Indsigelse mod udbetalinger.

Sagsnummer:335/1998
Dato:06-05-1999
Ankenævn:Niels Waage, Jette Kammer Jensen, Ole Just, Allan Pedersen, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Bog - frigørende udbetaling
Ledetekst:Indsigelse mod udbetalinger.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører spørgsmålet, om nogle hævninger på klagerens konto med tilknyttet bog og mærke i en periode forud for 1994 er sket med frigørende virkning for indklagede.

Sagens omstændigheder.

Primo 1997 rettede klageren skriftlig henvendelse til indklagede om nogle beløb, som indklagede efter hans opfattelse uberettiget havde udbetalt til en anden person fra hans konto i en periode frem til 1994. Kontoen var påført mærke, og der var tilknyttet en bankbog.

I korrespondancen med indklagede om sagen anførte klageren bl.a., at han i 1993 opdagede, at der manglede penge på kontoen. Ved en henvendelse herom til indklagedes Ringgade afdeling, Sønderborg, blev det konstateret, at der uberettiget var blevet udbetalt i alt ca. 12.000 kr. til hans daværende samlever, S. Han indvilgede i selv at forsøge beløbene inddrevet hos S. Da dette viste sig umuligt, rettede han påny henvendelse til indklagede om hævningerne i 1996.

Parternes påstande.

Den 12. oktober 1998 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbageføre uberettigede hævninger på kontoen.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Indklagede har under sagen fremsendt kontoudskrifter til klageren udvisende samtlige posteringer på kontoen i året 1993.

Klageren har ikke efterkommet en opfordring fra indklagede og Ankenævnets sekretariat om på grundlag af kontoudskrifterne nærmere at præcisere, hvilke hævninger han anser for uretmæssige.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han hver gang, der uberettiget blev hævet på kontoen, rettede henvendelse til indklagede og påpegede fejlen. Indklagede var klar over problemet og oplyste datoerne for udbetalingerne og den hævendes navn. Da han kendte den hævende, blev han bedt om at forsøge at ordne sagen i mindelighed med vedkommende. Indklagede bør fremfinde bilagene vedrørende samtlige udbetalinger i perioden 1991-1993 og refundere alle udbetalinger, som han ikke har kvitteret for.

Indklagede har anført, at kontoen frem til 1995 var tilknyttet bankbog forsynet med mærke. Afdisponering fra kontoen er sket ved forevisning af bankbogen og mod oplysning om kontohavers navn og bankbogens mærke. Der laves ikke bilag i forbindelse med afdisponering fra bankbog. På baggrund af klagerens henvendelser har man foretaget en grundig undersøgelse af, hvorvidt der skulle foreligge materiale, der dokumenterer eller blot omtaler, at der på klagerens konto skulle være foretaget uberettigede hævninger, ligesom relevante medarbejdere er blevet kontaktet om sagen. Det har ikke været muligt at fremskaffe oplysninger, der kan belyse de pågældende hævninger. Klageren har ikke præciseret, hvilke hævninger han anser for uberettigede.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

På det foreliggende grundlag findes det ikke godtgjort, at indklagede uberettiget har foretaget udbetalinger fra klagerens konto til en anden person, hvorfor

Klagen tages ikke til følge.