Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktion som klager ikke kunne vedkende sig.

Sagsnummer:100/2006
Dato:26-09-2006
Ankenævn:Peter Blok, Lotte Aakjær Jensen, Ole Jørgensen, Jørn Ravn, Astrid Thomas
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktion som klager ikke kunne vedkende sig.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører spørgsmålet om klagerens hæftelse for en Visa Electron hævetransaktion, som klageren ikke kan vedkende sig samt indgangen af klagerens løn på en konto, der var overtrukket.

Sagens omstændigheder.

Den 19. januar 2005 ydede indklagede klageren en kredit på 5.000 kr.

Den 14. juli 2005 bogførte indklagede en hævning af 4.500 kr. på kreditten. Hævningen vedrørte en udbetaling foretaget den 13. s.m. kl. 13.21. Saldoen var herefter 4.937,72 kr. (negativ).

Ifølge indklagede blev hævningen foretaget ved brug af klagerens Visa Elektron betalingskort, der var tilknyttet kreditten.

Den 5. august 2005 rettede klageren telefonisk henvendelse til indklagede og gjorde indsigelse mod hævningen af de 4.500 kr. den 13. juli 2005.

Indklagede anmodede den 12. august 2005 klageren om at udfylde et skema vedrørende hændelsesforløbet omkring hævningen af de 4.500 kr.

Den 2. september 2005 rykkede indklagede klageren for udfyldelsen af skemaet.

Den 9. september 2005 modtog indklagede skemaet retur. Af klagerens oplysninger i skemaet fremgår, at hans kort på tidspunktet for hævningen havde været i hans pung på bopælen, hvor han også opholdt sig på hævetidspunktet. Af en tro og love erklæring fremgår, at klageren erklærede, at hverken han eller andre med hans accept havde brugt kortet ved hævningen af beløbet på 4.500 kr.

Ved skrivelse af 22. september 2005 meddelte indklagede klageren, at man ikke ville godtgøre de 4.500 kr. Af skrivelsen fremgår bl.a.:

"…

Hævningen er foretaget ved anvendelse af ægte kort og med tilhørende rette pin-kode.

Hævningen er foretaget i den pengeautomat, hvor du den 12.7.2005 kl 17.21 hæver 500,00 og den 8.7.2005 kl 15.46 hæver 100,00.

Vi har bedt dig om at vedlægge kopi af politianmeldelsen, som vi ikke har modtaget.

Vi har fremsendt hændelsesforløb, som du skulle udfylde til brug for sagens behandling, det har vi modtaget retur uden de ønskede oplysninger.

Vi kan derfor ikke godtgøre beløbet.

…"

Af en af politimesteren i Slagelse udstedt kvittering af 4. oktober 2005 fremgår, at politiet den 5. august 2005 havde modtaget en anmeldelse vedrørende den omhandlede hævning.

Den 16. december 2005 indgik der et lønbeløb på 1.975,73 kr. på kreditten, hvis saldo forinden var 6.169,63 kr. (negativ). Den 30. s.m. indgik der et yderligere lønbeløb på 180,84 kr., hvorefter kredittens saldo var 4.013,06 kr. (negativ). Af sagen fremgår, at klagerens løn, indtil de to lønoverførsler blev foretaget, var indgået på en konto i et andet pengeinstitut.

Indklagede har anført, at klageren den 23. marts 2006 rettede telefonisk henvendelse til indklagede og anførte, at det var på indklagedes foranledning, at der i december måned 2005 var overført løn til kontoen hos indklagede. Indklagede afviste klagerens anmodning om udbetaling af de to beløb. Saldoen på kreditten var den 23. marts 2006 4.628,79 kr. (negativ).

Den 3. april 2006 indgav klageren klage til Ankenævnet.

Ved skrivelse af 8. maj 2006 meddelte PBS indklagede, at klagerens kort ikke havde været benyttet i en pengeautomat, hvor PBS havde kendskab til, at der på noget tidspunkt havde været påmonteret skimmingsudstyr. PBS anførte samtidig, at samtlige gennemførte transaktioner var gennemført ved aflæsning af den til det ægte kort tilhørende magnetstribe og den til kortet tilhørende korrekte pinkode. PBS havde ved sagens behandling modtaget en transaktionsliste omfattende perioden 1. maj - 3. august 2005.

Parternes påstande.

Ankenævnet forstår klagerens påstand således, at han ønsker beløbet på 4.500 kr. hævet den 13. juli 2005 tilbageført samt udbetalt kontant 1.975,73 kr. og 180,84 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han ikke har foretaget hævningen på 4.500 kr. den 13. juli 2005. Han var hjemme hele dagen, da det var hans mors fødselsdag.

Indklagede har henvendt sig til hans arbejdsgiver således, at lønnen i december måned gik ind på kontoen hos indklagede i stedet for på hans konto i en sparekasse. Det skete uden hans vidende eller tilladelse, men indklagede hævder, at han har skrevet under herpå.

Indklagede har anført, at klageren tidligere har haft en indsigelsessag hos indklagede vedrørende tre transaktioner foretaget med et efterfølgende inddraget Visa/Dankort. Klageren ønskede ikke at vedkende sig transaktionerne, og den 4. august 2005 indsatte indklagede 3.000 kr. på klagerens konto. Indklagede orienterede klageren om beløbets indsættelse ved skrivelse af 4. august 2005, dagen før klageren telefonisk rejste indsigelsen vedrørende hævningen på de 4.500 kr.

Transaktionen vedrørende hævningen af de 4.500 kr. er korrekt registreret og gennemført. PBS har set nærmere på hævningen og konkluderet, at den med størst mulig sandsynlighed er foretaget med det ægte kort. PBS har desuden bekræftet, at kortet ikke har været benyttet i en automat, hvor PBS har kendskab til, at der på noget tidspunkt har været påmonteret noget skimmingssystem.

Transaktionen blev foretaget i en automat, hvor klageren normalt foretager kontanthævninger. Klageren har således den 7. og 12. juli 2005 gennemført hævninger i samme automat.

Efter den 13. juli 2005 har kortet kun været forsøgt anvendt i automater, som klageren normalt benytter sig af.

Indklagede har under sagens forberedelse opfordret klageren til at oplyse, hvornår han blev opmærksom på hævningen på 4.500 kr.

Der er ikke tegn på misbrug af klagerens kort, hvorfor klagerens indsigelse ikke kan anerkendes.

For så vidt angår pengeoverførslerne fra klagerens arbejdsgiver er der sædvanligvis ikke adgang til at modregne, hvis midlerne skal anvendes til at dække kontohavers daglige leveomkostninger.

Klageren protesterede imidlertid først mere end tre måneder efter, at beløbene var indgået på kontoen, hvorfor klageren ikke længere kunne støtte ret på et synspunkt om, at midlerne er fritaget for modregning. Det bestrides, at indklagede skulle have kontaktet klagerens arbejdsgiver og dermed foranlediget, at beløbene indgik på kontoen hos indklagede. Herved bemærkes, at klagerens konto ikke har været eller er oprettet som Nemkonto.

Indklagede afviste den 23. marts 2005 klagerens anmodning om udbetaling af de to lønbeløb fra december 2005, da kreditten i så fald ville blive overtrukket.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

En stillingtagen til, om klageren hæfter for det beløb på 4.500 kr., som blev hævet på hans konto den 13. juli 2005, enten fordi der ikke foreligger misbrug, eller fordi der foreligger misbrug under sådanne omstændigheder, at klageren hæfter for hele beløbet, jf. lov om visse betalingsmidler § 11, stk. 3 og 6, ville efter Ankenævnets opfattelse forudsætte en bevisførelse, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor denne del af sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at antage, at indbetalingen i december 2005 af lønbeløbene på 1.975,73 kr. og 180,84 kr. på klagerens konto hos indklagede fandt sted på grundlag af en henvendelse fra indklagede til klagerens arbejdsgiver uden samtykke fra klageren. Hvis indbetalingen beroede på en fejl fra arbejdsgiverens eller klagerens side, burde klageren snarest muligt have rettet henvendelse til indklagede herom, og Ankenævnet finder derfor, at indklagede ved klagerens henvendelse i slutningen af marts 2006 var berettiget til at afslå at udbetale beløbene i det omfang, kredittens maksimum herved blev overskredet.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.