Afvisning af klage vedrørende spørgsmål om hæftelse i henhold til et gældsbrev fra 1989, der havde været behandlet i fogedretten

Sagsnummer:248/2018
Dato:09-11-2018
Ankenævn:John Mosegaard, Anita Nedergaard, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn
Klageemne:Afvisning - domstol § 5, stk. 1, litra e
Ledetekst:Afvisning af klage vedrørende spørgsmål om hæftelse i henhold til et gældsbrev fra 1989, der havde været behandlet i fogedretten
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører Ankenævnets sekretariats afvisning af en klage.

Sagens omstændigheder

Ved et gældsbrev af 6. oktober 1989 ydede den daværende Sparekassen Sønderjylland, nu Sydbank, klageren et lån på 80.000 kr.

I 1990 flyttede klageren til Italien, hvor banken forsøgte at inddrive gælden.

I 2017, hvor klageren havde bopæl i Danmark, indbragte banken sagen for fogedretten, som ved en kendelse af 7. december 2017 besluttede at fremme sagen. Af kendelsen fremgik blandt andet:

”…

Parterne er enige om, at der i perioden 1991 til 1994 verserede en retssag anlagt af Sydbank mod [klageren] i Italien. Det fremgår af brev af 1. juli 1994 fra advokatfirmaet [..] til Sydbank, at sagen blev hævet, og at der blev indgået aftale om, at hver part bar egne omkostninger i sagen. Det fremgår tillige, at advokatfirmaet gjorde opmærksom på, at [klageren] kunne retsforfølges i Danmark, hvis han vendte tilbage til Danmark. Med baggrund heri har [klageren] ikke med sin forklaring eller brevet af 12. november 1993 fra Sydbank til [klageren] godtgjort, at parterne i retssagen i Italien afsluttede sagen med indgåelse af forlig til fuld og endelig afgørelse af Sydbanks tilgodehavende hos [klageren].

…”

Ved en kendelse af 1. marts 2018 stadfæstede Vestre Landsret fogedrettens kendelse af 7. december 2017.

Ved et brev af 16. maj 2018 afslog Procesbevillingsnævnet en ansøgning fra klageren om kære af Vestre Landsrets kendelse af 1. marts 2018 til Højesteret.

Den 20. juli 2018 indgav klageren en klage over Sydbank til Ankenævnet med påstand om at Sydbank ”overholder indgåede aftaler, samt respekterer det forlig der blev indgået ved Civilretten i Monza/Italien 1994”.

Klageren anførte blandt andet, at banken handlede uetisk og uhæderligt ved at forsøge at dølge kendsgerninger, og ved at undlade at fremlægge egne retsdokumenter fra Civilretten i Monza.

Ved klagesvar af 22. august 2018 nedlagde banken påstand om afvisning, idet banken fremlagde kendelserne af henholdsvis 7. december 2017 og 1. marts 2018 samt Procesbevillingsnævnets afslag af 16. maj 2018.

Ved brev af 23. august 2018 til klageren blev klagen afvist af Ankenævnets sekretariat. I brevet anførte sekretariatet blandt andet:

”…

Det fremgår, at spørgsmålet om din hæftelse over for banken i henhold til et gældsbrev fra 1989 er behandlet i fogedretten, og at fogedrettens afgørelse er stadfæstet af Vestre Landsret.

Efter Ankenævnets vedtægters § 5, stk.1, litra e, kan Ankenævnet ikke behandle klager, som er afgjort ved endelig dom. Ankenævnet afviser efter fast praksis også klager, der er afgjort af fogedretten. Vi vedlægger til eksempel en kopi af Ankenævnets afgørelse af 21. august 2018 i sag nr. 67/2018.

Ifølge Ankenævnets vedtægter § 4, stk. 1, og § 5 stk. 1 falder sager, hvis behandling i henhold til lovgivningen er henlagt til offentlige myndigheder eller andre anke- eller klagenævn, uden for Ankenævnets kompetence. Den del af klagen, der vedrører spørgsmål om hæderlig og ordentlig bankskik og uetisk fremfærd, hører under Finanstilsynet, som påser, at finansielle virksomheder overholder reglerne i bekendt-gørelsen om god skik for finansielle virksomheder.

…”

Ved en e-mail af 27. august 2018 indbragte klageren sekretariatets afvisning for Ankenævnet.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at sagen realitetsbehandles.

Sydbank har nedlagt påstand om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at fogedretssagen ikke er afsluttet. Siden afgørelsen, der blev kæret i 2017, er der fremlagt nye anbringender og bilag i sagen, herunder oversatte dokumenter fra sagen der foretoges i Italien i 1992/1994.

Der vil meget muligt følge en sag ved de almindelige domstole, såfremt der ikke findes en løsning enten i fogedretten eller ved et forlig.

Sagen har vedvaret i cirka 26 år, og Ankenævnet bør derfor i hvert fald kunne formå banken til at fremlægge de afgørende dokumenter fra civilretten i Monza.

Banken handler uhæderligt og i strid med god bankskik ved at undlade at fremlægge sagsdokumenter fra det som foretoges i Civilretten i Monza samt ved at undlade at erkende, at banken har afgivet et løfte om at nedskrive gælden, og at løftet står ved magt.

Sydbank har anført, at fogedretten ved sin kendelse af 7. december 2017 har afvist klagerens indsigelser, og at kendelsen er stadfæstet af Vestre Landsret, hvorfor Ankenævnet ikke har kompetence til at behandle sagen, jf. Ankenævnets vedtægters § 5, stk. 1, litra e.

Ankenævnets bemærkninger

Ved et gældsbrev af 6. oktober 1989 ydede den daværende Sparekassen Sønderjyl-land, nu Sydbank, klageren et lån på 80.000 kr.

Ved en fogedforretning i 2017 gjorde klageren indsigelser vedrørende lånet. Ved en kendelse af 7. december 2017 afviste fogedretten indsigelserne og fremmede sagen. Kendelsen blev stadfæstet af Vestre Landsret ved en kendelse af 1. marts 2018.  Ankenævnet finder, at det følger af § 5, stk. 1, litra e, i nævnets vedtægter, at Ankenævnet ikke kan behandle klagen.

Spørgsmål om eventuelle overtrædelser af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder hører under Finanstilsynet og falder derfor uden for Ankenævnets kompetence, jf. Ankenævnets vedtægter § 4, stk. 1.

Ankenævnet tiltræder herefter sekretariatets afvisning af klagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.