Indsigelse mod hæftelse for kredit, banklån og realkreditlån til dækning af dels samlevers eksisterende gæld, dels udgifter i forbindelse med istandsættelse af samlevers faste ejendom. Bristet forudsætning om ejendomsoverdragelse.

Sagsnummer:436/2010
Dato:30-09-2011
Ankenævn:John Mosegaard, Christian Bremer, Karin Duerlund, Jørn Ravn og Maria Hyldahl.
Klageemne:Udlån - hæftelse
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Realkreditbelåning - rådgivning
Ledetekst:Indsigelse mod hæftelse for kredit, banklån og realkreditlån til dækning af dels samlevers eksisterende gæld, dels udgifter i forbindelse med istandsættelse af samlevers faste ejendom. Bristet forudsætning om ejendomsoverdragelse.
Indklagede:Morsø Bank (Fjordbank Mors af 2011)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens indsigelser mod hendes hæftelse for en kredit, et banklån og et realkreditlån til dækning af dels hendes daværende samlevers eksisterende gæld, dels udgifter i forbindelse med istandsættelse af samleverens faste ejen­dom, herunder indsigelse vedrørende bristet forudsætning om at blive medejer af ejendommen.

Sagens omstændigheder.

I 2008 levede klageren sammen med S, der var kunde i Morsø Bank, nu Fjordbank Mors af 2011. Klageren var kunde i pengeinstituttet P. S ejede en fast ejendom, hvor parret havde bopæl.

Den 30. april 2008 underskrev klageren og S en aftale med Morsø Bank om en budgetkonto (kontonr. -506) med en tilknyttet kredit på 25.000 kr. og et pantebrev med pant i S’ faste ejendom vedrørende et Totalkreditlån på 1.096.000 kr.

Endvidere underskrev klageren og S et gældsbrev til Morsø Bank om forhøjelse af et ek­sisterende lån med 170.802,89 kr. til en ny hovedstol på 300.000 kr. (kontonr. -710). Provenuet af lånet, som udgjorde 168.302,89 kr. blev den 5. maj 2008 indsat på en omprioriteringskonto (kontonr. -762) med både klageren og S som kontohavere. I dagene 5.–8. maj 2008 blev der overført i alt 85.500 kr. til S’ konti, herunder en firmakonto.

Af Morsø Banks interne indstilling vedrørende lånene fremgår klageren som meddebitor på både kreditten, lånet og realkreditlånet, og S er anført som eneejer af ejendommen.

Af et brev af 16. juni 2008 fra et skødekontor til klageren og S fremgår blandt andet:

"…

Jeg har rettet henvendelse til Morsø Bank, [bankens medarbejder], der oplyser, at [klageren] skal erhverve 38 % af ejendommen svarende til en kontant købesum på kr. 494.000,00.

…"

Den 30. juli 2008 blev provenuet af Totalkreditlånet indsat på omprioriteringskontoen. Samtidig blev et eksisterende realkreditlån med en restgæld på ca. 610.000 kr. indfriet.

Den 9. december 2008 blev der overført yderligere 85.000 kr. fra omprioriteringskontoen til S.

Om overførslerne fra omprioriteringskontoen til S har Morsø Bank anført, at disse skete i henhold til aftale med S og til dækning af byggematerialer, der fejlagtigt var blevet finansieret via S’ privat- og firmakonti. Klageren har bestridt dette og har fremlagt en erklæring fra S om, at overførslerne ifølge kontoudtogene ikke udligner nogle poster i forbindelse med byggesagen, og at han ikke erindrer, at han skulle have indgået aftale om overførslerne.

Ved udgangen af 2008 og 2009 fik klageren tilsendt årsopgørelse med blandt andet rente- og saldooplysninger om både lånet (-710), budgetkontoen (-506) og omprioriteringskontoen (-762). Pr. den 30. december 2009 udgjorde gælden i alt 400.352,47 kr.

Den 19. maj 2010, hvor klagerens samliv med S var ophørt, gjorde klageren indsigelse imod, at hun var registreret som debitor på gælden.

Ved brev af 5. juli 2010 afviste banken klagerens indsigelser.

Parternes påstande.

Den 10. august 2010 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Morsø Bank (Fjordbank Mors af 2011) skal slette hende som meddebitor på lånene. Banken skal tilbageføre overførslen på i alt 170.500 kr.

Morsø Bank (Fjordbank Mors af 2011) har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hendes hæftelse for lånene var betinget af, at hun blev medejer af S’ ejendom.

I forbindelse med underskrivelsen af lånedokumenterne bekræftede bankens medarbejder gentagne gange på hendes forespørgsel, at hun først hæftede for gælden, når hun var ejer af ejendommen, altså når hun havde skrevet under på skødet.

Hun blev aldrig medejer af ejendommen og hæfter således heller ikke for lånene.

Hun henvendte sig til banken, da hun så, at gælden fremgik af årsopgørelserne. Ifølge banken beroede dette på en fejl, som snarest ville blive rettet. Som følge af registreringen af gælden blev hun afskåret fra at forhøje sin kredit hos P. Banken oplyste til P, at hun stod som garant, men snarest ville blive slettet, hvilket imidlertid ikke skete.

Banken har uberettiget overført betydelige beløb fra den fælles byggekonto til inddækning af overtræk på S’ firmakonto og lønkonto.

Morsø Bank (Fjordbank Mors af 2011) har anført, at lånebevillingerne ikke var betinget af, at klageren blev medejer af ejendommen, men alene af, at klageren blev meddebitor.

Bankens medarbejder kan ikke genkende det af klageren anførte om, at hun først skulle hæfte for lånene, når hun havde underskrevet skødet.

Klageren blev oplyst om, at hendes manglende ejerskab af ejendommen ikke var en hindring for, at hun kunne være meddebitor på lånene.

Det fremgår tydeligt af dokumenterne, at klageren er låntager og debitor.

Klageren kunne ikke være uvidende om gælden, der fremgik af årsopgørelserne, ligesom klageren har fået skattemæssige fradrag for sin del af renteudgifterne.

Overførslerne fra den fælles omprioriteringskonto skete efter aftale med S.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Tre medlemmer – John Mosegaard, Christian Bremer og Karin Duerlund – udtaler:

Vi finder, at en afklaring af sagens omstændigheder herunder vedrørende tilkendegivne forudsætninger for klagerens hæftelse samt om overførslerne på i alt 170.500 kr. vil forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaring, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Vi stemmer derfor i medfør af § 7, stk. 1, i Ankenævnets vedtægter for, at sagen afvises.

To medlemmer – Maria Hyldahl og Jørn Ravn – udtaler:

Vi finder det godtgjort, at det var en for klageren væsentlig og for banken kendelig forudsætning for klagerens hæftelse, at hun blev medejer af S’ ejendom. Denne forudsætning blev ikke opfyldt. Vi finder det endvidere ikke godtgjort, at banken i forhold til klageren var berettiget til at overføre i alt 170.500 kr. til S’ firmakonto og lønkonto. Vi stemmer derfor for, at klageren gives medhold.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Som følge af det anførte træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.