Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.

Sagsnummer:344/1998
Dato:29-01-1999
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Lisbeth Baastrup, Ole Just, Allan Pedersen, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Betalingstjenester - manglende udbetaling fra automat
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører en registrering af en hævning i en kontantautomat på 4.000 kr., som ifølge klageren ikke blev udbetalt.

Sagens omstændigheder.

Klageren har oplyst, at han fredag den 2. oktober 1998 ønskede at hæve 5.500 kr. i en kontantautomat tilknyttet indklagedes Enghave Plads afdeling. I den ene af afdelingens to kontantautomater (automat I) forsøgte han forgæves 2 gange at hæve 5.500 kr. Udbetaling blev begge gange afvist af automaten med teksten "Beløbet er ikke deleligt med 100 kr. - ønskes andet beløb ja/nej", hvilket han var uforstående over for. Ved et tredje forsøg nu med beløbet 5.400 kr. afvistes udbetaling med samme besked, hvorefter han trykkede "Nej". Han forsøgte herefter at hæve de 5.500 kr. i afdelingens anden automat (automat II). Denne automat meddelte, at beløbet ikke kunne hæves. Han henvendte sig i afdelingen, hvor en medarbejder oplyste, at man højst kunne hæve 5.000 kr. om dagen via automaten. Ved automat II forsøgte han nu at hæve 5.000 kr., hvilket automaten afviste med henvisning til, at dagens maksimum var overskredet. Ved fornyet henvendelse i afdelingen fik han oplyst, at baggrunden for afvisningen var, at der umiddelbart forinden var hævet 4.000 kr. i automat I.

Af kontroljournalen for de to kontantautomater fremgår følgende transaktioner med klagerens kort den pågældende dag:

Automat I "3238 KORT IND: 02.10.1998 15:27 KORTNR.: .... 508 TRANSAKTION SLUT 02.10.1998 15:28 3239 KORT IND: 02.10.1998 15:28 KORTNR.: .... 508 TRANSAKTION SLUT 02.10.1998 15:29 3240 KORT IND: 02.10.1998 15:29 KORTNR.: .... 508 UDB KONTONR.: .... 784 VALGT BELØB: 4000 T: ... 264 TYPE: 020 KR. 4000 TRANSAKTION SLUT 02.10.1998 15:30" [næste transaktion påbegyndt kl. 15.30] Automat II "0909 KORT IND: 02.10.1998 15:30 KORTNR.: .... 508 UDB KONTONR.: ... 784 TRANSAKTION SLUT 02.10.1998 15:31 ...... 0914 KORT IND: 02.10.1998 15:33 KORTNR.: .... 508 UDB KONTONR.: ... 784 TRANSAKTION SLUT 02.10.1998 15:34"

Ved skrivelse af 5. oktober 1998 meddelte afdelingen klageren, at der ikke havde været fejl i forbindelse med udbetalingen på 4.000 kr., og at der ikke var konstateret differencer ved afstemningen af automatens beholdning, hvorfor afdelingen fastholdt, at beløbet var udbetalt fra automaten på korrekt vis.

Parternes påstande.

Den 15. oktober 1998 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 4.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han ikke har fået udbetalt de 4.000 kr., som er registreret hævet på hans konto den 2. oktober 1998.

Indklagede har anført, at indklagedes interne revision har undersøgt sagen. Af undersøgelsen fremgår, at automaten, der registrerede udbetalingen på 4.000 kr., har fungeret uden funktionsproblemer i en meget lang periode. Afstemningsproceduren den 2. oktober 1998 kl. 19.00 viste ingen udbetalingsproblemer, ligesom der ikke havde været afviste beløb. Revisionen anser det for udelukket, at klageren har indtastet et beløb på 5.500 kr., idet svaret på en sådan anmodning ville være, at beløbet overstiger maksimum pr. udbetaling. En sådan tekst fremkommer for alle transaktioner, der ønskes gennemført på beløb over 5.000 kr. Revisionen har fremhævet, at de to transaktioner, der fandt sted, efter at klageren havde forladt automat I, begge blev startet kl. 15.30. Det er revisionens opfattelse, at udbetalingen på 4.000 kr. har fundet sted, og at klageren er gået fra pengene, hvis han ikke har modtaget dem. Afdelingen har oplyst, at klageren under en henvendelse om sagen senere på dagen den 2. oktober 1998 erkendte, at han blandt flere beløbsforsøg også havde indtastet 4.000 kr. og accepteret beløbet på automaten.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen alene beror på en bevisvurdering, som forudsætter bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer. En sådan bevisførelse kan ikke ske for Ankenævnet, men må i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1, hvorfor

Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Klagegebyret tilbagebetales klageren.