Indsigelse mod ekspedition af indfrielse af realkreditlån i forbindelse med ejendomssalg

Sagsnummer:93/2019
Dato:16-09-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Ida Marie Moesby, Anna Marie Schou Ringive, Anders Holkmann Olsen og David Sander Hjortsø
Klageemne:Realkreditbelåning - ejerskifte
Ledetekst:Indsigelse mod ekspedition af indfrielse af realkreditlån i forbindelse med ejendomssalg
Indklagede:Sparekassen Kronjylland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelser mod Sparekassen Kronjyllands ekspedition af indfrielse af realkreditlån i forbindelse med hendes salg af en fast ejendom.

Sagens omstændigheder

Klageren, der var kunde i Sparekassen Kronjylland, ejede en fast ejendom, som hun den 14. september 2018 solgte med overtagelse den 1. februar 2019.

Ejendommen var behæftet med to såkaldte RenteMax realkreditlån med variabel rente i Totalkredit på oprindelig henholdsvis 3.127.000 kr. og 502.000 kr. Den 20. december 2018 underskrev klageren en aftale med sparekassen om indfrielse af lånene. Af aftalen fremgik blandt andet:

”…

Kurssikring
Kunden er bekendt med, at der senere kan foretages kurssikring af lånet/lånene mod betaling af omkostninger. … Kurssikring kan foretages indtil 6 hverdage før indfrielsen af lån.

Deponeringskonto / Udlægskredit
Sparekassen Kronjylland opretter deponeringskonto til brug for deponering af købesum. Sparekassen Kronjylland anvender de deponerede midler til indfrielse af panthæftelser m.v. efter tinglysning af skødet …

…”

Den 1. februar 2019, som var en fredag, blev der vedrørende ejendomssalget bogført en restkøbesum på 3.870.000 kr. på en deponeringskonto nr. -496 i sparekassen. Bogføringen fremgår af en udskrift, som sparekassen har fremlagt under sagen. Af udskriften fremgår endvidere efter oplysninger om købers pengeinstitut blandt andet:

 ”…

 

Bruger

[…]

Lokalt

31.01.0049 08:04:54

Centralt

31.01.0049 08:08:58

…”

 

Den 1. februar 2019 udstedte Totalkredit tilbud om obligationsindfrielse af RenteMax lånene pr. den 5. februar 2019. Af indfrielsestilbuddene fremgik, at der ud over obligationsindfrielserne skulle betales to kontantbeløb på henholdsvis 17.366,09 kr. og 3.772,66, i alt 21.138,75 kr. Kontantbeløbene dækkede ydelse for perioden 1. januar - 4. februar 2019, svarende til knap 600 kr. pr. dag, og indfrielsesgebyrer på 750 kr. pr. lån. Af indfrielsestilbuddene fremgik i øvrigt blandt andet:

”…

Orientering om forskellige indfrielsesmetoder

Inkonverterbare lån
Tilpasningslån (kontantlån med variabel rente) og visse obligationslån med variabel rente er baseret på inkonverterbare obligationer. Det betyder, at disse lån kun kan indfries med obligationer. Dog er der for lån, som skal refinansieres, mulighed for at opsige lånet til kurs 100 på refinansieringstidspunktet.

Indfrielse med obligationer kan ske på ethvert tidspunkt, ved at du indleverer obligationer til Totalkredit svarende til lånets obligationsrestgæld på indfrielsestidspunktet. …

Ved leveringen af obligationerne vil der være et kontant overskud eller underskud, som du får udbetalt eller skal indbetale til Totalkredit. Heri indgår en forholdsmæssig ydelse fra seneste terminsdato og frem til indfrielsestidspunktet samt evt. refusion samt vedhængende handelsrente, obligationsafdrag mv.

…”

Samme dag, den 1. februar 2019 henholdsvis kl. 15.21 og kl. 15.22, gennemførte sparekassen klagerens køb af obligationerne bag lånene. Handlerne blev afregnet tirsdag den 5. februar 2019.

Klageren anmodede sparekassen om en godtgørelse på 2.360,79 kr. I en e-mail af 11. februar 2019 anførte klageren blandt andet:

”…

Dog er jeg meget ked af, du ikke ser det som er et problem, at I første indfrier mit kreditforeningslån d. 4/2-2019, og ikke d. 1/2 -2019, som jeg mener I burde havde gjort. Penge til indfrielse af lånet lå i deponering, I har kendt til denne transaktion, siden midt december 2018.

De ekstra 4 dage, har desværre betydet en mindre udbetaling til mig på 2360,79 kr. jeg har på ingen måde haft indflydelse på sagen forløb, mener derfor det er rimelige at I modregnet de 2360,79 kr. på de 4 dag, mod jeres honorar på 5000,- kr. for behandling at sagsomkostninger.

Sparekassen afslog klagerens krav. I en e-mail af 18. februar 2019 til klageren anførte sparekassen blandt andet:

”…

Desværre for dig har vi IKKE lavet nogen fejl, idet vi først kan bestille indfrielsestilbuddene, når restbeløbet for handelen rammer din konto i Sparekassen (01.02.2019). Hvis pengene ikke var dukket op, så ville du have risikeret at kontoen var gået i overtræk og det ville blive noget dyrere for dig.

Den 01.02.2019 købes obligationer med valør den 05.02.2019 - lige efter bogen. Når der handles obligationer er det altid valør det tidspunkt der beregnes renter fra) 2 dage frem.

05.02.2019 afregnes kontantbeløbet for de 2 lån. Kontantbeløbene gælder for perioden 01.01.2019 til 04.02.2019. Det betyder, at du kommer til at betale renten for lånene i de 4 dage.

…”

Parternes påstande

Den 2. marts 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Kronjylland skal betale en godtgørelse svarende til terminsbetalinger på lånene i fire dage.

Sparekassen Kronjylland har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sparekassens ekspedition af indfrielserne, som hun betalte for, var mangelfuld, og at hun som følge heraf blev påført unødige omkostninger til dækning af terminsydelse efter overtagelsesdagen den 1. februar 2019.

Hun kunne berettiget forvente, at lånene blev indfriet på den for hende mest fordelagtige måde, og at hun ikke skulle betale terminsydelse efter købers overtagelse af ejendommen. Sparekassen har ikke tilgodeset hende som kunde og behandlet hendes sag, så hun skulle betale mindst muligt i forbindelse med indfrielse af lånene.

Sparekassen sendte først anmodning om indfrielserne fredag den 1. februar 2019 omkring kl. 15.00, hvilket kostede hende fire dage i termin på grund af weekenden.

Sparekassen burde i hvert fald have anmodet om indfrielse om torsdagen den 31. januar 2019, hvor restkøbesummen stod klar til at bliver overført fra købers bank.

Sparekassen Kronjylland har anført, at indfrielsesekspeditionerne blev gennemført i overensstemmelse med sparekassens normale praksis og aftalen med klageren.

Sparekassen ekspederede indfrielserne samme dag, som køber foretog indbetaling på deponeringskontoen.

Obligationshandlerne fulgte sparekassens normale afvikling, nemlig to ekspeditionsdage efter købet.

Den 1. februar 2019 var en fredag, hvorfor der lå en weekend mellem indfrielsestilbuddene og selve indfrielsen den 5. februar 2019, hvilket sparekassen ikke havde indflydelse på.

Sparekassen kunne først disponere over beløbet til indfrielse, da det stod på en konto i sparekassen. Det forhold, at beløbet stod klar hos købers pengeinstitut gav ikke sikkerhed for, at beløbet faktisk ville blive overført.

Klageren blev i forbindelse med indgåelsen af indfrielsesaftalen rådgivet om muligheden for kurssikring, hvorefter hun mod betaling af omkostninger, ville have haft mulighed for at sikre sig, hvilket beløb der skulle ske indfrielse med.

Ankenævnets bemærkninger

Den 14. september 2018 solgte klageren med overtagelse den 1. februar 2019 en fast ejendom, der var behæftet med to såkaldte RenteMax realkreditlån med variabel rente i Totalkredit. Den 20. december 2018 underskrev klageren en aftale med Sparekassen Kronjylland om indfrielse af lånene.

Realkreditlånene var inkonverterbare og kunne derfor kun indfries med obligationer. Sparekassen ekspederede indfrielserne den 1. februar 2019, hvor restkøbesummen for ejendomssalget blev bogført på en deponeringskonto i sparekassen. Ankenævnet finder ikke, at sparekassen kunne eller burde have ekspederet indfrielserne på et tidligere tidspunkt. Ankenævnet finder heller ikke, at sparekassen på anden måde har begået fejl eller forsømmelser i forbindelse med indfrielserne.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.