Omkostninger ved overførsel. Ulemper som følge af forsinkelser.

Sagsnummer:608/1994
Dato:07-04-1995
Ankenævn:Peter Blok, Jens Ole Stahl, Ole Just, Niels Bolt Jørgensen, Lars Pedersen
Klageemne:U - Ulempeerstatning
Betalingsoverførsel til udlandet - gennemførelse
Ledetekst:Omkostninger ved overførsel. Ulemper som følge af forsinkelser.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Klageren, der er billedkunstner, blev i 1993 inviteret til være gæstelærer på et universitet i Alaska i perioden januar til april 1994. Inden sin afrejse henvendte klageren sig til indklagede, idet hun under sit ophold ønskede at disponere over beløb, der indgik på hendes konto hos indklagede.

Mens klageren opholdt sig i Alaska, overførte indklagede ved 4 overførsler henholdsvis den 7. februar og den 1., 16. og 29. marts 1994 i alt modværdien af 25.400 kr. For disse overførsler, der skete via swift, beregnede indklagede sig et gebyr på i alt 650 kr.; 3 af overførslerne var ekspresoverførsel. Indklagede har beregnet, at klageren ved overførslerne herudover mistede et beløb i størrelsesordenen 1.700 kr. Indklagede har beregnet beløbene ud fra kursen på USD på overførselstidspunktet og som forskellen mellem de af indklagede fremsendte beløb og de beløb, som klageren modtog.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 10.000 kr. i erstatning for tort og svie.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af 2.350 kr.

Klageren har anført, at indklagedes afdeling, hvor hun har været kunde i 15 år, ved hendes henvendelse inden afrejsen undlod at rådgive hende om, hvorledes hun bedst og billigst kunne få overført eller medbringe penge. Man burde have tilrådet hende at købe rejsechecks eller lignende. De overførte beløb ankom først med 2-3 ugers forsinkelse, hvorfor hun manglede penge til daglige fornødenheder. Dette påvirkede hendes ophold, og hun var ikke i stand til at yde sit bedste.

Indklagede har anført, at klagerens henvendelse skete kort tid før afrejsen, hvorfor man på forhånd måtte udelukke anskaffelse af et Visa/dankort. Det aftaltes derfor, at indklagede skulle overføre beløb via swift til en senere anvist bank. Beløbene skulle overføres i takt med, at der indgik indtægter på klagerens konto, og der måtte ikke overføres beløb, før hendes faste udgifter var betalt via betalingsservice. De gennemførte overførsler skete til indklagedes korrespondentbank i New York, der herefter videresendte beløbene til klagerens bank i Alaska. Det erkendes, at den første overførsel blev forsinket ca. 4 dage på grund af indklagedes forhold. Den ekspederende medarbejder havde ikke noget kendskab til klagerens engagement og øvrige økonomi, men klageren rådede over midler, der kunne have været realiseret og anvendt til køb af rejsechecks. Da man ikke på forhånd havde kendskab til hendes opholdssted, havde man heller ikke mulighed for at undersøge, om der på stedet var en lokal bank, hvis hovedsæde var korrespondentbank med indklagede; herved ville swift-overførslen blive mindre forsinket, idet den ikke skulle adviseres gennem en tredie bank.

Ankenævnets bemærkninger:

3 medlemmer - Peter Blok, Ole Just og Lars Pedersen - udtaler:

Vi finder, at indklagedes medarbejder under de foreliggende omstændigheder burde have tilrådet klageren at købe rejsechecks, og at indklagede som konsekvens af den mangelfulde rådgivning bør betale et beløb i erstatning for merudgifter og godtgørelse for ulemper. Vi finder, at beløbet skønsmæssigt bør fastsættes til 5.000 kr.

2 medlemmer - Niels Bolt Jørgensen og Jens Ole Stahl - udtaler:

Vi er enige i, at indklagedes rådgivning var mangelfuld, men finder ikke grundlag for at tilkende klageren et større beløb end subsidiært påstået af indklagede, 2.350 kr.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf

Indklagede bør inden 4 uger betale 5.000 kr. til klageren. Klagegebyret tilbagebetales klageren.