Spørgsmål om ansvar i forbindelse med indløsning af krydset check.

Sagsnummer:162/2003
Dato:16-09-2003
Ankenævn:John Mosegaard, Niels Bolt Jørgensen, Rut Jørgensen
Klageemne:Check - indløsning
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om ansvar i forbindelse med indløsning af krydset check.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører indklagedes indløsning af en krydset check udstedt til klageren.

Sagens omstændigheder.

Den 30. juni 1998 udstedte A, der var kunde hos indklagede, en krydset check på 14.631,93 kr. til klageren.

Checken, der fremstår som endosseret af klageren, blev indløst af indklagede den 3. juli 1998 og trukket på A's konto. Checken blev udbetalt kontant.

I 2002 rettede klageren henvendelse til indklagede om checken. Klageren gjorde gældende, at endossementet var falsk, og at checkbeløbet ikke var blevet udbetalt til ham.

Af en udskrift fra retten i Maribo af 14. februar 2003 fremgår, at der under en af klageren anlagt sag mod A blev fremlagt en "erklæring af 21. november 2002 fra Rigspolitichefen Afdeling A, dokumentsektionen, hvorefter det er overordentligt sandsynligt, at endossementet på den i sagen omhandlede check er underskrevet af sagsøgeren".

Parternes påstande.

Den 24. april 2003 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 14.631,93 kr. med tillæg af renter og omkostninger på i alt 16.650 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han hverken har endosseret checken eller fået checkbeløbet udbetalt.

Checken er krydset, og indklagede kunne derfor ikke indløse checken for ham, idet han ikke var kunde hos indklagede.

Han formoder, at underskriften er blevet forfalsket ved et gennemslag af hans underskrift på en kvittering, som han udstedte i forbindelse med gennemførelsen af en ejendomshandel. Checken må være blevet indløst af en person, som uberettiget foregav at være bemyndiget hertil.

Han har forgæves rettet henvendelse om sagen til advokater, politiet og Folketingets Ombudsmand, hvorved han også er blevet påført betydelige omkostninger.

Indklagede har anført, at man som godtroende checkerhverver, jf. checklovens § 21, modtog checken inden forevisningsfristens udløb, jf. checklovens § 29.

De nærmere omstændigheder i forbindelse med indløsningen erindres ikke.

Checken er efter al sandsynlighed endosseret af klageren, og klageren må antages selv at have indløst denne.

Klageren har ikke godtgjort at have lidt noget tab.

Klageren har udvist passivitet ved først at henvende sig fire år efter checkens indløsning.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afklaring af omstændighederne i forbindelse med indløsningen af den til klageren udstedte krydsede check på 14.631,93 kr. den 3. juli 1998 forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af nævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.