Rådgivning vedrørende indskud på kapitalpensionskonto.

Sagsnummer:309/2009
Dato:18-06-2009
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Carsten Holdum, Erik Sevaldsen, Astrid Thomas
Klageemne:Kapitalpensionskonti - rådgivning
Ledetekst:Rådgivning vedrørende indskud på kapitalpensionskonto.
Indklagede:Arbejdernes Landsbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens krav om tilbageførsel af et indskud på en kapitalpensionskonto uden skattemæssige konsekvenser.

Sagens omstændigheder.

Den 13. januar 2009 indskød klageren 40.000 kr. på sin kapitalpensionskonto i Arbejdernes Landsbank. Indskuddet skete ved overførsel fra klagerens konto -866 i banken.

Klageren har anført, at hun den 13. januar 2009 henvendte sig, idet hun ønskede at hæve 40.000 kr. fra konto -866 og placere beløbet i en bankboks, hvilket imidlertid ikke kunne lade sig gøre straks. Efter råd fra bankens medarbejder A blev beløbet indsat på kapitalpensionskontoen. Forudsætningen herfor var, at A hurtigt kunne anvise hende den lovede boks, idet beløbet i modsat fald skulle tilbageføres til konto -866.

Arbejdernes Landsbank har anført, at klageren ved sin henvendelse anmodede om overførsel af 40.000 kr. til en selvpensioneringskonto med henblik på, at beløbet af hensyn til hendes mulighed for at opnå offentlige tilskud ved overgang til folkepension ikke figurerede på hendes løbende konti. A oplyste, at indskuddet på en selvpensioneringskonto ikke var en mulighed. Det blev herefter drøftet at lægge beløbet i en bankboks eller opbevare det i klagerens hjem. Alternativt kunne beløbet indsættes på klagerens kapitalpensionskonto eller forblive på konto -866. Da der ikke var ledige bokse, og da klageren ikke ønskede at tage beløbet med hjem, valgte hun at indskyde det på kapitalpensionskontoen. De afgiftsmæssige konsekvenser ved en udbetaling af beløbet fra kapitalpensionskontoen blev drøftet.

Banken har yderligere anført, at man den 27. februar 2009 modtog brev fra klageren med oplysning om, at hun havde fortrudt transaktionen.

Ved brev af 3. marts 2009 uddybede klageren sin klage. Ved brev af 11. s.m. redegjorde banken for forløbet af ekspeditionen den 13. januar 2009.

Parternes påstande.

Klageren har den 20. marts 2009 indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet forstår klagerens påstand således, at Arbejdernes Landsbank skal tilbageføre beløbet på 40.000 kr. fra kapitalpensionskontoen til konto -866 uden skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser for hende.

Arbejdernes Landsbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hun indskød beløbet på 40.000 kr. på kapitalpensionskontoen, uden at blive gjort opmærksom på, at det ikke ville kunne tilbageføres til konto -866.

Hun bestrider, at banken gennemgik forskellige valgmuligheder med hende, forinden beløbet blev overført til kapitalpensionskontoen.

Forudsætningen for overførslen af de 40.000 kr. til kapitalpensionskontoen var, at A hurtigt kunne anvise hende den lovede bankboks. I modsat fald skulle de 40.000 kr. tilbageføres til konto -866.

Baggrunden for at hun den 27. februar 2009 fortrød overførslen, skyldes den manglende tilbagemelding fra medarbejderen A om anvisning af en boks.

Arbejdernes Landsbank har anført, at medarbejderen A gennemgik de forskellige muligheder, som klageren havde for at opnå formålet med at hæve beløbet fra konto -866. Da der ikke var ledige bankbokse, og da klageren ikke ønskede at opbevare beløbet i sit hjem, valgte hun at indskyde det på kapitalpensionen.

A forklarede, at der skulle betales 40 %’s afgift ved kontoens ophævelse, og at klageren skattemæssigt kunne fradrage sit indskud med 39 % svarende til et tab på 400 kr. Klageren fik forelagt en beregning. Klageren blev endvidere oplyst om, at kapitalpensionen kunne opgøres mod betaling af 40 %’s afgift.

Klageren blev rådgivet grundigt om muligheden for og konsekvensen af at indskyde på kapitalpensionskontoen.

Der er ikke i pensionsbeskatningsloven eller i praksis en egentlig fortrydelsesret eller hjemmel for banken til at foretage en tilbageførsel som ønsket. I givet fald ville det medføre en beskatning på 60 %.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det kan ikke anses for godtgjort, at klagerens indskud af 40.000 kr. på kapitalpensionskontoen i Arbejdernes Landsbank skete under forudsætning af, at beløbet kunne tilbageføres til konto -866 uden skattemæssige eller afgiftsmæssige konsekvenser for klageren.

Som følge heraf