Dispositioner over provenu af realkreditlån.

Sagsnummer:189/1989
Dato:18-10-1989
Ankenævn:Peter Blok, Bjørn Bogason, Mogens Hvelplund, Kirsten Nielsen, Lars Pedersen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Dispositioner over provenu af realkreditlån.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I 1987 optog klagerne et kreditforeningslån til brug for en ombygning af deres faste ejendom. Ombygningen blev forestået af et anpartsselskab, på hvis konto i indklagedes Lyngby afdeling provenuet fra kreditforeningslånet den 2. december 1987 blev indsat.

Grundlaget herfor var en fuldmagt til låneudbetaling, der fremtrådte som underskrevet af klagerne som lånsøgere, og hvorved afdelingen blev bemyndiget til at modtage og kvittere for lånet som transporthaver. Afdelingen havde afgivet sædvanlig garantierklæring overfor kreditforeningen på samme blanket, som yderligere blev forsynet med instruks om låneafregning til kredit for anpartsselskabets konto i afdelingen. Det fremgik endelig af blanketten, at der vedlagdes diverse regninger vedrørende ombygningen.

Klagerne har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale dem et beløb svarende til provenuet af kreditforeningslånet, 159.494,29 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klagerne har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at ombygningen fra anpartsselskabets side ikke er behørigt gennemført, at de ikke har modtaget nogen form for dokumentation i form af håndværkerregninger, at hverken pantebrevet eller transporterklæringen er underskrevet af dem, men formentlig af direktøren for det implicerede anpartsselskab, og at de ikke har givet tilladelse til udbetaling af låneprovenuet til anpartsselskabet.

Indklagede har til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand gjort gældende, at man på grundlag af den underskrevne transporterklæring har haft en gyldig transport i provenuet fra kreditforeningslånet, som blev indsat på anpartsselskabets kassekredit i afdelingen, idet byggeriet var finansieret over denne. Regningsbilagene vedrørende byggeriet blev sendt direkte til kreditforeningen, som i november 1987 havde besigtiget ombygningen uden anmærkninger. Som følge heraf må det tillige antages, at klagerne ikke har lidt noget tab ved det passerede.

Ankenævnets bemærkninger:

Klagerne har bl.a. gjort gældende, at fuldmagten til udbetaling af provenuet af kreditforeningslånet til indklagede som transporthaver ikke er underskrevet af dem, men er falsk, og at de ikke har givet tilladelse til, at låneprovenuet blev udbetalt til det anpartsselskab, som forestod ombygningen. En stillingtagen til disse anbringender findes at ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor klagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klagerne.