Ekspeditionstid ved overførsel af værdipapirer til andet pengeinstitut. Spørgsmål om erstatning for kurstab.

Sagsnummer:81/2022
Dato:15-11-2022
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, Jimmy Bak, Tina Thygesen, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Overførsel - depot
Depot - ekspeditionstid ved overførsel
Ledetekst:Ekspeditionstid ved overførsel af værdipapirer til andet pengeinstitut. Spørgsmål om erstatning for kurstab.
Indklagede:Lån & Spar Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om erstatning for kurstab i forbindelse med overførsel af værdipapirer til et andet pengeinstitut.

Sagens omstændigheder

Klagerens ægtefælle, M, var kunde i Lån & Spar Bank, hvor han blandt andet havde en konto med et tilknyttet depot -851, hvori der lå værdipapirer i otte fondskoder, herunder blandt andet Vestas-aktier. Klageren var kunde i et andet pengeinstitut P.

I september 2020 afgik M ved døden.

Ved e-mail af 20. oktober 2021 til banken skrev bobestyreren i boet efter M blandt andet:

”…

I fortsættelse af tidligere mails kan jeg oplyse, at boet nu er sluttet således at samtlige depoter, konti m.v. som var registreret i [M’s] navn, er overtaget af ægtefællen [klageren], og I bedes sørge for, at [M’s] mellemværende hos jer rettes.

…”

Pr. 20 oktober 2021 udgjorde kursværdien af værdipapirerne 8.754.055,25 kr.

Banken indkaldte klageren til møde den 3. november 2021. I en forudgående e-mail af 25. oktober 2021 skrev banken blandt andet, at mødet omhandlede ”bankskifte”. Mødet blev udskudt til den 10. november 2021.

Ved e-mail af 2. november 2021 anmodede banken klageren om at fremsende en række oplysninger og legitimation til brug for bankens overdragelse af boets engagement til hende. 

Klageren svarede banken ved e-mail af 4. november 2021, hvor hun vedhæftede digital legitimation og blandt andet skrev, at hun ønskede værdipapirerne overflyttet til sit åbne depot i pengeinstitut P.

Ved telefonsamtale og ved e-mail af 8. november 2021 gjorde bankens bobehandlingsafdeling klageren opmærksom på, at legitimationen ikke var gyldig, da den var sendt i et format, der ikke var godkendt af banken. Banken opfordrede klageren til at sende et foto eller en pdf-fil med sygesikrings- og kørekort, hvorefter banken ville igangsætte overførslen af værdipapirerne.

Klageren blev oprettet i bankens beskedsystem, og af en udateret besked fra banken fremgik, at klageren havde møde i banken den 10. november 2021 vedrørende ”bankskifte”.

Klageren har oplyst, at hun til mødet i banken den 10. november 2021 medbragte fysisk sygesikrings- og kørekort, som en rådgiver R i banken scannede til bankens systemer. Klageren har endvidere oplyst, at hun også sendte printet mobilfoto af sit sygesikrings- og kørekort med almindelig post til banken.

Banken har oplyst, at det ikke fremgår af bankens systemer, at klageren indleverede gyldig legitimation på et møde den 10. november 2021.

Pr. 10. november 2021 udgjorde kursværdien af værdipapirerne 8.957.095,20 kr.

Den 24. november 2021 var klageren til møde i banken.

Banken har oplyst, at det heller ikke fremgår af bankens systemer, at klageren indleverede gyldig legitimation på mødet den 24. november 2021, men at klageren tilsyneladende fik den fejlagtige opfattelse, at hun havde indleveret korrekt legitimation.

Klageren har oplyst, at hun efterfølgende er blevet oplyst af bankens bobehandlingsafdeling, at medarbejderen i banken på mødet registrerede ”ikke gyldig legitimation” på sagen i bankens system, men glemte at sætte et flag/datomarkering på sagen med henblik på opfølgning.

Pr. 24. november 2021 udgjorde kursværdien af værdipapirerne 8.670.699,50 kr.

Omkring årsskiftet gav klageren banken ordre til at sælge Vestas-aktierne i depot -851. Klageren ønskede desuden, at hendes bror skulle have fuldmagt til hendes konti i banken.

Den 7. januar 2022 solgte banken Vestas-aktierne. Banken har oplyst, at klageren ikke samtidig afgav ordre om salg af de øvrige værdipapirer i depot -851.

Ved e-mail af 12. januar 2022 meddelte banken til klageren, at den igen den 24. november 2021 havde modtaget legitimation fra hende, der ikke levede op til bankens krav om korrekt legitimation. Banken oplyste, hvordan hun kunne indlevere legitimation og en papirbaseret fuldmagt til hendes bror.

Den 13. januar 2022 modtog banken korrekt legitimation, men ikke en fuldmagt.

Ved e-mail samme dag skrev klagerens bror blandt andet følgende til rådgiver R i banken:

”…

Tak for reminder, men jeg afventede [klagerens] møde med dig, her til formiddag. Det er rart for [klageren], at hun huskede korrekt; at du bekræftede at have scannet både hendes sunds- og kørekort, ved jeres 10. nov. 2021 møde.

…”

Ved e-mail af fredag den 14. januar 2022 skrev klageren blandt andet til banken:

”…

Jeg må bede dig om at maile kopi af respektivt mobil-udgaven (primo nov. 21) af legitimationen, samt den legitimation, som du nævner, er modtaget den 24. november 2021.

Da vi talte sammen efter din mail af 8. november [2021], foreslog du, da du hørte, at jeg skulle til møde med [rådgiver R] den 10. november, at jeg kunne bede [rådgiver R] om at scanne legitimationerne; som sagt så gjort.

Jeg har i går den 13. jan. 2022, haft nyt møde med [rådgiver R], for på ny at få scannet sunds- og kørekort. [Rådgiver R] bekræftede, at dette gjorde han også den 10. nov. 2021.

…”

Samme dag anmodede klageren via beskedsystemet i bankens netbank om salg af de resterende værdipapirer i depot -851.

Mandag den 17. januar 2022 solgte banken værdipapirerne, og provenuet blev indsat på boets opsparingskonto. Kursværdien af værdipapirerne udgjorde pr. denne dag 7.954.826 kr.

Ved e-mail af 21. januar 2022 anmodede klagerens bror igen banken om at sende den ugyldige legitimation, som banken modtog fra klageren primo og ultimo november 2021. Samme dag sendte banken kopi af klagerens e-mail af 4. november 2021 med ugyldig legitimation.

Ved e-mail af 23. januar 2022 anmodede klagerens bror om også at modtage en kopi af legitimationen modtaget af banken den 24. november 2021.

Ved e-mail af 24. januar 2022 skrev banken blandt andet:

”…

Der var vedhæftet de 2 billedfiler som ligger på [klagerens] sag. Legitimationen har været fysisk til stede og er blevet scannet den 24/11-21.

…”

Banken har oplyst, at den pågældende medarbejder, der skrev denne e-mail, ikke deltog i mødet med klageren den 24. november 2021.

Den 24. januar 2022 svarede klagerens bror blandt andet:

”…

Det fremgår nu af din dagens mail, at ”Legitimationen har været fysisk til stede og er blevet scannet den 24/11-21.” Skal dette forstås således, at bobehandling@lsb.dk, i modstrid med tidligere mailkorrespondancer og telefoniske samtaler, har været i besiddelse af gyldig legitimation fra [klageren] pr. 24. nov. 2021?

…”

Samme dag svarede banken blandt andet, at legitimationen fra den 24. november 2021 ikke var gyldig, og at der ikke var yderligere bilag. Klagerens bror efterspurgte samme dag dokumentation for scanningen.

Ved e-mail af 26. januar 2022 skrev banken blandt andet:

”…

Den modtagne legitimation den 4/11-21 og 24/11-21 har ikke været gyldig. På begge datoer, har vi modtaget netop billeder af disse.

Dokumentationen du har modtaget tidligere, er ligeledes de modtagne og ugyldige legitimationsformer i form af screen shots fra [klagerens] telefon. Dette er dokumentationen.

Vi har modtaget samme ikke-anerkendte version to gange og dokumentationen herfor, er sendt til [klageren] og dig i tidligere mail pr. 21/1-22.

…”

Den 26. januar 2022 meddelte banken klageren, at boets indlånskonti var opgjort og indeståendet var overført hendes konto i pengeinstitut P.

Den 24. januar 2022 klagede klageren over forløbet til banken. Banken afviste klagen ved e-mail af 15. februar 2022.

Parternes påstande

Den 23. februar 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Lån & Spar Bank skal betale erstatning for kurstabet på værdipapirerne til hende.

Lån & Spar Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at bankens fejlbehæftede sagsbehandling var årsag til det kurstab, hun har lidt, idet den lange ekspeditionstid forhindrede hende i at varetage rettidig salg af porteføljen for at undgå det voldsomme kurstab.

Banken har groft tilsidesat god bankskik ved ikke at overføre alle værdipapirerne til hende i november 2021, på hvilket tidspunkt banken havde tilstrækkelig dokumentation for, at hun var den, hun udgav sig for at være. Der var ikke tvivl om, at hun var legitim modtager af M’s depoter, konti mv. Bankens efterspørgsel af legitimation var derfor unødvendig for at iværksætte de indledende overdragelsesprocedurer.

Banken oprettede hende i sit beskedsystem, hvilket kun sker, hvis banken er sikker på ”kundens” identitet. Inden mødet den 10. november 2021 skulle hun løse en del opgaver af meget personlig karakter, herunder familieforhold, job, lønsedler (inklusiv cpr.nr.), værdier uden for banken mv. Det var derfor ikke nødvendigt, at banken fik scannet hendes legitimation. Banken måtte på daværende tidspunkt have accepteret og godkendt hendes identitet - at hun var rette person til at modtage M’s arv.

Få dage efter rådgiver R’s scanning af hendes legitimation den 10. november 2021 burde værdipapirerne være overført til hendes konti i pengeinstitut P. Rådgiver R har bekræftet over for hende og hendes bror, at han scannede legitimationen den 10. november 2021.

I perioden fra 8. november 2021 til medio januar 2022 hørte hun ikke fra banken vedrørende manglende gyldig legitimation, hvorfor hun havde en klar forventning om, at det var bragt i orden, og at hendes ordre af 4. november 2021 kunne effektueres.

Banken ignorer, underkender og nedtoner bevidst hendes ordre af 4. november 2021. Banken forsøger at ansvarliggøre hende for den tilsyneladende manglende ”gyldige legitimation”, hvor det var bankens egen manglende omhu og fejlbehæftede interne sagsbehandling efter scanningen, der var årsag til miseren. Hun gjorde uden forsinkelser præcist, hvad banken bad hende om.

Ved e-mail af 24. januar 2021 skrev banken, at hendes legitimation var fysisk til stede og blev scannet på mødet den 24. november 2021. Banken var altså senest den 24. november 2021 i besiddelse af hendes gyldige legitimation. 

Banken har telefonisk oplyst til hendes bror, at en medarbejder i banken beklageligvis ikke den 24. november 2021 fik sat flagmarkering på, at sagen manglede gyldig legitimation. Det er i den forbindelse bemærkelsesværdigt, at banken ikke reflekterede over, at bobehandlingen tog uforholdsmæssig lang tid.

Der forelå tilsyneladende ikke anden gyldig legitimation den 7. januar 2022, end der gjorde den 4. november 2021, men banken fandt det alligevel forsvarligt at efterkomme hendes ønske om salg af Vestas-aktierne. Banken kunne derfor også have overført alle værdipapirerne til pengeinstitut P straks efter hendes ordre den 4. november 2021, da der forelå samme legitimation på dette tidspunkt.

Banken skriver, at hun ikke har angivet, hvilken dato den skulle have solgt værdipapirerne, men hun ønskede netop ikke, at banken skulle have ansvaret for at sælge disse. Hun ville selv varetage sine værdipapirinteresser (stop loss: -3 % til -4 %) efter overførslen til pengeinstitut P. Banken skulle ikke forholde sig til hendes salg af værdipapirer i januar 2022, da hun i november 2021 netop anmodede om overførsel af alle fondskoder og ikke kun en enkelt.

Hendes tab fremgår af kursudviklingen for værdipapirer i perioden fra 20. oktober 2021 til 19. januar 2022. Indledende overførelsesformalia kunne være igangsat allerede den 20. oktober 2021. Skæringsdatoen ligger derfor primo november 2021 og senest få dage efter scanning af sundheds- og kørekort den 10. november 2021.

Det ikke nødvendigt for hende at dokumentere ordre om salg af værdipapirerne i november eller december 2021, da banken netop ikke kunne have solgt værdipapirerne uden gyldig legitimation.

Det var påregneligt for banken, at forsinkelsen af registreringen af korrekt legitimation påførte hende et tab, da hun ikke selv kunne sælge værdipapirerne. Hun spurgte flere gange i forløbet rådgiver R om overførslen af værdipapirerne, hvortil han svarede, at ”det tager [bankens] bobehandling sig af” samt at ”der går nok et par uger”.

Det er irrelevant, hvad der var påregneligt for banken. Banken begik en ansvarspådragende fejl, der kostede hende et kurstab på cirka én million kr. Hun handlede hurtigt, rettidigt og gjorde præcis det, som banken forlagte i relation til gyldig legitimation.

Lån & Spar Bank har anført, at klageren ikke har dokumenteret, at banken skulle have begået ansvarspådragende handlinger eller undladelser, og at der dermed ikke foreligger et ansvarsgrundlag.

Klageren har ikke dokumenteret, at hun blev påført et tab, men at hendes forventninger til realisationsværdien af værdipapirerne er skuffede.

En udsat overførsel af indholdet af et depot til et andet pengeinstitut er ikke i sig selv et ansvarsgrundlag. En udsat gennemførelse af en ordre om salg af indholdet af depotet kan derimod indebære et ansvarsgrundlag.

Klageren har ikke dokumenteret, at hun i november og december 2021 gav banken ordre om, at værdipapirerne i depot -851 skulle sælges. Hun gav heller ikke på anden måde udtryk for, at det var vigtigt for hende at sælge værdipapirerne over for de medarbejdere i banken, som hun var i kontakt med i løbet af november og december 2021. Klageren tilkendegav derimod, at hun overvejede at overføre depotet til andet pengeinstitut, uden salg af værdipapirerne.

Det var derfor ikke påregneligt for banken, at forsinkelsen af registrering af korrekt legitimation afskar klageren fra at realisere et ønske om at sælge værdipapirerne, og at dette ville påføre hende et tab i forhold til den fremtidige kursudviklingen på værdipapirerne.

Klagerens krav hviler på en efterrationalisering i lyset af det faldende kursniveau i perioden fra oktober 2021 til januar 2022.

Klageren har ikke angivet, på hvilken dato, at banken – efter hendes udtrykkelige ordre – skulle have solgt værdipapirerne.

Først i begyndelsen af 2022 konkretiserede klageren sit ønske om salg, henholdsvis den 6. og den 14. januar 2022. Banken solgte værdipapirerne bankdagen efter, at den modtog klagerens ordrer.

Klageren var ikke kunde i banken, og for at efterleve hvidvaskreglerne, anmodede banken allerede den 2. november 2021 klageren om at fremsende legitimation.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerens ægtefælle, M, var kunde i Lån & Spar Bank, hvor han blandt andet havde en konto med et tilknyttet depot -851, hvori der lå værdipapirer i otte fondskoder. Klageren var kunde i et andet pengeinstitut P.

I september 2020 afgik M ved døden.

Den 20. oktober 2021 skrev bobestyreren i boet efter M til banken, at boet var sluttet, og at M’s samtlige depoter, konti mv. var overtaget af klageren.

Den 2. november 2021 anmodede banken klageren om at fremsende blandt andet legitimation til brug for overdragelsen af boets engagement.

Den 4. november 2021 sendte klageren digital legitimation til banken og oplyste, at hun ønskede værdipapirerne overflyttet til sit åbne depot i pengeinstitut P. 

Den 8. november 2021 gjorde banken klageren opmærksom på, at hendes legitimation ikke var sendt til banken i et gyldigt format, og banken opfordrede hende til at sende et foto eller en pdf-fil med legitimationen.

Klageren har oplyst, at hun på et møde i banken den 10. november 2021 medbragte fysisk sygesikrings- og kørekort, og at en rådgiver R i banken scannede legitimationen.

Banken har oplyst, at den først fik gyldig legitimation fra klageren den 13. januar 2022.

Ankenævnet finder, at det på det foreliggende grundlag er uklart, hvem der bar ansvaret for den lange ekspeditionstid grundet den manglende gyldige legitimation.

Ankenævnet finder det imidlertid ikke godtgjort, at klageren blev påført et tab som følge af ekspeditionstiden. Det bemærkes herved, at banken gennemførte salg af Vestas-aktierne, uden banken havde registreret, at den havde modtaget behørig legitimation fra klageren. Der er derfor ikke grundlag for at fastslå, at banken ikke også ville have accepteret salg af klagerens øvrige værdipapirer, såfremt klageren havde anmodet herom.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.