:Og så det der hedder senior tranchen den skal så også tage nogle tab

Klageren:Ja

M:Den skal så i det her tilfælde tage 17 mio. tab

Klageren:Det vil sige den diff. der er mellem den der junior og senior ja

M:Junior tranchen får man en højre rente i men man skal også tage tabene, de første tab der kommer

Klageren:Okay

M:Det mindste lån der er i den her serie er Nordfyns bank de har lånt 15 mio. hvis de gik nedenom og hjem, jamen så vil det gå ud over junior tranchen, men det vil ikke gå helt ud over dem

Klageren:Nej

M:Så vil der ryge godt og vel 10-12 % af kapitalen, det svare lige nøjagtig at så vil man nok få dem indfriet til kurs 88 i stedet for 100

Klageren:Ja, men når jeg nu siger det der til dig for det første så kan det vel ikke gå at sælge dem nu ?

M:Jamen det ved ikke, det er jo derfor prisen er der hvor den er, fordi der har været usikkerhed i hele altså kreditsystemet i hele verden i en periode

Klageren:Ja, ja altså i den finansielle sektor

Klageren:Ja så spørger jeg dog som en eller anden form for rådgiver hvor sikker er det her papir her så alligevel

M:Jeg vurder det er sikkert

Klageren:Ja

M:For du kan jo også se så længe bankerne bliver reddet ikke også, så er det sikker nok

Klageren:Ja

M:Men verden må ikke havne i en situation hvor den går helt af lave vel

Klageren:Nej nej

M:For så kan du jo ikke redde tingene vel

Klageren:Nej

M:Men det er der jo heller ikke noget der tyder på endnu i hvert fald

Klageren:Nej

M:For vi ved jo godt i Danmark at der er 1, 2, 3 banker der har været hårdt med

Klageren:Ja

M:Men altså hvis det ikke er mere end det, så bliver de jo også reddet

Klageren:Ja okay

M:Men det er jo ikke noget jeg kan sidde og garantere

Klageren:Nej

M:Men man skal bare huske i den her verden, så snart man ikke køber statsobligationer, så vil jeg endda tage realkreditobligationer for de er også trippel A ratede i Danmark

Klageren:Ja

M:Men så snart man begynder at køre sig ud i noget, så er der kredit risiko på

Klageren:Ja

M:Det er der en grund til at der er at man får en højre rente, det er fordi nu er det ikke 100 % sikker mere

Klageren:Så skal jeg have noget der er lidt mere til livrem og seler, og så foreslår, men det der fordi nu er det jo ikke små penge der står i de der depoter der, fordi når det er 220 på den ene og 100 på en anden og 80 på en tredje og 70 på den fjerde

M:Ja

Klageren:Ikke?

M:Ja men nu skal du heller ikke sidde og ryste i bukserne, for der er ikke sket noget ved der her endnu, og som verden er endnu så får man også sine penge igen, ellers skal vi lige have [medarbejder] til at finde så må han finde det dokument så du kan få helt klare linjer på hvad der ligger dernede i den ikke også

Klageren:Ja

M:Men ellers hvis man vil have noget der er 100 % sikker enten så køber man en statsobligation, men det er der ikke ret mange der vil for den giver ikke ret meget i rente, så man bevæger sig lidt længere ud, så køber man en realkreditobligation eller så køber man, hvis man køber noget der er kreditrisiko på

..."

Landbobanken har fremlagt oversigt over handelskurser for ScandiNotes III Junior, hvoraf fremgår, at den gennemsnitlige kurs den 17. januar 2008 var 87; næste officielle kurs er den 22. februar 2008, hvor kursen var 87,25.

Parternes påstande.

Klageren har nedlagt påstand om, at Ringkjøbing Landbobank principalt inden en af Ankenævnet fastsat frist skal tilbagekøbe de af klageren den 10. november 2005 og 11. april 2007 købte ScandiNotes III Junior Obligationer til anskaffelseskursen, subsidiært alene de af klageren den 10. november 2005 købte obligationer.

Ringkjøbing Landbobank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at uanset at bekendtgørelse nr. 212 af 5. marts 2007 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel, der trådte i kraft 1. november 2007, ikke var gældende på tidspunktet for hans erhvervelse af obligationerne, er bekendtgørelsen udtryk for almene principper, som også var gældende, da han erhvervede obligationerne.

De omhandlede investeringer blev foretaget dels for frie midler og dels for hans kapital- og ratepensionsmidler. De frie midler tilhører imidlertid hans ægtefælle, som ikke deltog i telefonsamtalen den 25. januar 2008. Hun havde således ikke haft mulighed for at forholde sig til de oplysninger, som da fremkom.

Havde banken foretaget en korrekt vurdering af hans risikovillighed og givet fyldestgørende informationer, kan det dog ikke sidestilles med opfyldelsen af den tilsvarende forpligtelse over for hans ægtefælle.

Banken var ikke berettiget til at gå ud fra, at informationerne, som banken gav ham, tillige kunne anses for modtaget også af hans ægtefælle, som ikke var inddraget i beslutningerne omkring investeringerne. Banken havde ikke mulighed for at vurdere hendes risikovillighed.

Banken har begået en ansvarspådragende fejl ved ikke at overholde principperne i investorbeskyttelsesbekendtgørelsen.

Banken har undladt at give fyldestgørende information, så han kunne træffe sine beslutninger på et informeret grundlag, ligesom han ikke blev informeret om de relevante risici ved investeringerne.

Hans investeringsprofil var på investeringstidspunktet lav. Han accepterede på intet tidspunkt at investere i værdipapirer med en betydelig risiko.

Telefonsamtalen den 25. januar 2008 medførte ikke, at han burde være blevet bekendt med risikoen. Samtalen gav ham ikke anledning til på et velinformeret grundlag at forholde sig aktivt til obligationernes risiko og gav ham ikke et klart billede af investeringens risikoprofil, uanset at finanschefen nævnte en række faktorer vedrørende obligationerne risikomomenter.

De risikomomenter, som medarbejderen antydede under samtalen, kan ikke erstatte de oplysninger og den rådgivning, som banken burde have givet forud for investeringerne.

Telefonsamtalen bør i øvrigt ikke tillægges betydning, da afskriften afsluttes midt i samtalen, således at konklusionen ikke fremgår af det fremlagte.

Telefonsamtalen den 25. januar 2008 og den efterfølgende rådgivning bar præg af, at bankens investeringsrådgivere ikke havde tilstrækkelig viden om det produkt, som de rådgav ham om.

Såfremt telefonsamtalen den 25. januar 2008 skulle have den virkning, at han på det tidspunkt måtte anses for at have modtaget tilstrækkelige oplysninger, skulle sådanne oplysningerne opfylde bekendtgørelse nr. 809 af 29. juni 2007, som pr. 1. november 2007 afløste bekendtgørelse nr. 212 af 5. marts 2007.

Banken har ikke godtgjort, at der fandtes en køber til hans beholdning af ScandiNotes obligationer umiddelbart efter telefonsamtalen den 25. januar 2008. Han har ikke tilsidesat sin tabsbegrænsningspligt.

Ringkjøbing Landbobank har anført, at klagerens bemærkninger om ægtefællen er irrelevante, da samtlige ScandiNotes obligationer beror i depoter tilhørende klageren, ligesom købene er finansieret via konti tilhørende klageren.

Klageren fik under telefonsamtalen den 25. januar 2008 nøje forklaret strukturen og risikoen i ScandiNotes papirerne og havde således mulighed for at forholde sig til investeringen på et velinformeret grundlag.

Under samtalen nævnte bankens finanschef adskillige alternative muligheder i stedet for ScandiNotes obligationerne, f.eks. danske statsobligationer, realkreditobligationer samt investeringsforeninger.

Det er uden betydning, at afskriften af telefonsamtalen ikke omfatter hele samtalen, da klageren fuldt ud kendte risikoen på obligationerne og ikke ønskede at sælge eller omlægge til andet papir.

Beslutningen om at beholde obligationerne blev truffet alene af klageren.

Banken har godtgjort klageren tabet indtil den 25. januar 2008, efter hvilken dato klageren var fuldt informeret om risikoen ved obligationerne og derfor selv må bære tabet herved.

Under samtalen oplyste finanschefen, at der var et aktuelt bud på 86. Det må således anses for godtgjort, at der var købere, men at klageren ikke ønskede at sælge, hvorfor et salg ikke blev gennemført.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet lægger til grund, at de ScandiNotes obligationer, som blev købt af klageren, tilhørte klageren.

I forbindelse med sagens genoptagelse har Ringkjøbing Landbobank godtgjort klageren differencen mellem klagerens købskurs på ScandiNotes obligationerne og kurs 86, som ifølge banken var den kurs, som klageren kunne have solgt ScandiNotes papirerne til den 25. januar 2008, hvor klageren under en telefonsamtale drøftede ScandiNotes obligationerne med bankens finanschef.

Tre medlemmer – John Mosegaard, Jesper Claus Christensen og Karin Duerlund – udtaler:

Vi finder ikke, at det uden bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer er muligt at afgøre spørgsmålet om, hvorvidt klageren den 25. januar 2008 og i tiden herefter modtog tilstrækkelig rådgivning om den særlige risiko, som er forbundet med ScandiNotes Junior obligationer derved, at den samlede mængde obligationer er rangordnet i tre kategorier, hvoraf Junior er den laveste, hvilket indebærer, at ethvert tab, der opstår som følge af manglende betalingsevne hos et af de låntagende pengeinstitutter, i første række skal bæres af indehaveren og Junior obligationen.

Vi stemmer derfor for, at Ankenævnet afviser sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

To medlemmer – Karin Ladegaard og Troels Hauer Holmberg – udtaler:

Vi finder det ikke på grundlag af udskriften af telefonsamtalen den 25. januar 2008 godtgjort, at klageren har modtaget tilstrækkelig rådgivning om den ovennævnte særlige risiko. Vi lægger herved vægt på, at alene Junior og Senior tranchen omtales, men ikke Mezzanine tranche eller den indbyrdes vægtning mellem trancherne.

Vi stemmer derfor for, at sagen får samme udfald som efter Ankenævnets afgørelse af 18. september 2009.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertal.

Som følge heraf træffes følgende

afgørelse:
Ankenævnet kan ikke træffe afgørelse om, hvorvidt klageren er berettiget til erstatning ud over de allerede udbetalte 8.095 kr., hvorfor denne del af sagen afvises.