Omkostninger ved omprioritering. Gebyr for ekstraordinært arbejde.

Sagsnummer:210/1994
Dato:31-01-1995
Ankenævn:Peter Blok, Lars Pedersen, Erik Sevaldsen, Søren Stagis, Jens Ole Stahl
Klageemne:Gebyr - omprioritering
Ledetekst:Omkostninger ved omprioritering. Gebyr for ekstraordinært arbejde.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Efter at klageren i august 1993 havde rettet henvendelse til indklagedes Roskilde afdeling vedrørende omprioritering af hendes ejendom, gennemførtes i november en omprioritering, hvorefter et lån i Realkredit Danmark med en obligationsrestgæld på ca. 884.000 kr. erstattedes af et 30-årigt kontantlån på 905.000 kr. i samme realkreditinstitut. Ved indfrielsen af det eksisterende lån den 9. november 1993 beregnedes renter og bidrag fra seneste termin med ca. 9.300 kr. samt differencerente med ca. 5.100 kr.

Den 15. december 1993 afsluttede indklagede omprioriteringssagen; et underskud på en oprettet omprioriteringskonto på 14.715,38 kr. blev debiteret en anden konto tilhørende klageren. Af indklagedes opgørelse fremgår, at man ved omprioriteringen har hævet bl.a. følgende beløb:

1. Tingbogsattest
2. Garantiprovision
3. Gebyr for hjemtagelse af nyt lån samt indfrielse
4. Ekspeditionsgebyr ved omprioritering
5. Gebyr for pantebrevspåtegning
6. Gebyr for udfærdigelse af transport
7. Telefonisk tingbogsoplysning
8. Åbning af garanti
9. Renter

100,00 kr.
493,22 kr.
4.079,61 kr.
2.000,00 kr.
575,00 kr.
350,00 kr.
175,00 kr.
425,00 kr.
2.759,50 kr.Indklagede har om de beregnede omkostninger oplyst, at man ved omprioritering beregner et gebyr på 0,15% af lånebeløbet, d.v.s. det nye kontantlåns bagvedliggende obligationsgæld; af indfrielsesbeløbet, d.v.s. kontantlånets nominelle beløb beregnes yderligere 0,25% (dog maksimalt 3.500 kr.). Af indfriede pantebreve beregnes 275 kr. Disse poster udgør tilsammen det debiterede beløb på 4.079,61 kr. For enkeltstående ekspeditioner, såsom indhentelse af tingbogsoplysning, udfærdigelse af transport samt pantebrevspåtegning, opkræves særskilt gebyr. Herudover beregnes der i tilfælde af ekstraordinært arbejde 400 kr. pr. time.

Klageren har efterfølgende skiftet pengeinstitut.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbagebetale en ikke nærmere angivet del af de opkrævede omkostninger.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at indklagede indledningsvis beregnede, at en omprioritering ikke ville medføre et underskud. Da lånetilbuddet forelå fra kreditforeningen, beregnede indklagedes medarbejder, at der ville mangle 5.000-6.000 kr. Hun stiller sig derfor uforstående overfor det faktiske underskud på næsten 15.000 kr. Hun henvendte sig kun to gange hos indklagede vedrørende omprioriteringen og forstår ikke baggrunden for, at indklagede har beregnet sig gebyr for ekstra arbejde, hvilket indklagede ikke på noget tidspunkt har meddelt ville ske.

Indklagede har anført, at klageren i forbindelse med, at man påtog sig at forestå låneomlægningen, blev oplyst om omkostningerne herved samt om taksten for ekstraordinært arbejde. Udover sædvanlige ekspeditioner, var der flere samtaler med klageren på grund af diverse økonomiske problemer. Dette er baggrunden for det beregnede gebyr for ekstraordinært arbejde.

Ankenævnets bemærkninger:

De gebyrer, indklagede i henhold til sine sædvanlige takster har opkrævet for behandlingen af omprioriteringssagen og for enkeltstående ekspeditioner i forbindelse hermed, udgør samlet et beløb, som må antages at overstige det sædvanlige, men Ankenævnet finder dog ikke at have tilstrækkeligt grundlag for at pålægge indklagede at nedsætte disse gebyrer.

Efter det foreliggende finder Ankenævnet det ikke godtgjort, at indklagede har været berettiget til ud over sine sædvanlige gebyrer at beregne sig gebyr for ekstraordinært arbejde. Indklagede bør derfor godtgøre klageren det herfor opkrævede gebyr på 2.000 kr. Beløbet findes at burde forrentes som nedenfor bestemt.

Som følge heraf

Indklagede bør inden fire uger til klageren betale 2.000 kr. med rente efter renteloven fra den 15. december 1993. Klagegebyret tilbagebetales klageren.