Indsigelse mod andelskassens manglende overførsel af penge til organisation i Ukraine med henvisning til hvidvaskloven.

Sagsnummer:145/2022
Dato:23-02-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Christina B. Konge, Karin Sønderbæk, Jacob Ruben Hansen og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Netbank - øvrige spørgsmål
Konto - øvrige spørgsmål
Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod andelskassens manglende overførsel af penge til organisation i Ukraine med henvisning til hvidvaskloven.
Indklagede:Merkur Andelskasse
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod andelskassens manglende overførsel af penge til organisation i Ukraine med henvisning til hvidvaskloven.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Merkur Andelskasse, hvor han havde en lønkonto og netbankadgang.

Andelskassen har oplyst, at den den 4. marts 2022 kort efter krigsudbruddet indførte følgende interne regler i forhold til overførsler til Ukraine:

”…

Overførsel til Ukraine:

Merkur har valgt ikke at overføre til/fra de tre regioner Donetsk, Luhansk og Krim.

Merkur overfører heller ikke til resten af Ukraine medmindre transaktionerne er relateret til:

• Privatpersoners udenlandske overførsler til/fra privatpersoner i de berørte områder

• Udenlandske transaktioner relateret til eksport/reeksport af medicin og medicinsk udstyr i de berørte områder inkl. transaktioner relateret til Covid-19 pandemien

• Udenlandske transaktioner relateret til United Nations og deres programmer

Alle transaktioner til/fra Ukraine, vil blive standset til kontrol, før de evt. kan gennemføres. I den forbindelse forbeholder Merkur sig den sædvanlige ret til at bede om yderligere indsigt i transaktionen i form af dokumentation relateret til transaktionen.

…”

Andelskassen har oplyst, at disse regler lægger sig tæt op ad reglerne hos andelskassens korrespondentbank.

Klageren har oplyst, at han ikke på noget tidspunkt har modtaget disse regler.

Den 8. marts 2022 oprettede klageren via netbank en overførsel af 4.985 kr. til en organisation i Ukraine.

Andelskassen har oplyst, at klageren angav følgende formålstekst på overførslen:

”…

CHARITABLE DONATION TO UKRAINIAN MILITARY

…”

Andelskassen har oplyst, at den afviste overførslen, fordi den i et tilfælde som det foreliggende reelt ikke havde mulighed for at gennemskue transaktionens eller organisationens formål.

Ved en e-mail af 8. marts 2022 skrev andelskassen til klageren:

”…

Merkur kan desværre ikke tilbyde at gennemføre betalingen på DKK 4.985 til.:

[navn på den ukrainske organisation]

Merkur understøtter ikke betalinger til militært formål.

Betalingen bliver hermed slettet.

…”

Klageren og andelskassen korresponderede herefter. Klageren var utilfreds med, at andelskassen læste hans besked til modtageren, og at den ikke ville overføre pengene. Andelskassen forklarede, at den ikke kunne gennemføre betalingen, da den vedrørte militært formål.

Klageren indgav herefter en klage til andelskassen. Den 17. marts 2022 afviste andelskassen klagen.

Parternes påstande

Den 14. april 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Merkur Andelskasse gebyrfrit skal gennemføre betalingen oprettet den 7. marts 2022 på 4.985 kr. Ankenævnet skal også pålægge Merkur Andelskasse ikke i fremtiden at begrænse lovlige overførsler.

Merkur Andelskasse har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at andelskassen ikke var berettiget til at afvise hans overførsel til en organisation i Ukraine.

Efter Ruslands invadering af Ukraine ønskede han at støtte Ukraines mulighed for at forsvare sig, og han ville derfor donere penge til forsvaret af Ukraine. Han fandt i den forbindelse forskellige organisationer og sendte penge til to af disse organisationer.

Han besluttede sig for at overføre penge til en navngiven fond, da den virkede som en legitim fond, der støtter de ukrainske soldater. Andelskassen afviste imidlertid overførslen på trods af, at den har indrømmet, at han ikke har gjort noget ulovligt. Overførslen var ikke ulovlig, og andelskassen kan derfor ikke bruge lovgivningsargumenter for afvisningen.

Den 8. marts 2022 begrundede andelskassen afvisningen med, at den ikke understøtter betalinger til militært formål, men den skrev intet om, at det havde noget at gøre med Ukraine. Andelskassen havde ikke oplyst ham om, at den havde indført nye regler, hverken i e-boks, via besked i webbanken eller e-mail. Reglerne fremgår heller ikke på andelskassens facebook-side. Han kan ikke se, hvor reglerne fremgår.

Andelskassen har ikke ret til at forhindre ham i at bruge sine penge, som han har lyst til. Han forventer, at andelskassen overfører hans penge, når han opretter en overførsel. Så længe der er tale om en lovlig handling, skal det individuelle menneskes rettighed til selvbestemmelse trumfe en virksomhedsbeslutning. Andelskassen har i forvejen magt til at spærre hans kort og lukke hans netbank, men den skal ikke blande sig i hans økonomiske dispositioner.

På andelskassens facebook-side havde den selv et indlæg om at støtte Ukraine, og det er netop det, han ønsker at gøre. På baggrund af indlægget sendte han en e-mail til andelskassen den 28. februar 2022, som stadig ikke er besvaret.

Han har ingen lån, gæld eller andre økonomiske forpligtelser, der gør, at beløbet på 4.985 kr. skulle kunne udgøre nogen form for risiko for, at han skulle få brug for lån eller anden økonomisk hjælp – hverken fra andelskassen eller andre.

Sagen vedrører klart et økonomisk mellemværende, da han ikke kan overføre de penge, han ønsker. Sagen skal derfor ikke afvises.

Merkur Andelskasse har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klagen ikke vedrører et konkret økonomisk mellemværende, hvorfor den skal afvises, jf. ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 2.

Til støtte for frifindelsespåstanden har andelskassen anført, at den er berettiget til at sætte grænser for, hvilke produkter, den tilbyder sine kunder, herunder hvilke transaktioner, den ønsker at gennemføre.

Andelskassen afviste at gennemføre overførslen til en organisation, der angiveligt støtter ukrainske hærenheder, da den ikke kunne gennemskue formålet med transaktionen, og fordi den havde indført skærpede regler for overførsler som følge af den aktuelle krigssituation.

Afvisningen havde intet at gøre med klagerens økonomi, eller fordi den ønskede at blande sig i hans dispositioner. Andelskassen handlede alene med baggrund i dens forpligtelser i henhold til Lov om Forebyggende Foranstaltninger mod Hvidvask og Finansiering af Terrorisme (hvidvaskloven), samt den praksis, som andelskassen selv og dens korrespondentbank har indført i forhold til overførsler til Rusland og Ukraine som følge af krigssituationen.

I den aktuelle krigssituation har andelskassen foretaget en generel risikovurdering og en vurdering af, hvilke ressourcer den som et mindre pengeinstitut realistisk kan afsætte til vurdering af de konkrete henvendelser, der måtte komme om overførsler. Andelskassen skal leve op til de vedtagne sanktioner, og der er en betydelig usikkerhed forbundet med disses rækkevidde etc. Andelskassen er et mindre pengeinstitut med begrænsede ressourcer til blandt andet juridiske vurderinger og til at følge med i de skiftende sanktioner.

Andelskassens korrespondentbanks politik på området har også spillet en rolle, da andelskassen i sagens natur vil blive påvirket af denne politik, når det kommer til den praktiske gennemførsel af transaktioner. På den baggrund har andelskassen truffet beslutning om en ekstraordinær indskrænkning i mulighederne for overførsler til Rusland, Belarus og Ukraine. Kun i bestemte, specifikke situationer vil den overføre beløb til Ukraine. Den forsigtige tilgang er for at begrænse risikoen for, at penge kommer i forkerte hænder eller anvendes til formål, der ikke kan gennemskues. Andelskassen har ikke ressourcer til at foretage de nødvendige undersøgelser af modtagere som den, klageren ønsker at overføre til.

Andelskassen er enig med klageren i, at den ønskede overførsel formentlig ikke er ulovlig, men det er heller ikke grunden til afvisningen. Afvisningen er alene en konsekvens af den besluttede indskrænkning af overførselsmulighederne.

Som baggrund for andelskassens risikovurdering har indgået blandt andet hvidvasklovgivningen. Heraf fremgår, at kun begrænsede, bestemte transaktioner er decideret ulovlige, men at blandt andet pengeinstitutter har en forpligtelse til at vurdere formålet med en overførsel.

Hvidvasklovens bilag 3 nævner en række faktorer, der kan indebære en forøget risiko. I bilag 3, punkt 2, litra f, nævnes transaktioner, der vedrører våben. Andelskassen kunne ikke udelukke, at de overførte midler kunne indgå i transaktioner med våben, ligesom den fandt det umuligt at gennemskue organisationens aktiviteter. Derfor henviste den klageren til at donere gennem anerkendte og velkendte humanitære organisationer. Der ville der heller ikke være risiko for, at overførslen blev stoppet senere i forløbet hos en korrespondentbank eller lignende.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder anledning til at afvise sagen.

Den 8. marts 2022 oprettede klageren via netbank en overførsel af 4.985 kr. til en organisation i Ukraine, der angiveligt støtter ukrainske hærenheder.

Andelskassen afviste overførslen. Andelskassen har oplyst, at den vurderede, at kendskabet til organisationen i Ukraine ikke var tilstrækkeligt i forhold til risikoen for hvidvask.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt må være op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven bør stille i henseende til dokumentation for større eller usædvanlige transaktioner på kunders konti i banken. Dette udgangspunkt finder Ankenævnet ikke grundlag for at fravige i denne sag. Ankenævnet finder således ikke grundlag for at kritisere, at andelskassen afviste klagerens ønske om at overføre et beløb på 4.985 kr. fra sin konto i andelskassen til en organisation i Ukraine.

Ankenævnet kan ikke pålægge andelskassen at tilbyde andelskassens kunder mulighed for at overføre midler til organisationer i Ukraine.

Ankenævnet bemærker i øvrigt, at fastlæggelse af andelskassens forretningsområde, herunder begrænsninger i overførsler til udlandet, beror på andelskassens egen beslutning. 

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.