Spørgsmål om krav på renter af godtgørelse for for meget betalt bidrag på realkreditlån

Sagsnummer:239/2019
Dato:07-11-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Mikkel Prehn, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen, Poul Erik Jensen Afgørelsen over Totalkredit: Vibeke Rønne, Lars K. Madsen, Steen Jul Petersen, Morten Bruun Pedersen, Poul Erik Jensen
Klageemne:Rente - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Spørgsmål om krav på renter af godtgørelse for for meget betalt bidrag på realkreditlån
Indklagede:Spar Nord Bank og Totalkredit
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører, om klageren har krav på renter af en godtgørelse for for meget betalt bidrag på et realkreditlån.

Sagens omstændigheder

Klageren ejede en fast ejendom, som var behæftet med et realkreditlån på 2.854.000 kr. hos realkreditinstituttet R,

I 2009 optog klageren via Spar Nord Bank et realkreditlån i ejendommen på 701.000 kr. hos Totalkredit. Lånet blev udbetalt i belåningsintervallet 64% - 84% af ejendomsværdien. Belåningsintervallet var bestemmende for størrelsen af bidragssatsen på lånet.

I november 2011 blev lånet hos R indfriet, idet klageren optog et nyt Totalkreditlån på 2.562.000 kr. Totalkreditlånet på 2.562.000 kr. blev tinglyst med prioritet efter lånet på 701.000 kr. og som følge heraf udbetalt i belåningsintervallet 18% - 80%. Belåningsintervallet for lånet på 701.000 kr. var uændret 64% - 84%.

I 2016 klagede klageren til Totalkredit over nogle varslede bidragsforhøjelser. I den forbindelse konstaterede Spar Nord Bank, at klageren siden omlægningen i november 2011 havde betalt for meget i bidrag, fordi banken da ved en fejl havde tinglyst lånet på 2.562.000 kr. med prioritet efter lånet på 701.000 kr.

Banken rettede fejlen ved at tinglyse en respektpåtegning på lånet på 701.000 kr. Belåningsintervallet på lånet på 2.562.000 kr., der herefter havde førsteprioritet, blev derved ændret til 0% - 62%, hvilket indebar en lavere bidragssats. Belåningsintervallet for lånet på 701.000 kr. var uændret 64% - 84%.

Den 4. april 2016 betalte banken en godtgørelse til klageren på 19.641,04 kr. for for meget betalt bidrag. Det blev aftalt, at beløbet var til fuld og endelig afgørelse af sagen, og at klageren ikke kunne rejse yderligere krav mod banken som følge af fejlen.

Lånet på 2.562.000 kr. var et rentetilpasningslån med rentetilpasning hvert femte år (F5). Pr. den 1. oktober 2016 blev rentefinansieringsfrekvensen ændret til tre år (F3). I den forbindelse fik lånet som følge af en fejl hos Totalkredit det tidligere – og forkerte – belåningsinterval og dermed igen en for høj bidragssats.

Pr. den 1. april 2019 blev fejlen rettet. Den 14. juni 2019 betalte Totalkredit 30.667,20 kr. til klageren. Beløbet svarede til for meget betalt bidrag i perioden 1. oktober 2016 - 31. marts 2019. Klageren anmodede om renter af beløbet, hvilket Totalkredit afslog.

Parternes påstande

Den 14. juni 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med følgende påstand: ”At denne fejl ikke rammer andre kunder som har kreditforeningslån At Totalkredit/SparNord får påtale/bøde for mangelfuld/dårlig rådgivning og/eller pligtforsømmelse At Totalkredit/SparNord betaler mig en kompensation på 20% p.a. Svarende til den rente jeg betaler hvis jeg overtrækker min konto.”

Spar Nord Bank og Totalkredit har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at Totalkredit igennem seks år opkrævede for meget i bidrag på hans realkreditlån, som var formidlet af Spar Nord Bank. Belåningsgraden 0%-20% indgik ikke i beregningen af bidragssatsen, men kun den højere og dermed dyrere belåningsgrad.

Spar Nord Bank fandt fejlen tilbage i 2016 efter pres fra ham og betalte det for meget indbetalte bidrag tilbage til ham. Banken pressede ham til at underskrive en erklæring om, at han ikke kunne komme med yderligere krav vedrørende denne sag.

I 2019 viste det sig, at Totalkredit havde fortsat den forkerte opkrævning i yderligere tre år. Spar Nord Bank burde have opdaget dette i forbindelse med, at den lavede flere låneberegninger, og at han flere gange spurgte ind til disse.

Efter at fejlen var blevet opdaget i 2019, var Totalkredit knap to måneder om at udbetale det for meget betalte bidrag.

Totalkredit/Spar Nord Bank bør betale renter af godtgørelserne som kompensation for at han har været forhindret i at råde over sine egne penge. Rentesatsen bør være 20 %, svarende til den rente han betaler, hvis han overtrækker sin konto.

Formålet med klagen er i øvrigt at undgå at fejlen rammer andre kunder som har realkreditlån, og at Totalkredit/SparNord får påtale/bøde for mangelfuld/dårlig rådgivning og/eller pligtforsømmelse.

Spar Nord Bank har anført, at klageren i 2016 blev kompenseret fuldt ud for den fejl, som banken begik i forbindelse med låneoptagelsen i 2011.

Banken rettede sin fejl ved tinglysning af den korrekte indbyrdes prioritetsstilling på lånene og ved henvendelse til Totalkredit, der herefter korrigerede belåningsinterval og bidragssats.

Det kan ikke lægges banken til last, at lånet på 2.562.000 kr. efter refinansieringen den 1. oktober 2016 igen fik beregnet bidrag ud fra et forkert belåningsinterval.

Det bestrides, at bankens skulle have opdaget fejlen tidligere end 2019.

Banken udarbejdede nogle beregninger for klageren i juni og juli 2016, men på daværende tidspunkt var fejlen ikke sket.

Den 30. november 2017 lavede banken beregninger på omlægning af det mindste lån på 701.000 kr. Der blev ikke lavet beregninger på lånet på 2.562.000 kr., hvor bidragssatsen var forkert.

Det er bankens opfattelse, at Totalkredit ved betalingen den 14, juni 2019 har kompenseret klager fuldt ud for fejlen og det tab, som klager har lidt.

Der er ikke grundlag for at tilkende klager kompensation, herunder renter, ud over det lidte tab.

Totalkredit har anført, at det i foråret 2019 blev opdaget, at der på grund af en systemfejl var beregnet forkert bidrag på lånet på 2.562.000 kr.

Der var ikke tvivl om, at klageren skulle have for meget betalt bidrag tilbage.

Klageren har modtaget det beløb, som han fejlagtigt har betalt for meget i bidrag. Klageren ikke har lidt et tab ud over det for meget betalte bidrag og skal ikke kompenseres yderligere med rentebetaling.

Klageren har ikke kontaktet instituttet, før han klagede til Ankenævnet.

Instituttet har udskilt lånesagsbehandlingen til samarbejdende pengeinstitutter. Den del af klagen, der omhandler rådgivning, ekspeditioner, ændring af refinansieringsfrekvens m.v. vedrører således det formidlende pengeinstitut.    

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet afviser den del af klagen, der vedrører klagerens påstande vedrørende henholdsvis andre kunder, som har kreditforeningslån, og af den del, der vedrører udstedelse af påtale eller bøde, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3 nr. 2, hvorefter Ankenævnet kan afvise at behandle en klage, hvis klagen ikke vedrører et konkret økonomisk mellemværende.

Klageren har to realkreditlån i Totalkredit. Lånene er formidlet af Spar Nord Bank.

Vedrørende Spar Nord Bank

Som følge af en fejl i Spar Nord Bank betalte klageren for meget i bidrag på det ene realkreditlån i perioden efter en låneomlægning i november 2011.

Banken rettede fejlen i 2016. Den 4. april 2016 betalte banken en godtgørelse til klageren på 19.641,04 kr. for for meget betalt bidrag. Det blev aftalt mellem parterne, at godtgørelsen var til fuld og endelig afgørelse af sagen. Der er ikke grundlag for at fastslå, at banken på utilbørlig måde pressede klageren til at indgå aftalen.

Ankenævnet finder, at klageren er bundet af aftalen, og klageren får allerede som følge heraf ikke medhold i sin påstand om, at banken skal betale renter af beløbet.

Ankenævnet finder ikke, at det kan bebrejdes banken, at den ikke opdagede, at der efterfølgende – fra den 1. oktober 2016 – på ny blev opkrævet for meget i bidrag på det pågældende realkreditlån, hvilket skyldtes en fejl hos Totalkredit.

Vedrørende Totalkredit

Som følge af en fejl hos Totalkredit betalte klageren for meget i bidrag på det ene realkreditlån i perioden fra den 1. oktober 2016 til den 31. marts 2019. Den 14. juni 2019 betalte Totalkredit 30.667,20 kr. til klageren. Beløbet svarede til de for meget betalte bidrag i den pågældende periode.

Totalkredit har betalt erstatning til klageren, før klagen blev indbragt for Ankenævnet. Ankenævnet finder, at der ikke er godtgjort særlige forhold, der kan begrunde, at Totalkredit skal betale renter, jf. rentelovens § 3 stk. 5, 1. pkt. Ankenævnet finder herefter, at der ikke er grundlag for at pålægge Totalkredit at betale renter af beløbet.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle den del af klagen, der vedrører klagerens påstande vedrørende henholdsvis andre kunder som har kreditforeningslån og udstedelse af påtale eller bøde.

Klageren får ikke medhold i klagen over Spar Nord Bank.

Klageren får ikke medhold i klagen over Totalkredit.