Spørgsmål om tilbagekaldelse af fuldmagt.

Sagsnummer:552/2010
Dato:29-11-2011
Ankenævn:Eva Hammerum, Christian Bremer, Kjeld Gosvig Jensen, Søren Geckler og Maria Hyldahl
Klageemne:Fuldmagt - øvrige spørgsmål
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Fuldmagt - tilbagekaldelse
Ledetekst:Spørgsmål om tilbagekaldelse af fuldmagt.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt klageren har tilbagekaldt en fuldmagt vedrørende en konto i banken.

Sagens omstændigheder

Klageren og hendes efter det oplyste fraseparerede ægtefælle, M, er kunder i Jyske Bank. De har en fælles kassekredit, (-702) med en trækningsret på 300.000,00 kr. M har stillet et ejerpantebrev på 1.315.000 kr. som sikkerhed for alt mellemværende over for banken. Klageren har tiltrådt dette som ægtefælle.

Den 7. januar 2005 underskrev klageren for sin personligt ejede virksomhed som fuldmagtsgiver en fuldmagtserklæring:

"…

[Klageren]

Giver fuldmagt til [M]

der på mine vegne må disponere som nedenfor anført.

Fuldmagten omfatter forespørgsel- og ordreadgang til mit engagement og evt. forespørgselsadgang til depot/depoter samt adgang til at udnytte de til enhver tid værende funktionaliteter i Jyske Netbank:

Fuldmagtshaver får adgang til de oplysninger, der til enhver tid er tilgængelige i Jyske Netbank.

Fuldmagtshaver er omfattet af reglerne i Brugeraftale til Jyske Netbank. Brugeraftalen udleveres til og godkendes af fuldmagtshaver. Jeg kan til enhver tid få udleveret Brugeraftalen.

Fuldmagten er gældende, indtil banken har modtaget skriftlig tilbagekaldelse.

Den 20. januar 2005 oprettede klageren via sit personligt ejede firma, T, en foliokonto (-002) med T som kontohaver.

Den 23. april 2010 kontaktede klageren banken telefonisk. Banken har anført, at klageren alene anmodede om at få tilsendt eventuelle sikkerhedsstillelser og lånedokumenter. Klageren har anført, at hun forespurgte banken om alle papirer, hvorpå hun havde underskrevet.

Den 29. april 2010 sendte klageren følgende e-mail til banken:

"…

I den situation jeg er i på nuværende tidspunkt må jeg meddele JYSKE BANK …

Jeg vil lige gøre opmærksom på, at m.h.t. sikkerhed i jeres bank, vil jeg kun pr. d.d. stå inde[]for kassekreditten (-702), med et max på 300.000,- kr. og ikke noget overtræk, hvis de[r] findes andre papirer, hvor jeg stiller sikkerhed, trækker jeg dem tilbage.

…"

Samme dag sendte klageren endnu en e-mail til banken, hvoraf fremgår:

"…

… jeg trækker min underskrift tilbage på pantebrevet, hvor jeg som tiltrædende ægtefælle er medunderskriver. Pantebrevet står inde[]for, at lån og kredit anvendes kun til erhvervsmæssige formål, da det ikke er aktuel[t] mere, bortfalder denne pant.

…"

Ved e-mail af samme dato svarede banken:

"…

Du kan desværre ikke trække din underskrift tilbage på det ejerpantebrev som du har tiltrådt som ægtefælle. Den eneste måde det kan lade sig gøre på, er at få ejerpantebrevet aflyst af tingbogen.

Hvis du i øvrigt vil have underskrifter trukket tilbage kan det ikke lade sig gøre på denne måde. De dokumenter det drejer sig om skal i den forbindelse slettes, herunder eventuelle trækningsretter på tilhørende kreditter.

Det vil jeg ikke anbefale dig at gøre.

…"

Den 1. juni 2010 blev T’s foliokonto (-002) debiteret med 100.000 kr.

Klageren kontaktede banken for at få oplyst de nærmere omstændigheder ved transaktionen. Banken har anført, at medarbejderen oplyste klageren om, at transaktionen var gennemført via netbanken efter instruktion afgivet af M i kraft af hans fuldmagt.

Ved e-mail af 3. juni 2010 anførte klageren følgende til banken:

"…

Da jeg bad om alle papirer der bandt mig, viste du mig aldrig det brev,, du lige har sendt idag, det synes jeg er for dårligt, skal jeg virkelig til at skifte bank.

…"

Den 4. juni 2010 sendte banken en e-mail til klageren:

"…

Jeg har forsøgt at fange dig pr. telefon, såvel fastnet som mobil. Derfor denne mail.

Du bad mig om kopi af lånedokumneter og eventuelle sikkerhedsstillelser. Du har aldrig på noget tidspunkt nævnt noget om fuldmagter mellem dig og din mand.

Du er i din ret til at tilbagekalde fuldmagten til din mand. Hvis det skal ske, kan det ske pr. mail. HVIS FULDMAGTEN SKAL SLETTES SKAL JEG HAVE BESKED SÅ HURTIGT SOM MULIGT.

…"

Samme dato tilbagekaldte klageren fuldmagten.

Banken sendte samme dag en e-mail til klageren:

"…

Nu skulle alle fuldmagter være slettet.

Herefter kan I begge disponere på konto (-702) som den eneste konto. Denne konto er en fælles konto.

…"

Den 17. juni 2011 sendte klageren en klage via bankens hjemmeside, efterfulgt af et brev den 27. juni 2010.

Ved brev af 26. august 2010 afviste banken klagerens krav. Banken gjorde opmærksom på, at et fejlagtigt opkrævet ekspeditionsgebyr på 500 kr. ville blive tilbageført på klagerens konto. Af brevet fremgår:

"…

Som nævnt i mit seneste brev af den 9. juli 2010 så oplyser afdelingsdirektør […], at Deres forespørgsel i marts 2010 ikke omfattede kopi af fuldmagter, men kun kopi af lånedokumenter og eventuelle sikkerhedsstillelser. Derfor blev der ikke fremsendt kopi af fuldmagter til Dem.

For så vidt angår forholdet omkring den afgivne fuldmagt, så fremgår det af denne, at De den 7. januar 2005 gav [M] fuldmagt til at disponere over Deres netbank. Fuldmagten omfattede derfor også retten til at disponere gennem netbanken over konto (-002), hvor De anfører, at Deres mand den 1. juni 2010 uberettiget skulle have overført 100.000 kr. fra denne konto.

Hvis De mener, at Deres mand uberettiget har overført 100.000 kr., skal jeg derfor opfordre Dem til at rette Deres krav mod ham.

…"

Samme dag sendte banken et brev til klageren om, at gebyret på 500 kr. var tilbageført på hendes konto med valør den 23. april 2010.

Parternes påstande

Klageren har den 11. oktober 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal tilbagebetale 100.000,00 kr. samt give en undskyldning.

Jyske Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at fuldmagten som hun er i besiddelse af, ikke var dateret eller underskrevet af banken. Derfor vidste hun ikke, at der var en anden fuldmagt. Hun kunne derfor ikke efterlyse denne. Som lægmand kunne hun ikke vide, hvilke udtryk hun skulle anvende, men hun ved, at hun efterlyste alle papirer, "hvor [hun] havde skrevet under".

I slutningen af april 2010 modtog hun alle papirer, bortset fra fuldmagten, som hun senere fandt ud af, var placeret et andet sted i systemet. Banken har begået en fejl ved at undlade at sende fuldmagten til hende.

Fuldmagten var ikke gyldig, da hun alene havde en kopi, hvorpå hendes underskrift var, men ingen dato, vitterlighedspåtegning eller underskrift fra banken.

Foliokontoen (-002) blev først oprettet efter den såkaldte "fuldmagt".

Det er korrekt, at hun bærer risikoen for, at fuldmagten ikke blev tilbagekaldt, men banken burde have sendt en kopi af samtlige dokumenter hun bad om.

Hun og M blev separeret ved dom den 23. november 2010, hvilket kan bevidnes af hendes advokat. På grund af vejrlig modtog hun ingen post i en hel uge og kunne derfor ikke sende dokumentation for separationen. Hun har efterfølgende skiftet adresse.

Sagen, der er indbragt for Ankenævnet, er ikke genstand for behandling under den anlagte retssag. Hun har forgæves rettet krav både skriftligt og mundtligt mod hendes fraseparerede ægtefælle. Hun vil ikke anlægge en ny retssag for en fejl, som banken har begået.

Jyske Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en afklaring af, om banken var vidende om M og klageren skulle skilles siden juli 2009, som påstået af klageren, og at en afklaring af, hvilke dokumenter, som klageren anmodede om ved sin henvendelse til banken i slutningen af april 2010, forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Pengeinstitutankenævnet i henhold til vedtægternes § 7, stk. 1.

Klageren er erhvervskunde med et selvstændigt CVR-nr., hvilken kunderelation falder uden for Pengeinstitutankenævnets kompetence i medfør af vedtægternes § 2, stk. 3.

Pengeinstitutankenævnet bør afvise sagen, hvis klagerens påstand i denne sag er genstand for behandling i den anlagte retssag mellem klageren og M. Det er ikke hensigtsmæssigt, at sagen behandles både i Pengeinstitutankenævnet og ved domstolene.

Banken har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren underskrev fuldmagten den 7. januar 2005. Vitterlighedspåtegningen blev påført i den forbindelse. Bankens medarbejder, der underskrev som vitterlighedsvidne, kan bevidne fuldmagten. En fuldmagt er fuldmagtsgiverens løfte til fuldmægtigen (M) og kræver ikke bankens underskrift. Bankens medarbejder underskrev for god ordens skyld til vitterlighed for underskriftens ægthed.

Bankens medarbejder var ikke bekendt med, at det var en forudsætning for klagerens afgivelse af fuldmagten, at der skulle ske debitorskifte på kontoen (-702).

Der forelå en gyldig fuldmagt på tidspunktet, hvor M fik overført 100.000 kr. fra klagerens foliokonto. Fuldmagten omfattede M’s disposition over kontoen.

Banken var ikke bekendt med, at det var endeligt bestemt, at klageren og M skulle skilles. Klageren havde tidligere over for banken givet udtryk for uoverensstemmelser i ægteskabet, uden at det havde ført til skilsmisse. Der er fortsat ikke fremlagt dokumentation for, at klageren og M skal skilles/er blevet skilt. Klageren omtaler fortsat M som "min mand".

Af bankens systemer, der er tilkoblet CPR-registreret, fremgår, at klageren og M har bopæl på samme adresse. Ægteskabet er reelt ikke ophørt.

Det fremgår af posteringsoversigt vedrørende klageren og M’s fælles kassekreditkonto, at klageren henholdsvis den 2. juli og 30. september 2010 betalte M’s andel af forfaldne renter, hvilket understøtter, at ægteskabet ikke er ophørt.

Banken var ikke bekendt med konkrete forhold vedrørende klagerens og M’s privatliv, der betød, at banken burde have anset fuldmagten for bortfaldet.

Fuldmagten relaterer sig ikke til én konto, men til klagerens netbank. Det er derfor ikke væsentligt, hvilke konti, der var tilknyttet hendes personligt ejede selskab, T.

Klageren anmodede banken medio april 2010 alene om at modtage dokumenter om sikkerhed og kreditter. Hun bad ikke banken sende kopi af fuldmagter eller papirer, der vedrørte hende. Efter modtagelsen af dokumenterne reklamerede hun ikke til banken over, at dokumenterne ikke var som efterspurgt.

Klageren er nærmest til at bære risikoen for, at fuldmagten ikke blev tilbagekaldt. Ligesom hun har ansvaret for at holde sig orienteret om, hvilke aftaler hun indgik og hvilke forpligtelser hun påtog sig.

Klageren har ikke konstateret et endeligt tab. Hun bør rette sit krav mod M under den anlagte retssag, før der kan konstateres et tab, hvis hun mener, at M har disponeret uretmæssigt over hendes midler.

Banken hæfter hverken direkte eller subsidiært for M’s forpligtelser.

Klageren og M kan fortsat disponere hver for sig på deres fælles konto (-702) i kraft af fuldmagten. Klageren har ikke tilbagekaldt denne fuldmagt, selvom hun er blevet gjort opmærksom herpå.

Banken opkrævede fejlagtigt og beklageligvis et gebyr på 500 kr. som man tilbageførte med valørdato den 23. april 2010. Klageren har derfor ikke lidt et rentetab i perioden.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion

Banken har anført, at klageren den 23. april 2010 alene anmodede om at få tilsendt eventuelle sikkerhedsstillelser og lånedokumenter. Klageren har anført, at hun bad banken om at sende alle papirer, hvorpå hun havde underskrevet.

På baggrund af parternes modstridende opfattelse af, hvilke dokumenter klageren efterspurgte, finder Ankenævnet, at en afgørelse af spørgsmålet forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene.

Ankenævnet afviser derfor sagen i henhold til Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Spørgsmålet om, hvorvidt banken skal give klageren en undskyldning, er ikke en formueretlig tvist og falder derfor uden for Ankenævnets kompetence.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e:

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.